ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เบิกจ่าย 100,000.00
2 2560 งบอื่น ๆ โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคผลิตฯ เบิกจ่าย 425,000.00
3 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ เบิกจ่าย 1,500,000.00
4 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานฯ เบิกจ่าย 1,116,000.00
5 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวมาตราฐานสากล เบิกจ่าย 1,000,000.00
6 2560 งบอื่น ๆ โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางฯของภูมิภาคเอเชียฯ เบิกจ่าย 400,000.00
7 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพฯ(Fix it) เบิกจ่าย 3,020,000.00
8 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ เบิกจ่าย 428,000.00
9 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี เบิกจ่าย 35,000.00
10 2560 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 35,000.00
11 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ เบิกจ่าย 180,000.00
12 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศฯ เบิกจ่าย 800,000.00
13 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 1,522,400.00
14 2560 งบอื่น ๆ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา(Pre.Vec.Ed) เบิกจ่าย 20,000.00
15 2560 งบอื่น ๆ โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ฯ เบิกจ่าย 18,000.00
16 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ เบิกจ่าย 600,000.00
17 2560 งบอื่น ๆ โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เบิกจ่าย 762,000.00
18 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 60,000.00
19 2560 งบอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เบิกจ่าย 3,550,000.00
20 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนค่าหนังสือเรียน เบิกจ่าย 269,000.00
21 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 1,329,300.00
22 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เบิกจ่าย 762,000.00
23 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่าย 727,400.00
24 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน เบิกจ่าย 30,000.00
25 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 767,050.00
26 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เบิกจ่าย 6,237,000.00
27 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น และ Tap จับตดอกสว่านได้สูงสุด 30 มม. จำนวน 4 เครื่อง เบิกจ่าย 760,000.00
28 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเจียระไนตั้งพื้น กำลังมอเตอร์ 3Hp จำนวน 6 เครื่อง เบิกจ่าย 600,000.00
29 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องปาดผิวโลหะ Serface Milling ขนาดโต๊ะงาน 1,200 มม. จำนวน 4 เครื่อง เบิกจ่าย 2,400,000.00
30 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเจาะ (Radial Drill Machine) ขนาด RD40/100 จำนวน 2 เครื่อง เบิกจ่าย 800,000.00
31 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลอง PLC 2 ชุด เบิกจ่าย 500,000.00
32 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบลงทุน ได้รับจัดสรร 6,327,000.00
33 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการอาชีพเฉพาะทาง เบิกจ่าย 18,000.00
34 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบลงทุน ได้รับจัดสรร 5,060,000.00
35 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 2,000,000.00
36 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 1,000,000.00
37 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เบิกจ่าย 220,000.00
38 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เบิกจ่าย 200,000.00
39 2560 งบอื่น ๆ งบดำเนินงาน (บกศ.) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 100,000.00
40 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 100,000.00
41 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุก่อสร้าง เบิกจ่าย 300,000.00
42 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 100,000.00
43 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา เบิกจ่าย 1,500,000.00
44 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา เบิกจ่าย 1,500,000.00
45 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 100,000.00
46 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เบิกจ่าย 100,000.00
47 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุการศึกษา เบิกจ่าย 1,100,000.00
48 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุการศึกษา เบิกจ่าย 1,100,000.00
49 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 100,000.00
50 2560 งบอื่น ๆ งบดำเนินงาน (บกศ.) วัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 100,000.00
รวมทั้งสิ้น

243,098,993.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat