ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ ???????????????????????ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบอื่น ๆ ?????? ได้รับจัดสรร 3,497,200.00
2 2560 งบอุดหนุน ?????????? เบิกจ่าย 37,426,550.00
3 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ???????? ได้รับจัดสรร 1,700,010.00
4 2560 งบบุคลากร ????????? เบิกจ่าย 55,699,452.00
รวมทั้งสิ้น

98,323,212.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat