ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 562,500.00
2 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 3,625,900.00
3 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 258,750.00
4 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 258,750.00
5 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 534,375.00
6 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร ได้รับจัดสรร 8,774,900.00
7 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้รับจัดสรร 1,750,000.00
8 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. ได้รับจัดสรร 150,000.00
9 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 3,866,650.00
10 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับจัดสรร 640,300.00
11 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น ได้รับจัดสรร 250,000.00
12 2561 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 310,040.00
13 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวส. เบิกจ่าย 237,288.00
14 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวส. ได้รับจัดสรร 968,000.00
15 2561 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ ได้รับจัดสรร 674,000.00
16 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวช. เบิกจ่าย 70,473.00
17 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวช. ได้รับจัดสรร 158,400.00
18 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 552,000.00
19 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 200,000.00
20 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดทดลองโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า ได้รับจัดสรร 1,000,000.00
21 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าปรับปรุงทาสีอาคารแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับจัดสรร 350,100.00
22 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. ได้รับจัดสรร 12,715,600.00
23 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. ได้รับจัดสรร 19,926,000.00
24 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ได้รับจัดสรร 1,200,000.00
25 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ได้รับจัดสรร 400,000.00
26 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 650,000.00
27 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 648,719.00
28 2561 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม เบิกจ่าย 13,500.00
29 2561 งบบุคลากร เงินสมทบประกันสังคม ได้รับจัดสรร 16,800.00
30 2561 ค่าจ้างพนักงานราชการ เบิกจ่าย 334,900.00
31 2561 งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 334,950.00
32 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกจ่าย 77,000.00
33 2561 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
34 2561 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรร 121,350.00
35 2561 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้รับจัดสรร 1,100,000.00
36 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฎิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3000 ตารางเมตร เบิกจ่าย 8,774,856.00
37 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวช. เบิกจ่าย 120,005.00
38 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ปวส. เบิกจ่าย 46,810.00
39 2561 งบบุคลากร ค่าเช่าบ้าน ได้รับจัดสรร 42,000.00
40 2561 งบบุคลากร ค่าเช่าบ้าน เบิกจ่าย 17,500.00
41 2561 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 350,000.00
42 2561 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 305,697.00
43 2561 งบอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
44 2561 งบอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
45 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 169,260.00
46 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 516,618.00
47 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่าย 66,114.00
48 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ประกันสังคมพนักงานราชการ,ค่าเช่าบ้าน) ได้รับจัดสรร 83,700.00
49 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 900,350.00
50 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 682,080.00
รวมทั้งสิ้น

506,854,306.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat