ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 505 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2561 งบอุดหนุน ??????????????? ได้รับจัดสรร 562,500.00
2 2561 งบอุดหนุน ???????????????????? ได้รับจัดสรร 3,625,900.00
3 2561 งบอุดหนุน ?????????????????? เบิกจ่าย 258,750.00
4 2561 งบอุดหนุน ?????????????????? ได้รับจัดสรร 258,750.00
5 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 534,375.00
6 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ??????????????????????????????????????? ????????????????? 3,000 ????????? ได้รับจัดสรร 8,774,900.00
7 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ??????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,750,000.00
8 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ???????????????????????????????? 125 ??. ได้รับจัดสรร 150,000.00
9 2561 งบอุดหนุน ???????????????????? ได้รับจัดสรร 3,866,650.00
10 2561 งบอุดหนุน ??????????????????????? ได้รับจัดสรร 640,300.00
11 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ????????????????????????? ได้รับจัดสรร 250,000.00
12 2561 งบอุดหนุน ?????????????????? ได้รับจัดสรร 310,040.00
13 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????????????? ???. เบิกจ่าย 237,288.00
14 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????????????? ???. ได้รับจัดสรร 968,000.00
15 2561 งบอุดหนุน ?????????? ได้รับจัดสรร 674,000.00
16 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????????????? ???. เบิกจ่าย 70,473.00
17 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????????????? ???. ได้รับจัดสรร 158,400.00
18 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 552,000.00
19 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 200,000.00
20 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,000,000.00
21 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ???????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 350,100.00
22 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ????????????????????????????????? ????????????????? 1,088 ??.?. ได้รับจัดสรร 12,715,600.00
23 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ??????????????????????????????????????? ????????????????? 3,000 ??.?. ได้รับจัดสรร 19,926,000.00
24 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,200,000.00
25 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ?????????????????????????????????????????????????? (??????????????) ???? 36,000 ?????? ได้รับจัดสรร 400,000.00
26 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? ได้รับจัดสรร 650,000.00
27 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 648,719.00
28 2561 งบบุคลากร ??????????????????? เบิกจ่าย 13,500.00
29 2561 งบบุคลากร ??????????????????? ได้รับจัดสรร 16,800.00
30 2561 ???????????????????? เบิกจ่าย 334,900.00
31 2561 งบบุคลากร ???????????????????? ได้รับจัดสรร 334,950.00
32 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????????? เบิกจ่าย 77,000.00
33 2561 งบอุดหนุน ???????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 15,000.00
34 2561 งบอื่น ๆ ????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 121,350.00
35 2561 งบอื่น ๆ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ได้รับจัดสรร 1,100,000.00
36 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ???????????????????????????????????????????????????????? 3000 ????????? เบิกจ่าย 8,774,856.00
37 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ????????? ?????????????? ???. เบิกจ่าย 120,005.00
38 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????????????? ???. เบิกจ่าย 46,810.00
39 2561 งบบุคลากร ??????????? ได้รับจัดสรร 42,000.00
40 2561 งบบุคลากร ??????????? เบิกจ่าย 17,500.00
41 2561 งบอื่น ๆ ?????????????? ได้รับจัดสรร 350,000.00
42 2561 งบอื่น ๆ ?????????????? เบิกจ่าย 305,697.00
43 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????? ได้รับจัดสรร 15,000.00
44 2561 งบอุดหนุน ????????????????????????? เบิกจ่าย 15,000.00
45 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 169,260.00
46 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ????????? ?????? ????? เบิกจ่าย 516,618.00
47 2561 งบบุคลากร ??????????????????????? (????????????????????????,???????????) เบิกจ่าย 66,114.00
48 2561 งบบุคลากร ??????????????????????? (????????????????????????,???????????) ได้รับจัดสรร 83,700.00
49 2561 งบบุคลากร ?????????????????????? ได้รับจัดสรร 900,350.00
50 2561 งบบุคลากร ?????????????????????? เบิกจ่าย 682,080.00
รวมทั้งสิ้น

506,854,306.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat