ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 542 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานราชการ เบิกจ่าย 123,880.00
2 2560 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เบิกจ่าย 15,800.00
3 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน เบิกจ่าย 1,099,000.00
4 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 252,770.00
5 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 599,117.00
6 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่าย 1,860,000.00
7 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ เบิกจ่าย 11,489,400.00
8 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
9 2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 3,545,400.00
10 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) ได้รับจัดสรร 100,000.00
11 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 1,693,100.00
12 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับจัดสรร 1,860,000.00
13 2560 งบอื่น ๆ โครงการ ได้รับจัดสรร 6,460,800.00
14 2560 งบอื่น ๆ โครงการอื่นๆ เบิกจ่าย 10,475,750.00
15 2560 งบอุดหนุน โครงการ ได้รับจัดสรร 20,530,470.00
16 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเจียระไนราบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 1,715,000.00
17 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องลับดอกกัด (Endmill) แบบปลายตัดและปลายโค้งขนาด 3-22 มม. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 350,000.00
18 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องเจียระไนราบขนาด 500x250 มม. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 855,000.00
19 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปั๊มลมแบบสกูร type พร้อมถังเก็บลมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 800,000.00
20 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องกัดโลหะแบบ Universal ขนาด 600x800 มม. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 60,000.00
21 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุก่อสร้าง ได้รับจัดสรร 100,000.00
22 2560 งบดำเนินงาน ปวช. วัสดุสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้รับจัดสรร 200,000.00
23 2560 งบบุคลากร ค่าจ้างพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 123,880.00
24 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรร 2,320,000.00
25 2560 งบอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 3,900,000.00
26 2560 งบบุคลากร ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว ได้รับจัดสรร 924,000.00
27 2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่าย 3,545,400.00
28 2560 งบบุคลากร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้รับจัดสรร 5,857,200.00
29 2560 งบบุคลากร ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่าย 462,000.00
30 2560 งบบุคลากร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เบิกจ่าย 2,928,600.00
31 2560 งบดำเนินงาน ปวส. วัสดุสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้รับจัดสรร 100,000.00
32 2560 งบอื่น ๆ งบค่าตอบแทน เบิกจ่าย 9,220,000.00
33 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้สอย เบิกจ่าย 5,085,560.00
34 2560 งบอื่น ๆ ค่าวัสดุ เบิกจ่าย 5,730,000.00
35 2560 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 5,840,000.00
36 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอิเนตอร์เน็ต ได้รับจัดสรร 3,316,300.00
37 2560 งบอุดหนุน อุหนุน ได้รับจัดสรร 48,205,680.00
38 2560 งบดำเนินงาน ปวช. โครงการวิทยาลัยฯ เบิกจ่าย 19,574,664.00
39 2560 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการวิทยาลัยฯ เบิกจ่าย 11,537,616.00
40 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 1,312,200.00
41 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 1,312,200.00
42 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 214,013.00
43 2560 งบอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 350,000.00
44 2560 งบอุดหนุน งบอุดหนุนทางไกลฯ ได้รับจัดสรร 10,000,000.00
45 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 550,000.00
46 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ได้รับจัดสรร 200,000.00
47 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เบิกจ่าย 7,050.00
48 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้รับจัดสรร 100,000.00
49 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เบิกจ่าย 56,400.00
50 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ ได้รับจัดสรร 1,421,000.00
รวมทั้งสิ้น

1,090,200,174.00


Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat