ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2559 23xx-อาหารและโภชนาการ " โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทวิภาคี "
2 2559 23xx-อาหารและโภชนาการ " โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ "
3 2559 2xxx-เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทวิภาคี "
4 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 "
5 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ "
6 2559 none " โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก "
7 2559 2203-เลขานุการ "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ ม.6 "
8 2559 2203-เลขานุการ "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ "
9 2559 0000 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา การท่องเที่ยว
10 2559 23xx-คหกรรม "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ "
11 2559 2202-การตลาด "โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.6 "
12 2559 2202-การตลาด โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
13 2559 2211-ธุรกิจค้าปลีก โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
14 2559 23xx-การโรงแรม โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา การโรงแรม
15 2559 2202-การตลาด โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด
16 2559 2201-การบัญชี โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี (ม.6)
17 2559 2201-การบัญชี โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
18 2560 2201-การบัญชี โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี (Mini English Program)
19 2560 2201-การบัญชี โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat