ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 23xx-คหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
2 2560 23xx-อาหารและโภชนาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาอาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี ม.6)
3 2560 23xx-อาหารและโภชนาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
4 2560 23xx-คหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
5 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6)
6 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Mep : mini english program)
9 2560 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขางานการจัดการสำนักงาน(ม.6)
10 2560 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขางานการจัดการสำนักงาน
11 2560 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
12 2560 23xx-การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร(ทวิภาคี)
13 2560 23xx-การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป(ทวิภาคี)
14 2560 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด(ม.6)
15 2560 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
16 2560 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
17 2560 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี(ม.6)
18 2560 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
19 2560 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
20 2560 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
21 2560 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
22 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
25 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
26 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
27 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
28 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
29 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
30 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
31 2560 2110-ช่างเขียนแบบเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล(ม.6)
32 2560 2110-ช่างเขียนแบบเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
33 2560 2110-ช่างเขียนแบบเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
34 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
35 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล(ม.6)
36 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
37 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
38 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
39 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
40 2560 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
41 2560 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
42 2560 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat