ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2558 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)
2 2558 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 2558 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง
4 2558 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิขาการตลาด (ปกติ , ทวิภาคี)
5 2558 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขางานการบัญชี
6 2558 23xx-เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ , ทวิภาคี)
7 2558 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง)
8 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทวิภาคี)
9 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์)
10 2558 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) (ทวิภาคี)
11 2558 21xx-เทคโนโลยีงานเชื่อมะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 (สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ )(ทวิภาคี )
12 2558 21xx-เทคโนโลยีงานเชื่อมะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
13 2558 21xx-เทคนิคการผลิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) (ปกติ , ทวิภาคี)
14 2558 21xx-เทคนิคเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 (สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม) (ทวิภาคี)
15 2558 21xx-เทคนิคเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
16 2558 21xx-เทคนิคเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) (ทวิภาคี)
17 2556 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
18 2556 2203-เลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการเลขานุการ (สาขางานการเลขานุการ)
19 2556 2202-การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการตลาด (สาขางานการตลาด)
20 2556 2201-การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี)
21 2556 2127-แมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (สาขางานเมคคาทรอนิกส์)
22 2556 23xx-เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 2556 2108-สถาปัตยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สาขางานสถาปัตยกรรม)
24 2556 2106-ช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง)
25 2556 2xxx-เทคนิคคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์)
26 2556 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
27 2556 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
28 2556 2103-ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (สาขางานโครงสร้าง)
29 2556 2102-ช่างกลโรงงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (สาขางานเครื่องมือกล)
30 2556 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat