ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ ปีการศึกษา 2560
2 2560 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ปีการศึกษา 2560
3 2560 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2560
4 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560
5 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560
6 2560 21xx-เทคนิคการผลิต แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2560
7 2560 21xx-เทคนิคเครื่องกล แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปีการศึกษา 2560
8 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ ปีการศึกษา 2559
9 2559 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ปีการศึกษา 2559
10 2559 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2559
11 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559
12 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559
13 2559 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2559
14 2559 21xx-เทคนิคการผลิต แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2559
15 2559 21xx-เทคนิคเครื่องกล แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปีการศึกษา 2559
16 2558 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558
17 2558 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ปีการศึกษา 2558
18 2558 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2558
19 2558 2xxx-เทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558
20 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558
21 2558 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2558
22 2558 21xx-เทคโนโลยีงานเชื่อมะ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2558
23 2558 21xx-เทคนิคการผลิต แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2558
24 2558 21xx-เทคนิคเครื่องกล แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปีการศึกษา 2558
25 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา พาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
26 2560 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560
27 2560 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2560
28 2560 2xxx-เทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558
29 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
30 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2560
31 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560
32 2560 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2560
33 2560 2101-ช่างยนต์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2560
34 2559 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา พาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
35 2559 2xxx-เทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
36 2559 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559
37 2559 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2559
38 2559 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559
39 2559 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559
40 2559 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2559
41 2559 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2559
42 2559 2101-ช่างยนต์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2559
43 2558 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา พาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558
44 2558 2111-ช่างซ่อมบำรุง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558
45 2558 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2558
46 2558 2xxx-เทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558
47 2558 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2558
48 2558 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2558
49 2558 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา โลหะการ สาขางานผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558
50 2558 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ปีการศึกษา 2558

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat