ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2559 2101-ช่างยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
2 2560 0000 แผนการเรียน ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3 2560 0000 แผนกการเรียน ปวส.การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก แผนกการเรียน ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6 2560 0000 แผนกการเรียน ปวส. การจัดการสำนักงาน หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
7 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียน ปวส.การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8 2560 0000 แผนกการเรียน ปวช.การโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก แผนการเรียน ปวช. ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ
10 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11 2560 2203-เลขานุการ แผนการเรียน ปวช. การเลขานุการ หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ
12 2560 2202-การตลาด แผนการเรียน ปวช. การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียน ปวช.การบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
14 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
15 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
17 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
18 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาการตลาด
19 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาการบัญชี
20 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
21 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
23 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
24 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาก่อสร้าง
25 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
26 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาไฟฟ้า
27 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
28 โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2557 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
29 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
30 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
31 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
32 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาการเลขานุการ
34 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
35 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาการตลาด
36 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาการบัญชี
37 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
38 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
40 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
41 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
42 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
43 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
44 โครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2556 สาขาวิชาช่างยนต์
45 แผนการเรียน ปวส.2559
46 แผนการเรียน ปวช.2559
47 หลักสูตรที่เปิดสอน
48 แผนการเรียน ปวส.2558
49 แผนการเรียน ปวส.2557
50 แผนการเรียน ปวช.2558

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat