ระบบฐานข้อมูลฐาน 9

เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของ nc สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคาร สถานที่


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ รายการ งบประมาณ งบปี ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 หลัง สถานศึกษา 2558 26,250,000.00
2 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 หลัง สถานศึกษา 2558 12,287,500.00
3 โครงหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ส่วนกลาง 2560 5,289,000.00
4 อาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 2558 9,000,000.00
5 บ้านพักครู 2 ชั้น ส่วนกลาง none 299,000.00
6 บ้านพักครู 2 ชั้น ส่วนกลาง none 560,000.00
7 บ้านพักภารโรงชั้นเดียว ส่วนกลาง none 47,333.00
8 บ้านพักครู 2 ชั้น ส่วนกลาง none 200,000.00
9 บ้านพักครู 2 ชั้น ส่วนกลาง none 99,120.00
10 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรม (ปิดปรับปรุง) ส่วนกลาง none 2,000,000.00
11 อาคารเอนกประสงค์ (สหกรณ์ร้านค้า/พัสดุ) ส่วนกลาง none 299,037,648.00
12 อาคารสหกรณ์ร้านค้า ส่วนกลาง none 105,000.00
13 อาคารเก็บพัสดุ ส่วนกลาง none 428,000.00
14 อาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 16 ยูนิต 4 ชั้น 2,960 ตร.ม. ส่วนกลาง none 4,435,000.00
15 อาคารศูนย์วิทยบริการ(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) 3 ชั้น 1,088 ตร.ม. ส่วนกลาง none 9,080,000.00
16 อาคารพลานามัย 1 ชั้น 120 ตร.ม. ส่วนกลาง none 245,700.00
17 อาคารศาลากาแล ส่วนกลาง none 105,000.00
18 บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น none none 500,000.00
19 อาคารกิจกรรม/ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ชั้น 896 ตร.ม. ส่วนกลาง none 2,000,000.00
20 อาคารพัสดุและงานอาคารสถานที่ 1 ชั้น 896 ตร.ม. ส่วนกลาง none 2,000,000.00
21 อาคารพาณิชยศาสตร์และการโณงแรม (อาคารเรียน 5) 4 ชั้น 1,500 ตร.ม. ส่วนกลาง none 16,780,000.00
22 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ/โรงอาหาร 2 ชั้น 2,800 ตร.ม. ส่วนกลาง none 20,890,000.00
23 อาคารศูนย์วิทยบริการ/ห้องสมุด 2 ชั้น 1,088 ตร.ม. ส่วนกลาง none 7,280,000.00
24 อาคารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อาคารเรียน 4) 4 ชั้น 1,960 ตร.ม. ส่วนกลาง none 11,300,000.00
25 อาคารแผนกวิชาการขาย/การตลาด/บัญชี (อาคารเรียน 3) 4 ชั้น 1,296 ตร.ม. ส่วนกลาง none 5,400,000.00
26 อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (อาคารเรียน 2) 4 ชั้น 1,960 ตร.ม. ส่วนกลาง none 4,944,000.00
27 อาคารแผนกวิชาการเลขานุการ (อาคารเรียน 1) 4 ชั้น 1,120 ตร.ม. ส่วนกลาง none 1,972,350.00
28 dshjkfdsh ส่วนกลาง 2559 32,323.00
29 อาคารโรงฝึกงาน อื่นๆ 2542 15,220,000.00
30 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร อื่นๆ 2553 15,350,000.00
31 อาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน อื่นๆ none 1,200,000.00
32 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อื่นๆ 2544 19,600,000.00
33 อาคาร 5 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 10x27 อื่นๆ none 1,800,000.00
34 อาคารผลิตผล พศ 2528 10x42 อื่นๆ none 4,159,000.00
35 อาคารเสนาดิสัย อาคารประชาสัมพันธ์ 5x12 อื่นๆ none 410,000.00
36 อาคาร 10 6ชั้น อื่นๆ none 29,390,000.00
37 อาคาร 9 อาคารบริหารธุรกิจ 2 และวิชาสามัญ 10x56 อื่นๆ none 12,450,000.00
38 อาคาร 8 อาคารบริหารธุรกิจ 1 10x56 อื่นๆ none 6,534,000.00
39 อาคาร 7 อาคารพื้นฐาน 9x31 none none 2,427,000.00
40 อาคาร 6 อาคารศิลปกรรม 2 8x48 อื่นๆ none 1,585,000.00
41 อาคาร 4 อาคารศิลปกรรม 1 12x24 อื่นๆ none 40,000.00
42 อาคารอุรุพงษ์ 11x25 อื่นๆ none 16,330.00
43 พื้นที่การใช้สอยไม่ต่ำกว่า 9,000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 2540 62,800,000.00
44 ขนาดตัวอาคาร 33.00x20.00x3ชั้น ส่วนกลาง 2535 11,432,476.00
45 ขนาดตัวอาคาร 9.00x49.00ป1 ชั้น ส่วนกลาง 2537 5,450,500.00
46 ขนาดตัวอาคาร 20.00x50.00x3ชั้น ส่วนกลาง 2535 11,432,476.00
47 ขนาดตัวอาคาร 12.00x24.00x10x1ชั้น ส่วนกลาง 2535 297,000.00
48 ขนาดตัวอาคาร 20.00x24.00x10x1 ส่วนกลาง 2536 272,000.00
49 ขนาดตัวอาคาร 20.00x24.00x10x1ชั้น ส่วนกลาง 2536 29,724.00
50 ขนาดตัวอาคาร 9.00x36.00x20x3ชั้น ส่วนกลาง 2535 2,780,000.00

Copyright One.Community
Development By Akadech Pisaisawat