ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
801
5922040082 171030121xxxx นิภาดา นุชอิ่ม 24/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
802
5922040083 171990051xxxx นิศารัตน์ สายเพชร 18/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
803
5922040084 171010119xxxx มณทิชา เพร็ชบริบูรณ์ 27/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
804
5922040085 171990051xxxx พัชรี พวงพันธ์ 21/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
805
5922040086 171990053xxxx พันสิทธิ์ ทรงเยาว์ศรี 20/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
806
5922040087 171990054xxxx พิมพ์ชนก แดงสาย 19/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
807
5922040088 171050144xxxx รุ่งฟ้า อริยสัจจเวคิน 14/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
808
5922040091 172060115xxxx วีระพล มาลัย 25/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
809
5922040092 171990052xxxx ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ 03/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
810
5922040093 171990053xxxx สหัสวรรษ ปะกายะ 02/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
811
5922040095 170040132xxxx สิรีธร มั่งแป้น 21/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
812
5922040098 271020104xxxx อนุชา ดอกกลอย 12/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
813
5922040099 190010131xxxx อภิญญา ยัฆพันธ์ 23/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
814
5922040101 171050145xxxx ภัทรพร น้อยวิจิตร 15/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
815
5922040102 271060102xxxx จักรพงศ์ นาคเวช 20/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
816
5922040103 171060123xxxx ชลธิชา จันทร์แจ้ง 07/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
817
5922040104 171990054xxxx ปัณณิชา สมบูรณ์พงษ์ 21/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
818
5922040105 171090018xxxx ปาริชาต ศรีสวัสดิ์ 14/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
819
5922040107 170980034xxxx สุพรรษา เอี่ยมสอาด 13/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
820
5922040108 171060123xxxx กมลชนก แฝงพุฒ 16/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
821
5922040109 171090018xxxx กรกนก แต่แดงเพชร 20/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
822
5922040110 171990053xxxx ชญาดา จีระศักดิ์ 10/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
823
5922040111 771070001xxxx มัจฉา - 16/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
824
5922040112 171990051xxxx สุชาดา สามพ่วงบุญ 22/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
825
5922040114 110150104xxxx กรรณิกา จุฑามณี 28/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
826
5922040116 071027100xxxx ธนโชติ โคกแก้ว 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
827
5922040117 170980034xxxx ณัฐวดี แข็งธัญญกิจ 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
828
5922040118 171010119xxxx ชลธิชา บุญดก 27/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
829
5922040120 171050145xxxx อริยา เซียวสุรัตน์ 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
830
5922040121 110370277xxxx พรทิพย์ พัฒเงิน 15/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
831
5922040122 271060102xxxx เพ็ญพิชชา พรมสวัสดิ์ 24/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
832
5922090002 171990051xxxx ณัฎฐา มนต์คร้ำ 20/04/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
833
5922090004 171030121xxxx กัญญารัตน์ สืบศักดิ์ 10/02/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
834
5922090005 171090017xxxx ธิดารัตน์ แสงทอง 13/01/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
835
5922090006 171030121xxxx น้ำทิพย์ เสาสีสวัสดิ์ 21/04/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
836
5922090007 174980027xxxx ปณิตา สกุลณี 09/01/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
837
5922090008 071078903xxxx พอแกทู - 02/01/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
838
5922090009 171990052xxxx ศุภลักษณ์ ชมสกุณี 11/05/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
839
5922090010 171030017xxxx อโนทัย วงษ์บัวงาม 11/07/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
840
5922090011 171050040xxxx สิริรัตน์ รูปงาม 11/12/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
841
5922110002 171990055xxxx ระพีพรรณ หอมหวล 12/05/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
842
5922110003 171990052xxxx วรรณา ด้ายรินรัมย์ 17/06/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
843
5922110004 171090018xxxx สโรชา แซ่ลิ้ม 17/03/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
844
5922110005 271840000xxxx อัญชลี เนตรน้อย 17/03/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
845
5923070001 171990051xxxx กฤติยา ทับทองดี 07/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
846
5923070002 171990050xxxx กรองทอง พันธโชติ 16/09/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
847
5923070003 171990054xxxx นรีนุช สิทธิมงคล 22/03/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
848
5923070004 121990077xxxx กัลยา อุณฤทธิ์ 02/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
849
5923070005 171990057xxxx ภาณุ ทิมเกิด 31/12/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
850
5923070006 110200316xxxx รุ่งนภา จันทร์ภูมิ 17/05/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
851
5923070007 170990122xxxx หัถชัย เยียวยา 30/07/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
852
5924010001 171050143xxxx วรพร มุสิกไชย 12/01/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
853
5924010002 191990026xxxx นริศรา หมันเหตุ 22/01/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
854
5924010004 110430022xxxx ณัฐกาญจน์ ศรียศสมบัติ 31/10/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
855
5924040002 110430034xxxx กนกวรรณ อุ่นเรือน 04/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
856
5924040003 171090017xxxx กาญจนา ศาระสาลิน 18/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
857
5924040004 171050039xxxx นภสร โพธิ์ชัย 04/10/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
858
5924040005 171990053xxxx ทิพวรรณ ทรัพย์แตง 10/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
859
5924040006 172980024xxxx ธนียา แก้วแดง 24/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
860
5924040007 123020007xxxx นาดาว พรามพิทักษ์ 22/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
861
5924040008 171050143xxxx น้ำทิพย์ ทิมทอง 10/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
862
5924040009 171090018xxxx พรพิมล ภู่ระหงษ์ 19/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
863
5924040010 071018900xxxx เมธาวดี - 20/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
864
5924040011 171080005xxxx สกาวรัตน์ สุขเจริญประเสริฐ 24/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
865
5924040013 171990052xxxx อริสรา มีเย็น 17/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
866
5924040014 171990055xxxx อิสริยาภรณ์ วสุนธราอภิรักษ์ 22/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
867
5924040015 140990293xxxx อุบล เปียสวน 26/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
868
5924040016 171990052xxxx อุษา สิริศักดิ์วงษ์ 06/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
869
5924040018 110430032xxxx อาทิตยา งามนิล 30/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
870
5924040019 184030109xxxx สุธิษา แสวงรู้ 09/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
871
5924040021 171060122xxxx เบญจวรรณ ธรรมขันธ์ 14/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
872
5924040022 146990049xxxx กานดาวศรี แววเพ็ชร 12/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
873
5924040023 171990054xxxx ญานิกา เหลืองอ่อน 23/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
874
5924040024 171990052xxxx ณภัทร ดอกไม้ 25/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
875
5924040026 171060122xxxx ธนิณี กาญจนการี 29/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
876
5924040027 110070311xxxx พจนาถ ธรรมวงศ์ 12/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
877
5924040028 171990055xxxx กนกวรรณ คงกำเหนิด 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
878
5924040029 171510000xxxx เบญจมาศ เฉลียว 28/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
879
5924040030 110180111xxxx เปมิกา โฮนกระโทก 12/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
880
5924040031 271060102xxxx พรทิพย์ จำปาทอง 01/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
881
5924040032 171990055xxxx พรรวษา วิบูลย์ศักดิ์ 03/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
882
5924040033 134050134xxxx พาณิภัค ทิมหอม 26/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
883
5924040034 110200324xxxx พิมพ์วิภา ยิ้มละมัย 16/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
884
5924040035 871087301xxxx ภา หงษ์ษาทวีคูณ 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
885
5924040040 171880000xxxx ชลธิตา คนสง่า 22/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
886
5924040041 171510000xxxx ทัศนาภรณ์ อินทวงษ์ 13/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
887
5924040042 170990136xxxx นฤมล มีกอบสิน 29/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
888
5924040045 171040006xxxx กัญญารัตน์ นรภัทรธารา 20/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
889
5924040047 171990055xxxx จุฑามณี เวชยันต์วิวัฒน์ 28/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
890
5924040048 171990052xxxx ญานิกา คูหา 09/06/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
891
5924040049 119960025xxxx ฑิฆัมพร วุฒิ 09/05/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
892
5924040050 171050039xxxx ณัฐพร สมีพันธ์ 29/08/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
893
5924040051 171990054xxxx ณัฐวรา แสงผา 11/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
894
5924040052 171990054xxxx ธันยชนก อุดมสุข 02/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
895
5924040053 171990048xxxx สุนันทา พุ่มคง 30/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
896
5924040054 118990022xxxx รัตนาภรณ์ จินพละ 30/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
897
5924040055 871087600xxxx น้ำส้ม ไทรสังขพรดำรง 02/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
898
5924040056 071990054xxxx ภารดี น้ำใจเก่งดี 31/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
899
5924040057 171990049xxxx วิมลศิริ ปลื้มจิตต์ 19/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
900
5924040058 171990053xxxx พรพรรณ เหมือนหงษ์ 11/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร