ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
701
5922010182 110070319xxxx ฐิติยาพร โพธิ์งาม 27/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
702
5922020001 171990053xxxx กสิณา คงรอด 28/09/xxxx การตลาด การตลาด
703
5922020002 171990052xxxx คุณานนท์ ขันนพคุณ 11/08/xxxx การตลาด การตลาด
704
5922020003 110180109xxxx จุฑามาศ แซ่ตั้ง 07/06/xxxx การตลาด การตลาด
705
5922020004 171050143xxxx ชลธิชา เอี่ยมบุญ 09/06/xxxx การตลาด การตลาด
706
5922020007 130010118xxxx ธนาวี ภู่หมื่นไวย 16/06/xxxx การตลาด การตลาด
707
5922020008 171990054xxxx ธัญวรัตม์ อิ่มศรี 25/12/xxxx การตลาด การตลาด
708
5922020009 171050038xxxx นันทลดา เรืองทอง 24/11/xxxx การตลาด การตลาด
709
5922020010 071058900xxxx นรินทิพย์ หอมทอง 30/07/xxxx การตลาด การตลาด
710
5922020011 271050103xxxx นวรัก นิมิตรตระกูลชัย 24/09/xxxx การตลาด การตลาด
711
5922020012 171050143xxxx นษมล เหมือนช้าง 29/05/xxxx การตลาด การตลาด
712
5922020013 171990049xxxx วรพจน์ สำราญ 02/08/xxxx การตลาด การตลาด
713
5922020014 171090018xxxx ปณัชญา ประจำเมือง 22/09/xxxx การตลาด การตลาด
714
5922020015 171050143xxxx ปิยดา เอี่ยมสำอาง 03/07/xxxx การตลาด การตลาด
715
5922020017 239040001xxxx พรชิตา โลรังกา 08/08/xxxx การตลาด การตลาด
716
5922020018 170980035xxxx ภัทรภร เซี่ยงฉิน 18/02/xxxx การตลาด การตลาด
717
5922020019 171050144xxxx มณทิรา จันทร์สุทนพจน์ 30/08/xxxx การตลาด การตลาด
718
5922020020 172030018xxxx รังสิยา ช่างปั้น 09/05/xxxx การตลาด การตลาด
719
5922020021 171990050xxxx ลีลาวดี เรณูรัตน์ 06/10/xxxx การตลาด การตลาด
720
5922020022 171010119xxxx วรรณ์วิสา เข็มภาษิต 07/05/xxxx การตลาด การตลาด
721
5922020023 171050145xxxx วาราดา สุขศรี 10/05/xxxx การตลาด การตลาด
722
5922020025 171090017xxxx สิริกร แก้วสาสุข 15/04/xxxx การตลาด การตลาด
723
5922020026 171990052xxxx สุธิดา แจ้งจิตร์ 18/08/xxxx การตลาด การตลาด
724
5922020027 171050144xxxx อรปรีดา โพธิ์ปลี 03/01/xxxx การตลาด การตลาด
725
5922020028 171990051xxxx อริสา ตรุสมูล 22/04/xxxx การตลาด การตลาด
726
5922020029 171990051xxxx อรุณวดี วิเศษสิงห์ 03/01/xxxx การตลาด การตลาด
727
5922020030 171110002xxxx อาทิตยา จ้อยร่อย 01/02/xxxx การตลาด การตลาด
728
5922020031 171990054xxxx อาทิตยา มีสมบุญ 07/01/xxxx การตลาด การตลาด
729
5922020032 171050144xxxx ไพลิน เอกปัชชา 03/01/xxxx การตลาด การตลาด
730
5922020033 531110115xxxx พลพล หงษ์สมุทร 02/01/xxxx การตลาด การตลาด
731
5922020034 141990189xxxx ไอยรา ขันคำ 30/05/xxxx การตลาด การตลาด
732
5922030001 171990052xxxx ลักษมณ ชนะเลิศ 09/08/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
733
5922030002 171990052xxxx สุภาภรณ์ เปรมปรีดี 23/07/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
734
5922030003 171050144xxxx เกตน์สิรี คล้ำแดง 03/01/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
735
5922040001 171990054xxxx กษมา เหลืองใหม่เอี่ยม 08/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
736
5922040002 171040006xxxx กุณฑลี สุขสถาพรชัย 30/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
737
5922040003 171030121xxxx คมสันต์ นาคเมฆ 13/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
738
5922040004 110230006xxxx ชโลธร สุวรรณบูลย์ 24/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
739
5922040005 171090018xxxx ทานตะวัน วิเศษสิงห์ 12/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
740
5922040006 172990053xxxx ธนพร คุ้มแสง 14/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
741
5922040008 110070319xxxx นภวรรณ ชัยรักษ์วงศา 21/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
742
5922040009 171990052xxxx นภัสสร สารศรี 11/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
743
5922040010 171990051xxxx นรีพร ชาวนาฝ้าย 25/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
744
5922040011 171990056xxxx ปัทมาภรณ์ โกยสำราญ 13/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
745
5922040012 171060123xxxx ปัทมาภรณ์ สังข์ทอง 07/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
746
5922040013 170980032xxxx ปิติ เซี่ยงเจ็น 23/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
747
5922040014 173020136xxxx ปิยะมน ตันติวิศาลเกษตร 01/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
748
5922040015 172030018xxxx พลอยชมภู สุนทรแสง 02/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
749
5922040016 171990051xxxx พิชชานันท์ โคกแก้ว 25/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
750
5922040018 171990054xxxx ภัทรกานต์ สมสมัย 20/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
751
5922040019 171050145xxxx มณีรัตน์ เห็นสว่าง 14/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
752
5922040020 171050143xxxx รัตนาพร รอดแผ้วพาล 09/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
753
5922040022 110070311xxxx รุ้งริคศ ศรีวันพิมพ์ 01/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
754
5922040023 174980027xxxx รุ่งโรจน์ เหล่ากรุงเก่า 07/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
755
5922040024 171990054xxxx สาวินี ศรีทองดี 13/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
756
5922040025 171510000xxxx เสาวนีย์ มงคลกาญจนคุณ 06/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
757
5922040026 171110002xxxx เจนจิรา วันทอง 23/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
758
5922040027 172030017xxxx อรณี กรวยทอง 22/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
759
5922040028 171040006xxxx อรษา สระแก้ว 16/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
760
5922040029 171030122xxxx อุทุมพร เจริญผล 13/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
761
5922040032 171090017xxxx น้ำเพชร ฝอยทอง 28/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
762
5922040033 170980036xxxx อนุวรินทร์ ปิ่นทอง 13/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
763
5922040034 171990052xxxx ภัทรวดี บุญธรรม 06/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
764
5922040035 121990073xxxx ภทรวรรณ ยังดี 03/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
765
5922040036 171990052xxxx เนตรนภา สืบดา 27/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
766
5922040037 170980035xxxx กาญจนา สุวรรณ์ 28/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
767
5922040038 171990053xxxx โชคอนันต์ ชมภู 22/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
768
5922040039 171050145xxxx มติกาญจน์ มังกโรทัย 15/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
769
5922040040 114990061xxxx อาทิตย์ สัมมาชีพ 19/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
770
5922040041 171990051xxxx สิโรฒม์ สะสมทรัพย์ 15/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
771
5922040042 171050145xxxx ธนภรณ์ ช่อผะกา 18/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
772
5922040044 171990052xxxx ศักรินทร์ สืบแย้ม 03/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
773
5922040045 171050144xxxx บัณฑิตา มัชฌันติกะ 05/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
774
5922040046 171050145xxxx เบญญาภา อยู่ปรางค์ 20/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
775
5922040048 171050145xxxx ปิยฉัตร ชุมแวงวาปี 04/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
776
5922040049 171990053xxxx พิชญานิน ฝอยทอง 08/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
777
5922040050 171050144xxxx ขจรศักดิ์ ดอนเนตรงาม 25/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
778
5922040051 171990050xxxx ภานุพงษ์ ศรีกลม 04/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
779
5922040052 171990052xxxx ภูชิต แสงจันทร์ทอง 17/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
780
5922040053 071088902xxxx ปิยะพงศ์ ทองใบ 18/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
781
5922040055 162990055xxxx ยุ้ย ล่ำสัน 03/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
782
5922040056 171990055xxxx รมัณยา ผิวทองงาม 19/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
783
5922040059 171020114xxxx วิภาวี มูลทองโล่ย 12/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
784
5922040060 171990049xxxx ศุภกร แป้นแก้ว 02/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
785
5922040061 071078901xxxx สาว - 29/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
786
5922040062 171120001xxxx สุนิสา นาคทั่ง 12/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
787
5922040063 171990054xxxx สุภาพร เทียมตา 18/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
788
5922040065 171990049xxxx อนุสรณ์ นิโครธา 27/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
789
5922040066 171990051xxxx อารีรัตน์ แก่งหลวง 23/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
790
5922040069 171050035xxxx ฐานะ ว่องประเสริฐ 22/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
791
5922040070 171990053xxxx สิทธิ์พงษ์ แรงครุฑ 18/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
792
5922040071 171990040xxxx วศิน มาเอี่ยม 24/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
793
5922040072 210400000xxxx อณัญญา มาลัยอุทิศธรรม 25/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
794
5922040073 171990051xxxx กนกกาญจน์ ทรัพย์ประเสริฐ 20/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
795
5922040074 171050144xxxx กรัณฑรัตน์ อยู่สำราญ 30/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
796
5922040075 171050144xxxx พงศกร นาคเวช 20/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
797
5922040076 171050144xxxx ชญานนท์ ติระวานนท์ 14/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
798
5922040078 171050144xxxx ณัฐชยา แม้นงาม 14/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
799
5922040080 160110136xxxx ดุจตะวัน จูงาม 20/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
800
5922040081 171990051xxxx ธนกร แหวนเครือ 03/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ