ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
601
5922010008 171050143xxxx นงนุช เซี่ยงฝุง 16/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
602
5922010009 171050144xxxx นิศารัตน์ สงเคราะห์ 06/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
603
5922010010 136020007xxxx ประวีณา วิชาทร 24/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
604
5922010011 170990127xxxx พรนภา กากะนิก 13/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
605
5922010013 171090018xxxx สมฤทัย สนธิชัย 28/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
606
5922010014 170990127xxxx พรรณิภา กากะนิก 13/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
607
5922010015 171090018xxxx พัชรี ภู่ระหงษ์ 11/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
608
5922010016 170980034xxxx มนลดา อึกจอม 02/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
609
5922010017 171990054xxxx รัฐนันท์ ราคา 18/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
610
5922010018 177040123xxxx ฤทธิเดช หอมเฮ้า 22/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
611
5922010020 171060122xxxx วรพรรณ อ่ำหนองโพ 16/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
612
5922010021 113960010xxxx วรรณิภา ราชประสิทธิ์ 06/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
613
5922010022 171990052xxxx ศรุตยา ศุภราช 28/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
614
5922010023 171990053xxxx ศิริญญา เมฆจินดา 12/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
615
5922010024 171990054xxxx ษานิชยา เทียมสมบัติเทพ 26/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
616
5922010026 110430036xxxx สิริลักษณ์ พันธุ 24/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
617
5922010027 171990052xxxx สุธิมา จุลมะณี 02/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
618
5922010028 171990053xxxx สุพรรษา เข็มอุดม 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
619
5922010029 171990054xxxx สุภาพร เขียวสม 11/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
620
5922010030 171990055xxxx สุภาวดี ม่วงเข้ม 13/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
621
5922010031 173990190xxxx แสงระวี ควรหาร 05/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
622
5922010032 171090018xxxx หัทยา วงษ์แก้ว 21/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
623
5922010033 871027600xxxx อรนุช ศิลปกาญจนา 23/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
624
5922010034 171990054xxxx กฤชรตี นะดี 25/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
625
5922010035 171990054xxxx กัลย์สุดา เนตรประภิศ 07/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
626
5922010036 146030124xxxx กาญจนา ด้านคำมี 07/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
627
5922010037 171050145xxxx เกษแก้ว เกษรุ่งเรือง 18/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
628
5922010039 171090018xxxx จุฬาลักษณ์ สิงขรรักษ์ 12/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
629
5922010040 171990053xxxx ฐิติมา อินทหอม 04/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
630
5922010041 171050143xxxx ทิพวรรณ จิตรเจริญ 29/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
631
5922010044 173990189xxxx นภัสสร เอี่ยมจ้อย 09/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
632
5922010045 171880000xxxx นวรัตน์ บุญสุนทร 04/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
633
5922010046 171060123xxxx นันทพร แก่นรักษ์ 16/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
634
5922010047 171510000xxxx นิตยา ศรีนิล 08/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
635
5922010051 171090018xxxx พรรณนิภา คำวงษ์ 29/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
636
5922010052 171990053xxxx พิมพ์วิภา ทิพวัน 28/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
637
5922010053 110180116xxxx พรรณภษา เผือกสัมฤทธิ์ 24/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
638
5922010054 171990053xxxx มณีรัตน์ สมบูรณ์สุขวัฒนา 10/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
639
5922010055 170990133xxxx มาวิตา แจ่มขำ 18/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
640
5922010056 171990052xxxx เมธาวี ถาวร 25/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
641
5922010057 171990051xxxx เรืองศักดิ์ ภิญโญ 22/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
642
5922010059 171990053xxxx จิรวรรณ เสียงหวาน 21/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
643
5922010060 171880000xxxx ศิรดา คำภิระ 28/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
644
5922010061 171990057xxxx สโรชา สมมาก 28/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
645
5922010062 171990053xxxx หิรัณยา เปล่งผึ้ง 25/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
646
5922010063 171010119xxxx อรชุน แน่งน้อย 15/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
647
5922010064 171990055xxxx อรุณรัตน์ แฮวอู 08/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
648
5922010066 171990055xxxx อาทิตยา บุญพูล 06/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
649
5922010067 171990052xxxx สุพรรษา สมศรี 14/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
650
5922010068 171990053xxxx กรกนก เงินงอก 04/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
651
5922010069 110230007xxxx กัญนิกา เขียวลี 16/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
652
5922010071 171840000xxxx กิ่งกาญจน์ พินาจภัย 28/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
653
5922010072 110180113xxxx จิดาภา บวงสวง 24/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
654
5922010073 171990053xxxx ชนิกานต์ ชำนาญป่า 17/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
655
5922010075 171990054xxxx วรัญธิชา พานแก้ว 28/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
656
5922010076 071990054xxxx สาวิตรี วงศาโรจน์ 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
657
5922010077 171020114xxxx ณัฐณิชา แก้วหนองโพธิ์ 24/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
658
5922010079 171090018xxxx ธัญจิรา ดีคล้าย 23/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
659
5922010081 871087600xxxx น้องจันทร์ ขันธีระจิโรจน์ 05/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
660
5922010082 191990026xxxx นันทวัน ฉันทิยานนท์ 14/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
661
5922010085 171990052xxxx พชรสุดา ขวัญเมือง 01/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
662
5922010086 171880000xxxx ภควิณี รู้ทัน 09/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
663
5922010088 671087100xxxx มือโจ่งทูคลี่ - 01/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
664
5922010090 171030017xxxx วีรานุช โมราศรี 24/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
665
5922010091 171990054xxxx ศศิธร แก้วภักดี 13/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
666
5922010093 171050145xxxx สุชิตา สืบสาย 27/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
667
5922010094 172060115xxxx สุดารัตน์ ฆ้องบ้านโข้ง 24/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
668
5922010095 171510000xxxx โสฬส กลิ่นบุบผา 25/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
669
5922010096 171050145xxxx อทิตยา ดวงแพง 10/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
670
5922010097 171880000xxxx อนุรักษ์ กระแสโสม 22/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
671
5922010098 171990053xxxx อาทิตยา ประทุมสูตร 29/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
672
5922010099 171010119xxxx อารีรัตน์ นักรบ 03/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
673
5922010100 145100132xxxx กาญจนา วิเศษสิงห์ 06/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
674
5922010101 071027300xxxx แก้ว ปัญญาดี 07/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
675
5922010102 171090018xxxx จิราภา แผนสมบูรณ์ 30/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
676
5922010103 170980036xxxx จิรัชญา สิทธิชัย 30/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
677
5922010105 171990055xxxx ชลธิชา ก้องประเสริฐกุล 17/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
678
5922010106 171020114xxxx ธิดารัตน์ บัวศรี 02/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
679
5922010108 140230000xxxx ธนาพร ป้องบ้านเรือ 30/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
680
5922010110 171030121xxxx เบญญาภา ภูมี 20/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
681
5922010112 171060122xxxx ประภัสสร เที่ยงเพิ่ม 16/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
682
5922010113 171990054xxxx พรชิตา สุวรรณวงศ์ 03/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
683
5922010115 171030121xxxx ผกากาญจน์ สำเภาทอง 20/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
684
5922010116 171990054xxxx พรพิมล พงษ์คูณ 23/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
685
5922010117 110150110xxxx เมธปิยา พ่วงแผน 13/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
686
5922010118 171110002xxxx เมษา พยอมชื่น 15/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
687
5922010119 171510000xxxx รุ่งทิวา อินดิบ 12/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
688
5922010120 170090003xxxx ลัคนา บุญแห่ห้อม 29/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
689
5922010122 171990052xxxx วรัญญา นิยันตัง 14/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
690
5922010123 171060122xxxx วาศิณี บุญเชิด 14/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
691
5922010124 171990053xxxx ศศิธร วอนเพียร 15/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
692
5922010126 110370295xxxx สุพัตรา จันดี 10/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
693
5922010128 171090018xxxx อมรรัตน์ กัณฑ์สังข์ 17/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
694
5922010129 171050145xxxx อรพรรณ มูลสาร 27/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
695
5922010137 171090018xxxx ญาดารัตน์ แก้วอิ่ม 13/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
696
5922010138 171880000xxxx ณฐิกา พัวพันธ์พงษ์ 23/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
697
5922010139 162990054xxxx ปาริฉัตร แซ่ลี 14/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
698
5922010140 171010119xxxx พิชญา กลิ่นขจร 01/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
699
5922010141 171070008xxxx วิรัญชนก กัณสูตร 08/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
700
5922010142 171030121xxxx อัยลดา ผิวหอม 22/09/xxxx การบัญชี การบัญชี