ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
501
5824040044 171990051xxxx รัตนาพร นวลคำพันธ์ 18/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
502
5824040045 111990078xxxx วรรณกร พิกุลแก้ว 13/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
503
5824040047 284990103xxxx ศศิธร ศรีไสว 24/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
504
5824040049 171110002xxxx สุนันทา นนท์ชารีย์ 05/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
505
5824040050 170990128xxxx อรญา สร้อยทอง 20/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
506
5824040051 171990050xxxx อรวรรณ พลอยมุขดา 30/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
507
5824040053 171050143xxxx เนตรนภา คุณโทแก้ว 30/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
508
5824040054 171050039xxxx เบญจมาศ พดด้วง 14/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
509
5824040061 271010102xxxx ณัฐพล เจนสถิตย์ไพบูลย์ 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
510
5824040062 114990061xxxx ทรงวุฒิ จ่ายพัฒน์ 28/05/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
511
5824040063 171990046xxxx ธิดารัตน์ อินทนาม 11/08/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
512
5824040064 171990049xxxx นัฐกาญจน์ จันทร์เพชร 07/05/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
513
5824040065 170990126xxxx นัยนา ไทรพวงโพธิ์ 07/06/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
514
5824040067 171990051xxxx ปุษยา บุญลือพันธุ์ 08/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
515
5824040069 110370285xxxx พชรหทัย วัฒนโยธิน 09/08/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
516
5824040071 171990051xxxx ภัทรศรี พุมเรียง 27/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
517
5824040072 110370284xxxx รักษิณาธร สายสุวรรณ 14/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
518
5824040074 171990051xxxx ศรัณย์ หวองเจริญพานิช 14/02/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
519
5824040075 172030016xxxx ศศิวิมล สร้อยสลับ 02/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
520
5824040076 170980032xxxx สุชาดา น้อมพนม 19/08/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
521
5824040077 171090017xxxx สุชาดา พูลพร้าว 22/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
522
5824040078 171050143xxxx สุชาดา เล่าทรัพย์ 24/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
523
5824040079 171990048xxxx อติพร วิชัยวงษ์วัฒน์ 20/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
524
5824040080 171080005xxxx อัจฉรา ปุยภิรมย์ 28/06/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
525
5824040081 171110002xxxx อาลิสา เจริญธรรม 09/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
526
5824040082 122090000xxxx ไพลิน ประทุมเมฆ 20/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
527
5824040083 171030121xxxx ทิพารัตน์ ทองสุข 21/12/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
528
5824040084 171110002xxxx ธิดารัตน์ นาสมวาส 03/11/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
529
5824040085 171060017xxxx รวิวรรณ ประชุมวงศ์ 03/10/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
530
5824040087 071798900xxxx เอเอน่า - 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
531
5824040089 171990047xxxx สิริณัฎฐ์ ทิมบ้านคอก 22/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
532
5824040090 171990050xxxx เปรมวดี เปรมปราโมทย์ 25/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
533
5824040091 071078902xxxx ยุพิน - 05/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
534
5824040092 171050035xxxx ปัญจพล บุญประกอบกิจ 27/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
535
5824040096 171990050xxxx พงศธร คล้ายจีน 24/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
536
5824040098 071027300xxxx จัสมิน ทองฉาย 09/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
537
5827010002 171060017xxxx วรรณวิษา ขันนพคุณ 04/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
538
5827010003 171990049xxxx สิรินารี เสมวิลัย 18/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
539
5827010004 171030017xxxx ธีระพัฒน์ อรุณมีชัย 26/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
540
5827010005 171990050xxxx กษิดิ์เดช ไวลิขิต 15/12/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
541
5827010006 172990050xxxx คณาธิป ทรายทอง 20/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
542
5827010007 111990083xxxx จิตตินัฏฐ์ อินทราราม 13/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
543
5827010008 171990041xxxx จิรกันต์ ศรีนิล 20/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
544
5827010009 171990049xxxx ณัฏฐณิชา ขจรศรี 22/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
545
5827010011 271020104xxxx ถนอม ทองปาน 23/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
546
5827010012 171990050xxxx ทศพร ประดับสุข 19/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
547
5827010015 171990049xxxx วันทนีย์ เหล่าสินธุ์ 03/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
548
5827010016 171990050xxxx วาริมนตร์ ตันติธนากุน 05/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
549
5827010017 871087301xxxx สุมิตร อมรเดชากร 15/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
550
5827010018 171070007xxxx เมณุมาศ บุญเมือง 02/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
551
5827010019 071798900xxxx เย็น - 05/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
552
5827010020 071028910xxxx โสภา - 01/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
553
5827010021 165990197xxxx กนกพร ดอนมีไพร 21/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
554
5827010024 171090018xxxx ขวัญชนก ทองนุ่ม 15/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
555
5827010025 172090024xxxx ชัยชนะ สืบเนียม 05/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
556
5827010026 171990050xxxx ธนัชชา แก้วบุญเพิ่ม 07/12/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
557
5827010027 171990050xxxx ธนัญญา แก้วบุญเพิ่ม 07/12/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
558
5827010028 170990127xxxx ปิติวัตร น่วมทอง 23/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
559
5827010029 171990049xxxx ยศวดี เลาสิน 12/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
560
5827010030 171060122xxxx รินดา อินทวงศ์ 18/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
561
5827010037 170970018xxxx อารีรัตน์ อยู่ช่วง 18/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
562
5827010040 171010014xxxx วรัญญา สาระศาสิน 18/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
563
5827020003 171990045xxxx ณัฐพล ต่วนเครือ 30/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
564
5827020004 170990127xxxx นาฏศิลป์ นาคเส็ง 01/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
565
5827020007 171060122xxxx มุกดา แก้วเกตุ 08/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
566
5827020008 171050039xxxx วนานันท์ ศรีกิตติกาญจน์ 12/06/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
567
5827020010 171990051xxxx ศรุตา มังกร 05/02/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
568
5827020011 071027300xxxx สาลิกา - 10/10/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
569
5827020013 171990048xxxx สุทัตตา บุญคุ้ม 09/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
570
5827020016 121990069xxxx สุดารัตน์ อุณฤทธิ์ 13/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
571
5832010017 171990041xxxx วันดี วิเศษสิงห์ 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
572
5832010022 171090016xxxx สุภาพร ทรัพย์พงศธร 31/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
573
5832010080 111050005xxxx นัทธมน ก้อนใส 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
574
5832010082 171020009xxxx กนิษฐา หลักศิลา 05/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
575
5832010091 110200262xxxx นฤมล ดาบทอง 17/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
576
5832010098 119970010xxxx สุกัญญา บุญมี 11/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
577
5832010117 171050029xxxx ณัฐธิณี สุขเกื้อกูลทรัพย์ 06/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
578
5832010130 171990038xxxx สาวิตรี วรรณคร 21/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
579
5832140001 171030015xxxx จันทร์เพ็ญ เมืองคำพันธ์ 11/12/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
580
5832140002 171050034xxxx ณัฐกานต์ บุญรัตน์ 08/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
581
5832140003 171090016xxxx กมลวรรณ สุขีธรรม 12/08/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
582
5832140010 171990044xxxx นารีรัตน์ เอี่ยมสมบัติ 08/11/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
583
5832140013 171060016xxxx อมรพรรณ คล้ายทอง 07/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
584
5832140014 171990039xxxx อาภาพร ผาสุกกาญจน์ 25/05/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
585
5832140020 171050033xxxx นัฐมล พระแท่น 17/02/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
586
5832140023 171050034xxxx ศศิพร ตะพัง 17/07/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
587
5834040003 171090016xxxx สุพัฒน์ หอมทวนลม 18/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
588
5834060001 171060016xxxx ขวัญนภา พัฒนมาศ 26/05/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
589
5834060003 171060016xxxx อนุเทพ ทานึกรัมย์ 11/05/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
590
5834060005 171990039xxxx สรชา เกียรติสาคร 13/07/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
591
5837010001 771020001xxxx แนน หงษา 20/07/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
592
5837010007 173990067xxxx สุนิสา พุมมีดี 12/04/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
593
5837010018 119990054xxxx วรรณวิสา อินทร์บำรุง 30/05/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
594
5922010001 171050144xxxx กัญญามาศ หมอดี 29/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
595
5922010002 171990053xxxx เกศราภรณ์ ม้าวงษ์ 02/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
596
5922010003 171990053xxxx เกศวดี วงศ์คล้ำ 12/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
597
5922010004 171990054xxxx จิรันดา รณฤทธิ์อาชา 20/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
598
5922010005 171990052xxxx ชนิตสิรี แช่มช้อย 06/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
599
5922010006 171990055xxxx ณัฐธิดา เอี่ยมทอง 02/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
600
5922010007 171990053xxxx ธนวรรณ นาเรือนทอง 20/11/xxxx การบัญชี การบัญชี