ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
401
5822040087 171090017xxxx วิกานดา โพธิ์ทอง 28/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
402
5822040088 171990052xxxx ศรราม จุ่นอยู่ 07/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
403
5822040089 170980033xxxx ศิริกัญญา สุวรรณประเสริฐ 29/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
404
5822040090 171990049xxxx ศิริศักดิ์ เขตสันติ 24/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
405
5822040091 171050143xxxx ศุภธิดา จานทอง 09/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
406
5822040092 171050143xxxx ศุภิสรา จานทอง 09/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
407
5822040093 171090018xxxx สายชล นนท์ประสิทธิ์ 06/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
408
5822040094 110370290xxxx สินธร จันทร์สว่าง 21/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
409
5822040095 171990049xxxx สิราวรรณ อินทจร 22/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
410
5822040096 171010119xxxx สิริลัดดา สาระโว 24/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
411
5822040097 171090017xxxx สุชาดา วิเศษสิงห์ 02/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
412
5822040098 171050039xxxx สุทธิพงศ์ จิตต์สว่าง 18/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
413
5822040099 171090017xxxx สุทธิราช วงศ์ชมภู 25/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
414
5822040102 171990051xxxx สุนิสา เฉลียว 04/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
415
5822040103 171990052xxxx สุนิสา แก่นสาร 27/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
416
5822040105 171990050xxxx สโรชา สมบูรณ์ไพศาล 01/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
417
5822040108 171050039xxxx อนุวัฒน์ ฟักแก้ว 01/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
418
5822040109 110370292xxxx อรรถพล อิ่มวงศ์ 18/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
419
5822040111 171990048xxxx อลงกรณ์ ยศรุ่งเรือง 15/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
420
5822040113 171990046xxxx อารยา ปั้นหยัด 05/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
421
5822040114 171990043xxxx อารษา แสงอำไพ 19/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
422
5822040118 171990050xxxx เตชธร อินทร์คล้าย 24/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
423
5822040119 171990049xxxx เบญจรัตน์ รัตนหนุ่มน้อย 29/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
424
5822040120 172990051xxxx เบญจวรรณ บุญยะวรรณ์ 31/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
425
5822040121 171990048xxxx เมธาสิทธิ์ คำสี 30/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
426
5822040123 171990048xxxx โชคกำชัย เบ็ญพาด 03/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
427
5822040124 171110002xxxx โสรยา หวิงปัด 07/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
428
5822040125 171990046xxxx ใกล้รุ่ง วงษ์เอก 18/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
429
5822040126 171990049xxxx ไตรภพ ฉัตราภิวัฒน์ 11/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
430
5822040132 171050038xxxx ธีรธาดา เนื่องแก้ว 04/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
431
5822040133 171990049xxxx อภิชัย เกตุแดง 13/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
432
5822040134 110070288xxxx อัฐกานต์ สวนนิมิตร 20/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
433
5822040144 171990051xxxx ภูมินทร์ นามโคตร 01/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
434
5822040149 130990263xxxx พัชรพล สิงห์สม 26/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
435
5822040150 174990061xxxx เพียงพร โพธิ์ศรี 15/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
436
5822040152 171990049xxxx พัชรพล เหลืองประมวล 25/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
437
5822040154 171050039xxxx บุษบา ภุมรินทร์ 19/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
438
5822040155 111990074xxxx สุนันท์ ขนทา 11/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
439
5822040156 110430022xxxx รุจิกาญจน์ เพรชบุรี 18/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
440
5822040157 121010009xxxx วัลวิสาข์ จันทร์นวล 20/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
441
5822040158 161990031xxxx จิรัฐนัท ภักดีกสินสันต์ 28/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
442
5822040159 171020010xxxx กัฐติยากรณ์ เขียวหอม 13/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
443
5822040160 166990041xxxx ชาคีนัย สุราฤทธิ์ 04/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
444
5822040161 171990048xxxx พัชรภา การพันธุนิตย์ 20/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
445
5822040165 163990029xxxx ธีรภัทร ตัณฑพาทย์ 23/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
446
5822040166 271030104xxxx นรากร สาดคล้า 15/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
447
5822040168 171990051xxxx กนกวรรณ โพธิ์ศิริ 17/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
448
5822110001 177040020xxxx กุลธิดา เกตุแก้ว 16/07/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
449
5822110002 171050144xxxx ดวงกมล สระทองคำ 04/09/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
450
5822110003 171050143xxxx นพมาศ ไทยสงเคราะห์ 15/05/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
451
5822110005 171050039xxxx ปัททวัน เสลาคุณ 09/07/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
452
5822110006 171050039xxxx ยุวดี ริดม้วน 22/10/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
453
5822110007 171050039xxxx วีรวัลย์ ยินดี 25/08/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
454
5822110008 116050006xxxx ศันศนีย์ จันทร์อ่อน 09/07/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
455
5822110010 171010014xxxx ชมพูนุท เกียรติโอภาส 18/10/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
456
5822110011 171070006xxxx พงศภัค ม่วงอ่อน 25/09/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
457
5823070001 171990051xxxx ประภารัตน์ ทรงประกอบ 11/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
458
5823070002 171050036xxxx วีระนัฐย์ พึ่งไทย 03/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
459
5823070003 171050039xxxx เปมิกา เนตรสุวรรณ 12/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
460
5823070004 172990052xxxx กิตติศักดิ์ ผิวแดง 24/05/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
461
5823070005 110420011xxxx นภพล โสภาภีร์ 15/09/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
462
5823070007 071028910xxxx สามารถ - 01/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
463
5823070008 112990054xxxx สุพิชชา แย้มเกษร 17/07/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
464
5823070009 171050039xxxx อรรถพันธุ์ ก่านพรมมา 30/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
465
5823070010 171050143xxxx เขตแดน ล่ำสัน 29/04/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
466
5823070012 171030017xxxx ภูมิตะวัน พูลท่าหว้า 08/12/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
467
5823070013 171990049xxxx กิตติพงศ์ บุญน้อม 24/07/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
468
5823070015 171990044xxxx กฤตภาส ดำเนินเกษม 21/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
469
5823070016 136110010xxxx วรรณภา ศรีจันทร์ 06/02/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
470
5824010001 110430026xxxx ณัฐรดา สรงพิมพ์ 05/04/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
471
5824010002 771020103xxxx ชัญญานุช สีหเมธีการ 10/08/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
472
5824030002 171990048xxxx ณัฐวดี คำสืบ 02/05/xxxx คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจคหกรรม
473
5824030003 071798900xxxx วาทู - 14/03/xxxx คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจคหกรรม
474
5824040001 145100132xxxx กมลวรรณ เปรมปรีดิ์ 08/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
475
5824040004 171990051xxxx กาญจนพงศ์ แตงโต 14/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
476
5824040005 171030017xxxx กิตติ เชื้อรุ่ง 15/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
477
5824040007 171050143xxxx ขนิษฐา ชวดสุวรรณ์ 10/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
478
5824040009 171990052xxxx ฉนิชา บ่อผล 20/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
479
5824040010 171990050xxxx นันทิกานต์ สืบยิ้ม 04/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
480
5824040012 171990050xxxx ปัณวรรธน์ เหลืองใหม่เอี่ยม 05/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
481
5824040013 171990051xxxx ปัทมา บุญแหยม 20/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
482
5824040015 171990052xxxx ลัลนา สมคิด 15/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
483
5824040017 171060017xxxx สราทิพย์ พวงทอง 24/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
484
5824040018 171990051xxxx สายฝน ทูพันดุง 01/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
485
5824040019 171030017xxxx อาภรณ์ อินจร 14/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
486
5824040020 071018900xxxx อู่ - 02/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
487
5824040021 174030018xxxx จันทร์จิรา วงศ์ภูดร 23/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
488
5824040022 171010014xxxx กมลรัตน์ ชาญสมร 21/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
489
5824040023 171990050xxxx กัญญาณัฐฐ์ สมบัติสถิต 03/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
490
5824040025 871087800xxxx จันทรา อภิวันอารีย์ 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
491
5824040026 171050143xxxx จีรนันท์ คงจร 09/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
492
5824040027 173020134xxxx ชนาภัทร์ โพธิ์ศรี 19/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
493
5824040030 171990051xxxx ต้นข้าว ขำคม 15/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
494
5824040033 170990130xxxx ปณิธาน วงษ์แก้ว 10/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
495
5824040034 171990050xxxx ปราโมทย์ มีสมบุญ 16/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
496
5824040035 171990051xxxx ปวีณา อภิญวัฒนานนท์ 15/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
497
5824040037 171050039xxxx พรพรรณ จินดานิล 31/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
498
5824040038 110200299xxxx พรรณทิพย์ สุนันต๊ะ 10/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
499
5824040041 171990051xxxx ภานุกร ไวโรจนกิจ 08/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
500
5824040042 171070007xxxx มนัญญา ฤกษ์ศักดิ์ศรี 30/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ