ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
301
5822010152 171040006xxxx พรศิริ เกตุแก้ว 10/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
302
5822010153 171990049xxxx อาทิตยา สาหร่าย 23/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
303
5822010154 171990049xxxx ปภาวดี หมื่นอาจ 04/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
304
5822010155 171990049xxxx ปาลิตา หมื่นอาจ 04/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
305
5822010156 173040110xxxx ธันยพร ดลโสภณ 06/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
306
5822010157 757090002xxxx จารุวรรณ ทำดี 18/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
307
5822020001 113030116xxxx กชกร วิลาศ 01/03/xxxx การตลาด การตลาด
308
5822020002 171990051xxxx จิราวรรณ รอดยิ้ม 11/04/xxxx การตลาด การตลาด
309
5822020003 110430013xxxx นันธิชา สายตรี 29/01/xxxx การตลาด การตลาด
310
5822020004 271880000xxxx ปรียานนท์ เกิดสุข 06/11/xxxx การตลาด การตลาด
311
5822020005 271010102xxxx ยุทธภูมิ ประเสริฐชาติ 15/12/xxxx การตลาด การตลาด
312
5822020006 142120007xxxx วิจิตตรา นามตะ 21/05/xxxx การตลาด การตลาด
313
5822020007 171090017xxxx วุฒิภัทร สำเนียงเล็ก 14/03/xxxx การตลาด การตลาด
314
5822020008 171990048xxxx ศิรินันท์ ยิ้มทอง 01/05/xxxx การตลาด การตลาด
315
5822020009 171990051xxxx สัจจพร อำหลิม 13/03/xxxx การตลาด การตลาด
316
5822020010 171050039xxxx กาญจนา อัมพบุตร 29/09/xxxx การตลาด การตลาด
317
5822020014 171060122xxxx ชลธิชา แก้วสว่าง 21/04/xxxx การตลาด การตลาด
318
5822020016 171990048xxxx ทศพล เหลาเพชร 16/02/xxxx การตลาด การตลาด
319
5822020017 171990050xxxx ธัญญาภรณ์ ศาระสาลิน 11/10/xxxx การตลาด การตลาด
320
5822020018 171050038xxxx ธิภาภรณ์ โพธิ์เงิน 06/01/xxxx การตลาด การตลาด
321
5822020019 170980033xxxx นารีรัตน์ สินสุข 18/11/xxxx การตลาด การตลาด
322
5822020020 171050038xxxx ปัญจรัตน์ บุญประเสริฐ 18/01/xxxx การตลาด การตลาด
323
5822020021 134150032xxxx ปิยะวรรณ บัวเนตร 23/10/xxxx การตลาด การตลาด
324
5822020022 171990050xxxx พีรยา สิมน้อย 04/12/xxxx การตลาด การตลาด
325
5822020024 171990051xxxx รัฐวรรณ วิรพัชร์สุขกุล 18/01/xxxx การตลาด การตลาด
326
5822020025 171990050xxxx รุจิสา พัฒนมาศ 09/11/xxxx การตลาด การตลาด
327
5822020027 170990131xxxx วาริน ม้าละออเพชร 15/03/xxxx การตลาด การตลาด
328
5822020030 171990051xxxx สุวิจักขณ์ สาสุขศิริรุ่งเรือง 03/02/xxxx การตลาด การตลาด
329
5822020031 171110002xxxx สโรชา จบไพร 26/11/xxxx การตลาด การตลาด
330
5822020033 171990050xxxx อินทิรา วิเศษสิงห์ 08/09/xxxx การตลาด การตลาด
331
5822020037 171050143xxxx กนกวรรณ วันดี 30/06/xxxx การตลาด การตลาด
332
5822020038 171050143xxxx นิรดา ตันเถื่อน 26/03/xxxx การตลาด การตลาด
333
5822020039 171990042xxxx อนิรุจน์ สุขสำราญ 24/04/xxxx การตลาด การตลาด
334
5822020040 071988900xxxx สาอู - 09/11/xxxx การตลาด การตลาด
335
5822020043 112990052xxxx นินลดา ประหูศรี 05/02/xxxx การตลาด การตลาด
336
5822020044 171020010xxxx ณัฐณิชา เดชบุญ 26/03/xxxx การตลาด การตลาด
337
5822020045 110070293xxxx มนทกานติ ทิพรส 11/10/xxxx การตลาด การตลาด
338
5822030005 171110002xxxx สุนันทา ขาลนาค 19/06/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
339
5822030006 171990049xxxx สุพรรษา อินทรโอสถ 28/07/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
340
5822030008 171030017xxxx สุวนันท์ ใจจริง 15/06/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
341
5822030009 160100009xxxx สุปรียา เขียวดี 25/11/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
342
5822040001 171050038xxxx กนกวรรณ สืบงาม 29/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
343
5822040005 871027600xxxx น้ำฝน อำพรกาญจน์ 01/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
344
5822040006 171060122xxxx ประยุทธ ปลูกฝัง 18/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
345
5822040007 171020010xxxx ประวิทย์ มินโกมิน 21/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
346
5822040008 271090002xxxx ประสูติ สมคิด 09/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
347
5822040009 140980038xxxx ศิริพร เวหะชาติ 23/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
348
5822040010 172090025xxxx สุธิดา อาจจินดา 06/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
349
5822040011 171050143xxxx หัทยา บัวบาน 25/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
350
5822040012 170980034xxxx อนันตชัย มั่นคง 30/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
351
5822040014 171090017xxxx อลิษา สิงขรรัตน์ 08/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
352
5822040015 171050039xxxx อาทิตยา พระแท่น 19/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
353
5822040016 271020104xxxx อ้อย นามแก้ว 01/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
354
5822040017 171990050xxxx กมลศรี แซ่จัน 15/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
355
5822040018 174990069xxxx กฤติมา ไปบน 12/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
356
5822040019 171990050xxxx กษิดิศ วรรณฉวี 15/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
357
5822040020 171990045xxxx จิรัชยา ภุมรินทร์ 31/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
358
5822040021 171990049xxxx จิราภา ผิวอ่อน 28/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
359
5822040023 171120001xxxx จุฑามาศ กล่อมสาขา 13/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
360
5822040024 140990171xxxx ชฎากาญจน์ ศรีโยธา 07/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
361
5822040025 271010103xxxx ชฎาพร อินทรชิด 20/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
362
5822040026 171030121xxxx ชลธิชา ชุ่มชื่น 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
363
5822040027 171990052xxxx ชัยพล สุขสุวรรณ 14/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
364
5822040028 171050039xxxx ชุติกาญจน์ อุไกร 17/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
365
5822040029 171990045xxxx ณัฐกฤษ นะดี 06/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
366
5822040030 171060122xxxx ณัฐชา ประทุมษา 11/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
367
5822040032 171990050xxxx ณัฐพร คำแสง 09/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
368
5822040033 171990048xxxx ถิรพร เหมือนอุย 21/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
369
5822040034 171110002xxxx ทัศนวรรณ ศิริมั่ว 14/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
370
5822040035 171990048xxxx นงนภัส กรรณแก้ว 02/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
371
5822040036 171090017xxxx ดำรงศักดิ์ แดงเข้ม 21/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
372
5822040040 171050038xxxx ธนาธิป วงษ์เอี่ยม 18/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
373
5822040041 171990049xxxx ธีรพงษ์ ทองราษฎร์ 22/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
374
5822040042 171050143xxxx ธีรพัตร์ กล่อมวงษ์ 29/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
375
5822040043 171990049xxxx ธีรภัทร์ วังพฤกษ์ 09/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
376
5822040048 171990048xxxx นันทวัน กาลักษณะ 05/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
377
5822040049 171050143xxxx นารีรัตน์ ชูชาติ 22/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
378
5822040050 171990050xxxx นิธิพล อ่วมเกิด 29/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
379
5822040051 171990047xxxx น้ำผึ้ง จันทนะ 09/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
380
5822040052 171990050xxxx บุญฤทธิ์ นนทารี 10/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
381
5822040054 171050039xxxx บุษกร ศีลทอง 18/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
382
5822040055 171010119xxxx บุษยา แสงไฟ 27/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
383
5822040056 171990051xxxx ปฏิพล แสงแก้ว 26/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
384
5822040057 171990048xxxx ปรีชา ปลื้มดวง 12/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
385
5822040058 171110002xxxx ปรียานุช เอี่ยมแสง 29/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
386
5822040060 171990050xxxx ปารวัณ สายัณห์กุล 07/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
387
5822040061 171990049xxxx ปิยาภรณ์ บำรุงชาติ 10/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
388
5822040062 171990051xxxx ปิ่นมุก ลิ้มดี 18/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
389
5822040063 171990050xxxx พรกนก กล่อมเกลี้ยง 27/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
390
5822040064 171990050xxxx พรจรัส จำปาเงิน 04/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
391
5822040065 125090003xxxx พรชิตา ศรัทธาธรรม 13/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
392
5822040066 171990048xxxx พรชิตา แก้ววงษ์ล้อม 24/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
393
5822040067 171990049xxxx พัชรมัย ทุมมาศ 12/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
394
5822040068 171030017xxxx พีรพล กระต่ายทอง 29/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
395
5822040071 171020009xxxx ภาคภูมิ คำชื่น 14/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
396
5822040074 171050035xxxx ภาวิต ปัญญาเบญจเกษม 30/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
397
5822040077 171990050xxxx มัลลิกา ลำใย 14/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
398
5822040078 171020010xxxx วนัสชฏา แพงคำ 06/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
399
5822040083 171050039xxxx วริษฐา เนียมมาลา 06/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
400
5822040086 171070007xxxx วาสนา เกิดแก้ว 03/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ