ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
201
5737020004 171100010xxxx ธีราพร มาลัย 09/03/xxxx การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ทั่วไป
202
5822010002 171990049xxxx ขนิษฐา บัวบาน 29/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
203
5822010003 171060017xxxx ขนิษฐา ประสม 26/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
204
5822010004 171990049xxxx จินตนา หนูอ้น 21/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
205
5822010006 171990051xxxx ชนิษฐา กองแก้ว 28/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
206
5822010010 171990051xxxx ชุติมา เหมือนหงษ์ 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
207
5822010011 171020113xxxx ฐิติมา สินเพียร 19/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
208
5822010012 171990050xxxx ณีรนุช ธนาศตานนท์ 26/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
209
5822010013 110180101xxxx ทิพย์สุคนธ์ กล้ากระโทก 06/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
210
5822010014 171050143xxxx นริศรา บัวเนตร 12/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
211
5822010015 171120001xxxx นฤมล เทพวรรณ 27/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
212
5822010016 171990052xxxx นิศามณี พันธ์เลิศ 19/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
213
5822010017 171990049xxxx นิศารัตน์ เฉลิมธนะกิจโกศล 21/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
214
5822010018 110420010xxxx นุจรีย์ ช่วงชัย 06/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
215
5822010019 176010008xxxx น้ำเพชร ทัพงาม 13/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
216
5822010020 171990050xxxx ปฏิญญา หอมสุด 14/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
217
5822010021 171120001xxxx ปณิดา ลำใย 24/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
218
5822010022 171050039xxxx ปนัดดา เปี่ยมท่าน 02/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
219
5822010023 171060017xxxx ประกายแก้ว ครองไข่น้ำ 21/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
220
5822010024 171990050xxxx ปรียาณัฐ แป๊ะวัฒนา 31/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
221
5822010025 171990049xxxx พนิดา ธนะฤกษ์ 08/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
222
5822010026 171010015xxxx พรทิพย์ อินทรักษ์ 08/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
223
5822010027 171070008xxxx พรรณพนัช จิตรจำเริญ 06/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
224
5822010029 167990048xxxx พิไลลักษณ์ ศรีงาม 30/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
225
5822010030 170020009xxxx พีชานิกา นพเกตุ 16/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
226
5822010031 171060017xxxx ภาณุมาศ สุวรรณภูมิ 23/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
227
5822010032 165080122xxxx ยลดา มิ่งขวัญ 02/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
228
5822010034 171990053xxxx รำมณี ธาตุทอง 25/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
229
5822010035 110370285xxxx ลักษิกา ภุมรินทร์ 04/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
230
5822010036 186990040xxxx ภัทรสุดา ธัญญเจริญ 04/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
231
5822010040 071068900xxxx วาสนา - 10/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
232
5822010044 171990050xxxx สุณิสา การะเกษ 13/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
233
5822010045 111990188xxxx สุดารัตน์ ฤดีณัฐทรัพย์ 31/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
234
5822010046 171990048xxxx สุธาทิพย์ ช่างเจริญ 26/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
235
5822010047 110200306xxxx สุธิตา เฉลียวฉลาด 11/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
236
5822010048 171020010xxxx สุประภา พันธ์แจ่ม 13/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
237
5822010049 171990049xxxx สุภาพร พาแก้ว 10/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
238
5822010050 171990052xxxx สุภาภรณ์ มณีกาญจน์ 10/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
239
5822010051 172990050xxxx สุภาภรณ์ โพธิ์กิ่ง 19/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
240
5822010053 171990049xxxx หรรษลักษณ์ ชนประเสริฐ 16/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
241
5822010054 184040110xxxx อนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ 08/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
242
5822010055 171010014xxxx อรพินท์ จันเสียงเย็น 25/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
243
5822010056 871087600xxxx อัจฉรา ชัยวิมุตติกุล 09/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
244
5822010057 007198100xxxx เจนจิรา ยามาย่า 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
245
5822010059 152990203xxxx เบญจกาญจน์ นิลคำ 18/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
246
5822010060 171050040xxxx เบญจวรรณ บุญเล็ก 18/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
247
5822010061 171990050xxxx เหมสุดา กระต่ายเพชร 13/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
248
5822010063 171990046xxxx กชพรรณ ปานพรม 27/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
249
5822010065 171990050xxxx กนิษฐา รสหวาน 10/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
250
5822010067 171050036xxxx กัลยกร อัจจิมาจิตร์ 16/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
251
5822010068 171010015xxxx จิดาภา ปริญญาสุจิตต์ 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
252
5822010069 171060122xxxx จิตตราภรณ์ พรหมศรีทอง 30/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
253
5822010070 171010015xxxx จุฑาทิพย์ แสงศรีจันทร์ 24/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
254
5822010076 171990051xxxx ฐิติวรดา ศรีฮอแก้ว 30/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
255
5822010078 171990050xxxx ณัฐณิชา โพธิจารย์ 11/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
256
5822010080 171050039xxxx ณัฐพงศ์ เทียมเมฆา 12/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
257
5822010084 171990050xxxx ดวงฤทัย ใจมั่น 10/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
258
5822010086 171010014xxxx ธนะรัชต์ ธาตุสะให 05/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
259
5822010088 171020113xxxx ธัญญา อ่อนตา 05/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
260
5822010091 171990045xxxx นิรุชา พรมดี 01/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
261
5822010092 171990049xxxx ปรีณาพรรณ จินดาพงษ์ 22/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
262
5822010094 171050039xxxx ปิยะธิดา อุณหะ 01/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
263
5822010095 171990049xxxx ปิ่นมนัส ทองกะไลย 23/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
264
5822010097 171050143xxxx พรวิไล ประถมกัลป์ 01/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
265
5822010098 110370305xxxx พิชชากร ศรีทองพิมพ์ 09/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
266
5822010099 171050143xxxx พิชญาภา แดงสะอาด 10/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
267
5822010100 170970022xxxx ภัทรา แซ่ตัน 29/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
268
5822010102 110150101xxxx ภาวิณี บุตรสนม 23/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
269
5822010103 171050039xxxx มธุรดา ตันติกิจชาญชัย 01/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
270
5822010105 671077203xxxx รจนา - 19/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
271
5822010106 171050143xxxx รุ่งทิพย์ สุขอินทร์ 20/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
272
5822010107 171050039xxxx วรรณภา ศรีอินทรสุข 07/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
273
5822010109 171050144xxxx วรารัตน์ คุ้นเคย 09/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
274
5822010111 171060017xxxx วริศรา ทาภักดี 04/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
275
5822010112 171050039xxxx วิชญาพร รังษี 13/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
276
5822010113 171990050xxxx วิชาดา พันธ์โพธิ์ 08/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
277
5822010116 171510000xxxx สหรัฐ ทองวรรณ 28/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
278
5822010117 171990049xxxx สุกฤตา สุขนิรันดร 05/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
279
5822010118 171990049xxxx สุธิมา พรมรัตน์ 27/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
280
5822010119 110150103xxxx สุพรรณษา มีใจปราณี 08/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
281
5822010120 171990049xxxx สุภัทรา ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ 10/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
282
5822010121 171990051xxxx สุวพิชญ์ สุขดี 27/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
283
5822010122 171990050xxxx อนุชา บ่อเกิด 13/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
284
5822010123 171050039xxxx อนุวัฒน์ ริดม้วน 22/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
285
5822010124 113960009xxxx อภิญญา นาโสก 22/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
286
5822010125 171990049xxxx อภิลักษณ์ แทนประชา 27/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
287
5822010127 171990049xxxx อังคณา เทียมจันทร์ 25/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
288
5822010131 171020010xxxx เสาวรส เทศธรรม 26/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
289
5822010132 171020010xxxx โสรดา คุ้มรักษา 27/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
290
5822010134 771020001xxxx เอม หงษา 10/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
291
5822010135 171010015xxxx โสภิดา บุญจง 26/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
292
5822010138 175990035xxxx ณัฐพงศ์ แก้วขาว 01/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
293
5822010139 171990044xxxx ฉัตรนนท์ วิรพัชร์สุขกุล 29/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
294
5822010141 171990049xxxx ปัณณพร สุขกรม 02/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
295
5822010143 171990049xxxx ฐิตาภา อินทร์มณี 15/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
296
5822010144 110370274xxxx พรวณัฐ เหมือนอ้อย 28/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
297
5822010145 171110002xxxx ภัทราวดี แย้มวงษ์ 10/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
298
5822010147 171060017xxxx มณีรัตนา เทพบุรี 13/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
299
5822010149 110200311xxxx วารี ดอกยอ 09/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
300
5822010151 171990045xxxx นัยน์ภัค นาคะสร 07/03/xxxx การบัญชี การบัญชี