ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2001
6032110005 171050038xxxx เยาวลักษณ์ จันทร์ทอง 03/12/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2002
6032140001 172090023xxxx ฉายศิริ รักแสง 03/09/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2003
6032140002 171050025xxxx ณัฐามาศ อร่ามศรี 18/09/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2004
6032140003 136530002xxxx รัตนาภรณ์ สารสาริน 21/01/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2005
6032140004 173050113xxxx อนุชศรา รุ่งโรจน์ 21/04/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2006
6032140005 185990020xxxx ณัฐนันท์ ยางสวย 01/04/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2007
6032140006 171090017xxxx ธีรพัฒน์ รักดี 19/08/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2008
6032140007 771780001xxxx ศีล - 03/08/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2009
6032140008 171050038xxxx สิทธิกร สุทธิบุตร 23/04/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2010
6032140009 171090017xxxx อัจฉราพรรณ วิเศษสิงห์ 27/09/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2011
6032140010 171510000xxxx สินจัย สุ่มมาตย์ 29/03/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2012
6032140011 170990123xxxx ทัดดาว นุ่มปาน 18/11/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2013
6032140012 171990047xxxx ปณิดา พาทา 09/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2014
6032140013 171990047xxxx สาธิตา วันสามง่าม 09/12/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2015
6032140014 171030017xxxx กนกวรรณ แก้วบุญตา 15/02/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2016
6032140015 171510000xxxx ศิริวิภา สมจิต 09/02/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2017
6032140016 171030017xxxx ภาวิณี วัดปลั่ง 25/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2018
6032140017 170980023xxxx สุภาวดี เข็มทอง 07/04/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
2019
6032160001 171050037xxxx ทิพย์เกษร เรืองเทศ 02/09/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2020
6032160002 171050037xxxx ธันญารัตน์ นกดำ 30/09/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2021
6032160003 171030015xxxx ปราณี แก้วเพชร 19/08/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2022
6032160004 171050021xxxx ศศิธร เที่ยงธรรม 27/02/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2023
6032160005 124040010xxxx พรทิพย์ กองแก้ว 11/04/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2024
6032160006 273020103xxxx สุภาวดี ดามะกุล 29/06/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2025
6032160007 171050035xxxx กนกวรรณ จันเปรม 26/01/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2026
6032160008 171050038xxxx ยุวดี จันทรจร 16/01/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
2027
6033080001 171110002xxxx วันชนะ วังหาญ 15/08/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2028
6033080002 114960002xxxx กมลชนก แสงไฟ 03/05/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2029
6033080003 071088900xxxx จอลามู - 03/12/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2030
6033080004 170990126xxxx ชัยวัฒน์ อินทร์อ่อน 15/05/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2031
6033080006 171070007xxxx บารมี พันธุ์แก้ว 09/09/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2032
6033080007 171990039xxxx วุฒิภัทร จอมจักร์ 15/05/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2033
6033080008 171030017xxxx ศรวณี ปิ่นทอง 26/11/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2034
6033080009 171060016xxxx ศุภโชค กลมวงษ์ 18/02/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2035
6033080010 171990045xxxx สาละวิน ปลาทอง 19/02/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2036
6033080011 171990038xxxx สุทธิวัฒน์ ครองปัญญา 10/01/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2037
6033080012 110070245xxxx เกษมพันธ์ จันทนะโสตถิ์ 04/01/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
2038
6034040001 171990046xxxx นัฐมล จงศุภวิศาลกิจ 13/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2039
6034040002 171990046xxxx กุลจันทร์ นาคะรัมภะ 18/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2040
6034040003 171040006xxxx จรัญญาณี เพ็งอุ่น 17/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2041
6034040004 071027300xxxx จักรพงศ์ แตงเอี่ยมใหญ่ 12/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2042
6034040005 171990048xxxx จารุวรรณ กันทะวงค์ 29/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2043
6034040006 071027300xxxx จิดาภา - 12/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2044
6034040007 071078903xxxx ตูซาเว - 04/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2045
6034040008 171990048xxxx นุติ เพิ่มไสว 14/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2046
6034040009 171980002xxxx ผกาพันธ์ เสียงเสนาะ 27/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2047
6034040010 110060028xxxx พชรพล นาคคุ้ม 21/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2048
6034040011 171060016xxxx พิชชา มีเกล็ด 11/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2049
6034040012 171050038xxxx ภิญญดา พรหมมา 22/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2050
6034040013 172990046xxxx มาริษา น้อยจีน 02/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2051
6034040014 115050005xxxx เรวดี แววเพชร 08/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2052
6034040015 071027300xxxx ลักษิกา ทองผาภูมิปฐวี 12/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2053
6034040016 174980020xxxx ลัดดาวัลย์ บุหรี่ทอง 26/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2054
6034040017 171080005xxxx วรกานต์ โสภาปัจจุสมัย 14/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2055
6034040018 171110002xxxx วราภรณ์ สิงเสวก 02/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2056
6034040019 171990047xxxx วิชบูรณ์ สดชื่น 03/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2057
6034040020 171990044xxxx วุฒิพงษ์ เหงาน้อย 11/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2058
6034040021 870108400xxxx ศิริวรรณ สมพงษ์ 04/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2059
6034040022 171050039xxxx สาลียา ปิ่นแก้ว 05/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2060
6034040023 171990047xxxx สุจิตรา มั่งมี 16/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2061
6034040024 171510000xxxx สุธิดา ยิ้มโสภา 20/04xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2062
6034040025 171050037xxxx ทิพย์เกษร อยู่สำราญ 09/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2063
6034040026 171990046xxxx สุภกาญจน์ สวัสดิ์กนก 29/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2064
6034040027 172090024xxxx อนุชา ศรีเหรา 16/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2065
6034040028 171020010xxxx อรวรรณ วิถีชัย 30/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2066
6034040029 071027303xxxx อรอุมา ไทรสังข์ดำรงสิน 12/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
2067
6034060001 171030017xxxx ณัฐฑริกา เขียวสอาด 27/11/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
2068
6034060002 171990040xxxx จีรนันท์ วงษ์วรรณ 08/10/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
2069
6037010001 172980021xxxx กัลยา ใจกล้า 23/09/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2070
6037010002 118990026xxxx ฉัตรี แย้มเลี้ยง 05/05/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2071
6037010003 871027301xxxx ชลาลัย นภัสสิริกุล 09/05/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2072
6037010004 171990044xxxx น้ำเพชร ชาติกลาง 04/12/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2073
6037010005 121020008xxxx สุภัชชา ภูมีแก้ว 08/11/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2074
6037010006 171990047xxxx สุรสีห์ หมีแรต 24/10/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2075
6037010007 172050012xxxx อัมพร เจริญรัศมี 29/07/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2076
6037010008 171510000xxxx โนรี แสนสะอาด 19/08/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2077
6037010009 171990048xxxx กันติพัศ เกตุเห่ง 05/02/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2078
6037010010 171990044xxxx นริศ หวังแห่งบุญ 20/12/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2079
6037010011 171990046xxxx วิสุทธิ์ ครุฑสุวรรณ์ 17/06/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2080
6037010012 671087200xxxx วูด - 02/06/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2081
6037010013 171510000xxxx สุภาภรณ์ เรืองศรีสม 30/08/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2082
6037010014 110070251xxxx อรพรรณ พวงทอง 22/05/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2083
6037010015 171050036xxxx โชตินิภา แสนชาภัทร 17/04/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2084
6037010016 070027300xxxx น้ำผึ้ง สิริโภคนันท์ 12/01/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2085
6037020001 171070007xxxx กชกร โพหิน 10/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2086
6037020002 171020010xxxx กนกวรรณ กลมเกลียว 26/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2087
6037020003 132060024xxxx ณัฐธีรยา คำศรี 02/05/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2088
6037020004 171070007xxxx อรยา วิเศษ 01/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2089
6037020005 110370234xxxx ณัฐนิชา ดวงทอง 10/06/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2090
6037020006 177040019xxxx ธัญญลักษณ์ ฤกษ์เปี่ยม 31/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2091
6037020007 171050038xxxx นริสา ดอนทองคำ 21/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2092
6037020008 184990132xxxx นิธิมา สังขารักษ์ 15/06/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2093
6037020009 171990043xxxx มยุรี สุทธิประภา 14/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2094
6037020010 170980022xxxx อสมา หอมมาก 27/10/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2095
6037020011 171990046xxxx เย็นฤดี เซี่ยงหวอง 15/07/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2096
6037020012 771990001xxxx ปิยพล - 20/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
2097
6042040401 171050014xxxx วีราภรณ์ โตงาม 07/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2098
6042040402 171070004xxxx พิรุณรัตน์ พรมใจ 29/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2099
6042040403 157990066xxxx อภิญญา ไชยหาญ 21/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2100
6042040404 171010014xxxx คณนนท์ อยู่นิวาศน์ 28/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ