ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1901
6032020019 171990046xxxx วรนิธิ เอียตระกูล 18/07/xxxx การตลาด การตลาด
1902
6032020020 171990045xxxx ศิลาวุธ จารุเรืองไพศาล 29/03/xxxx การตลาด การตลาด
1903
6032020021 171050039xxxx นาตาลี แจ่มถนอม 30/06/xxxx การตลาด การตลาด
1904
6032020022 110050132xxxx รพีพร พูลทรัพย์ 04/08/xxxx การตลาด การตลาด
1905
6032020023 177040019xxxx พัชรพร สว่างปัญญา 20/12/xxxx การตลาด การตลาด
1906
6032020024 171060016xxxx อังศณา จินดาทอง 31/10/xxxx การตลาด การตลาด
1907
6032020025 171030016xxxx นีรนุช ปิ่นทอง 22/06/xxxx การตลาด การตลาด
1908
6032020026 171030017xxxx วาสินี แต่เจริญ 22/06/xxxx การตลาด การตลาด
1909
6032020027 171990045xxxx กัณฐิกา ด้วงปลี 16/01/xxxx การตลาด การตลาด
1910
6032020028 171990047xxxx พิชญาภา เพ็ชรเจริญ 16/10/xxxx การตลาด การตลาด
1911
6032020029 171990047xxxx ศุภรดา น้อยมหาพรม 18/11/xxxx การตลาด การตลาด
1912
6032040001 171990046xxxx กัลยาภัสร์ จันทร์สุทนพจน์ 20/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1913
6032040002 171990046xxxx ขนิษฐา พุ่มบางแก้ว 11/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1914
6032040003 171990048xxxx จรรยา จีระศักดิ์ 01/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1915
6032040004 171990041xxxx จักรกฤษ ตั้งเต็มเกียรติ 24/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1916
6032040005 171990046xxxx จารุศิริ เที่ยงโชคชัย 30/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1917
6032040006 110040099xxxx ชยณัฐ ทองดี 18/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1918
6032040007 171030017xxxx ชลิตา รู้ระวัง 01/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1919
6032040008 171990048xxxx ชัยวัฒน์ ทรงเจริญ 23/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1920
6032040009 071798900xxxx ชุลินวดี - 15/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1921
6032040010 140990159xxxx ชลธิชา เจริญแสน 19/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1922
6032040011 110430015xxxx ญาดา แหวนเงิน 23/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1923
6032040012 171050037xxxx ณัฐนัน คงกระพันธ์ 28/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1924
6032040013 171990049xxxx ตันหยง บุญมี 07/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1925
6032040014 171990047xxxx ธัญจิรา ดินราบรัมย์ 02/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1926
6032040015 171050036xxxx ธีรดล ทรงอุบล 24/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1927
6032040016 171990047xxxx นภสร มณีแสง 23/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1928
6032040017 175990035xxxx นันทนา ศิริธรรม 06/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1929
6032040018 171990047xxxx นารีรัตร บัวเลิง 23/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1930
6032040019 171050037xxxx บุญสิตา ศรีอุบล 30/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1931
6032040020 171990046xxxx บุณยาพร ประดิษฐ์ 18/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1932
6032040021 171120001xxxx ปภาดา เพลินสุข 06/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1933
6032040022 171990047xxxx พงศกร โพธิ์ทอง 10/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1934
6032040023 171050038xxxx พรชิตา แซ่อึ้ง 01/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1935
6032040024 171050036xxxx พรรณนิภา เด็กแก้ว 05/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1936
6032040025 171110002xxxx ภัทรภร กาญจนเลิศวงศ์ 08/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1937
6032040026 171070007xxxx ภาณุมาศ จันทร์ภิรม 28/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1938
6032040027 171090016xxxx เจนจิรา พรหมชนะ 12/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1939
6032040028 121990068xxxx วัทน์ศิริ หออัษฎาวุธ 19/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1940
6032040029 171060017xxxx วิภาวรรณ เอกจิตต์ 14/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1941
6032040030 171990045xxxx ศศิธร แตงอ่อน 10/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1942
6032040031 171030017xxxx สลิลทิพย์ เพิ่มพูล 12/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1943
6032040032 110370273xxxx สิริกร ยุรยาตร์ 31/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1944
6032040033 171990047xxxx สุชาดา เรืองจรูญ 06/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1945
6032040034 124040009xxxx คณิตา หงษ์วิไล 10/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1946
6032040035 171510000xxxx อนุวรรณ อ่อนประทุม 27/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1947
6032040036 171990045xxxx กัญญารัตน์ บุรีรัก 20/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1948
6032040037 171110002xxxx กิตติยา อินทบุตร 06/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1949
6032040038 171070007xxxx อารียา ทองผานุกุล 25/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1950
6032040039 171050037xxxx ขนิษฐา คงนัทธี 13/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1951
6032040040 171990040xxxx จักรพันธ์ สุขสถาวรพันธุ์ 06/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1952
6032040041 171050038xxxx ชนิดา บัวชน 06/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1953
6032040042 171110002xxxx ฐิติรัตน์ วันทอง 26/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1954
6032040043 171090017xxxx ดุศิตา บัวบาน 06/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1955
6032040044 071078900xxxx ตาตู - 01/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1956
6032040045 271080002xxxx ถิรมล บุญมี 10/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1957
6032040046 171990048xxxx ธนพล ครุฑสุวรรณ์ 08/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1958
6032040047 171990049xxxx ธนารัฐ ติดเมิง 11/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1959
6032040048 171050037xxxx ธีรภัทร์ นามจัด 11/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1960
6032040049 171990048xxxx นัดดา จันทาโลก 02/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1961
6032040050 171990048xxxx นัทธมน ฮวดอ่ำ 18/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1962
6032040051 171050039xxxx ปรเมศวร์ บุญคง 03/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1963
6032040052 171990049xxxx ปัญญตา ครูทอง 04/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1964
6032040053 110370210xxxx ปิ่นสุระกฤตย์ สิทธิวิไล 03/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1965
6032040054 771080002xxxx พลภัทร - 17/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1966
6032040055 171990048xxxx พิมพนิภา เสือประดิษฐ์ 05/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1967
6032040056 171070007xxxx รุ่งระวี พรสวัสดิ์ 23/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1968
6032040057 171060017xxxx วรนิชชา ห้อยกรุด 06/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1969
6032040058 171050036xxxx วรรณภา พิมพ์สุวรรณ 06/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1970
6032040059 110180092xxxx วัยวัฒน์ เฉลิมวัน 04/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1971
6032040060 871087802xxxx วีรากร เจริญรัตนมิตร 26/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1972
6032040061 171990048xxxx สุชาดา บุญมี 12/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1973
6032040062 171990048xxxx สุธิดา ยิ้มพลาย 09/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1974
6032040063 130060123xxxx สุรยุทธ์ จุลเวช 23/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1975
6032040064 171990047xxxx หทัยภัทร น้อยเนียม 07/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1976
6032040065 171990048xxxx อธิชา สมคิด 03/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1977
6032040066 171020010xxxx อนัญญา ชมจันทร์ 24/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1978
6032040067 120970181xxxx ญาจรีย์ เหลืองทอง 10/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1979
6032040068 171070007xxxx วราภรณ์ อินทร์กุล 03/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1980
6032040069 171990047xxxx เหมรัตน์ ธรรมเนียมดี 12/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1981
6032040070 171990045xxxx อภิชญา ทองเชื้อ 16/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1982
6032040071 170990124xxxx อรวรรณ พรหมเมตตา 20/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1983
6032040072 119990065xxxx อานนท์ หมีแก้ว 25/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1984
6032040073 171990047xxxx สุวรรณี มีสาวงษ์ 15/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1985
6032040074 172090024xxxx ดารินทร์ เซี่ยงหลิว 05/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1986
6032040075 141090113xxxx อุเทน หลาบคำ 09/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1987
6032040076 173020132xxxx คุณากร คูประชามิตร 21/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1988
6032040078 071047300xxxx กนกวรรณ สาลีกงไชย 11/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1989
6032040080 071026300xxxx อภิสิทธิ์ ศรีศิริรุ่งโรจน์ 11/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1990
6032040081 171110002xxxx นันท์นภัส เกตุพุ่ม 27/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1991
6032040082 183030007xxxx สมฤทัย เจริญชีพ 17/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1992
6032040083 171990045xxxx ปาณิศา เสืออักษร 02/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1993
6032040084 172090024xxxx กันตภณ ปฏิสนธิ 22/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1994
6032040085 172090024xxxx อธิสุทธิธันวา จันทร์นาลาว 13/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1995
6032040086 171990038xxxx จันทรกานต์ เวชกิจ 10/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1996
6032040087 145090014xxxx สรนันท์ อาทิตย์ตั้ง 07/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1997
6032110001 174990066xxxx กมลพรรณ วิเศษสุนทรกุล 03/05/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1998
6032110002 171990048xxxx พรชิตา ยงอยู่ 31/12/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1999
6032110003 165070007xxxx วันใหม่ คำแสง 03/09/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
2000
6032110004 171990048xxxx วีรวัชระ จันทร์สว่าง 07/02/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป