ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
101
5632020014 170990089xxxx รัตติยา บุญส่ง 01/07/xxxx การตลาด การตลาด
102
5632020024 171070005xxxx รัตนา คำภิมาบุตร 09/06/xxxx การตลาด การตลาด
103
5632040026 171020008xxxx วิไลลักษณ์ ล้ำเลิศ 12/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
104
5632040033 171090015xxxx สมจิตร อำไพ 20/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
105
5632040049 171050020xxxx ธีรศักดิ์ ขำแย้ม 03/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106
5632140005 171050024xxxx นิสาชล โพทอง 18/03/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
107
5632140015 171050026xxxx สุนิตา ปุยพวง 07/11/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
108
5632140025 171090015xxxx พาฝัน นิยมสุข 15/03/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
109
5633080019 171990033xxxx อัจฉริยะ พุ่มพวง 18/04/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
110
5634040007 171010013xxxx ฐิตารีย์ พลายละมูล 08/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
111
5634040016 171080003xxxx ประวิตร วิชาไพบูลย์ 14/02/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
112
5634040022 171990035xxxx วลีวรรณ จงไพบูลย์ 25/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
113
5634040034 110370158xxxx สุภัค หล้าธนภูติ 22/12/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
114
5634040036 171120000xxxx สุวนันท์ อินทรกุล 25/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
115
5637010011 571070004xxxx สุพิชญา ศรีคด 19/11/xxxx การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
116
5722010006 110420002xxxx จิตรตรา วิทยารัตน์ 03/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
117
5722010007 132110007xxxx เจนจิรา เนียมแผน 12/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
118
5722010008 171050036xxxx ฐนิสา ตันทรัพย์ 01/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
119
5722010039 071018900xxxx กิติมา - 31/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
120
5722010042 171050039xxxx จารุวรรณ ชมชื่น 22/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
121
5722010044 171990048xxxx ชนันดา อ่อนแช่ม 09/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
122
5722010050 190040113xxxx นิภาพร วงค์แสง 02/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
123
5722010053 171050038xxxx พรพิมล ชมญาติ 21/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
124
5722010059 171050036xxxx วิลาวัณย์ แสงอรุณ 10/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
125
5722010070 171050033xxxx อทิตยา เม่นไพร 25/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
126
5722010075 171990047xxxx กัญญารัตน์ สังข์ภาพ 04/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
127
5722010076 171030016xxxx กันยารัตน์ แสงวรรณ์ 08/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
128
5722010094 171040006xxxx ภัทรา ปรีดี 16/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
129
5722010096 171990048xxxx รจนา อินทร์กล่ำ 17/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
130
5722010099 171990047xxxx วริศรา จำปาทอง 07/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
131
5722010100 171990046xxxx สุกัญญา เขียวแก้ว 31/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
132
5722010131 171990045xxxx ศศิธร การะเกตุ 10/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
133
5722010144 171050038xxxx กาญจนา กองคำ 26/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
134
5722010174 110370168xxxx พีรพัฒน์ ประหยัดวงค์ 13/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
135
5722010175 171030016xxxx สุจิตรา เปรมดอนไพร 02/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
136
5722020005 171050036xxxx ขวัญแก้ว โพธิพิพิธ 27/06/xxxx การตลาด การตลาด
137
5722020006 172980021xxxx จุฑามาศ ใจหาญ 25/08/xxxx การตลาด การตลาด
138
5722020007 171990042xxxx เจนจิรา วิเศษสิงห์ 15/02/xxxx การตลาด การตลาด
139
5722020010 171990045xxxx ณัฏฐ์ชิดา สายสะอาด 06/03/xxxx การตลาด การตลาด
140
5722020016 271090002xxxx ปิยาภรณ์ แก้วทองแดง 02/04/xxxx การตลาด การตลาด
141
5722020020 171050034xxxx เพชรไพลิน โพธิพิพิธ 04/07/xxxx การตลาด การตลาด
142
5722020021 171990047xxxx ภานุมาศ นางแย้ม 20/11/xxxx การตลาด การตลาด
143
5722020031 171020010xxxx ณัฐพร แย้มสรวล 17/05/xxxx การตลาด การตลาด
144
5722020032 071078901xxxx ดาวรรณ - 19/01/xxxx การตลาด การตลาด
145
5722020033 160530000xxxx นิภาพร ราชดำเนิน 27/12/xxxx การตลาด การตลาด
146
5722020034 110310049xxxx พัสตราภรณ์ คงกลั่น 04/07/xxxx การตลาด การตลาด
147
5722040007 171990046xxxx ทิพย์สุดา ทองเจริญ 22/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
148
5722040010 171990048xxxx นันทิตา รักถิ่น 10/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
149
5722040014 171990039xxxx เปมิกา เจริญธนประสิทธิ์ 02/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
150
5722040015 171020010xxxx ผกาวดี สุขใส 05/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
151
5722040027 171050038xxxx จักรกฤษณ์ มีขำ 22/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
152
5722040034 171990048xxxx อภิชาติ ขาวขำ 28/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
153
5722040038 171990048xxxx เกวลิน พยอมหอม 28/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
154
5722040043 171990047xxxx เจนจิรา สุขกรม 28/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
155
5722040054 171020009xxxx อภิสรา เพชรทอง 13/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
156
5722040064 172030012xxxx ธนาทร กาฬภักดี 01/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
157
5722040066 171990047xxxx สกล วงษ์สิน 09/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158
5722040071 171990045xxxx กัญญาณัฐ สัคคบัญชร 16/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
159
5722040074 171990049xxxx ชนนิกานต์ ใบบัว 04/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
160
5722040092 171060016xxxx สุธารัตน์ ตั้งใจ 13/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161
5722040101 171990041xxxx ยุทธพิชัย เย็นจิตต์ 06/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
162
5722040104 131990065xxxx หัสตการณ์ นิคมเขตต์ 14/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
163
5722040124 171990047xxxx สุทธิกานต์ ดาบแก้ว 30/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
164
5722040144 171030016xxxx สุชาดา เชื้อหงษ์แก้ว 23/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
165
5722040162 131980016xxxx ธนพล วิเชียร 02/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
166
5722040163 171110002xxxx ณัฐธิดา ช้างลอย 12/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
167
5722090004 121990064xxxx ชลธิกานต์ ยังดี 02/01/xxxx ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจสถานพยาบาล
168
5724040004 171050039xxxx ญาณิศา เซี่ยงจ๊ง 01/10/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
169
5724040011 171990047xxxx ชเนศพงศ์ กลางณรงค์ 18/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
170
5724040032 110110018xxxx สุดฐิพร ปิ่นทอง 10/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
171
5724040033 171990046xxxx วสุนันท์ ใสนวน 03/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
172
5724040036 175990033xxxx ฉัตริน เสียงเจริญ 31/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
173
5727010015 120010181xxxx รัตนากร เอียงสวาท 28/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
174
5727010030 171990046xxxx จุฑาภูมิ แสงเย็น 22/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
175
5727010032 171990046xxxx ฐานิสร์ บุญสุวรรณ 20/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
176
5727010033 171098002xxxx นภัส ต้นโพธิ์ 18/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
177
5727010048 171990044xxxx ณิชา ฉิมมะบุตร 20/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
178
5727010053 171050031xxxx อริษา โกรธา 20/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
179
5727010057 170990113xxxx สุรเกียรติ สระบัว 21/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
180
5727020011 170050009xxxx วรกานต์ หอฉอย 11/11/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
181
5727020013 171990047xxxx สโรชา วิเศษสิงห์ 19/09/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
182
5727020021 171050038xxxx พงศ์ภรณ์ รูปโฉม 19/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
183
5732010049 125020023xxxx เบญจวรรณ พุ่มนรินทร์ 16/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
184
5732010079 171090014xxxx ประภาพร ชำนาญดู 09/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
185
5732010085 171050020xxxx วิไลรัตน์ รักษากุล 31/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
186
5732010092 110020093xxxx สุวรรณรัตน์ เบ็ญพาด 09/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
187
5732020010 118060010xxxx ปริชญา ธรรมชาติ 21/12/xxxx การตลาด การตลาด
188
5732020020 271090002xxxx อนุสรา พิมากุล 29/01/xxxx การตลาด การตลาด
189
5732020028 173990054xxxx อธิฐาน ช่างเจริญ 03/08/xxxx การตลาด การตลาด
190
5732020031 154990036xxxx ภัชธีญา แสงยุทธ 10/05/xxxx การตลาด การตลาด
191
5732040026 171050029xxxx สิริกาญจน์ บุญมี 01/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
192
5732040050 171020008xxxx มินตรา ชัยวิเชียร 13/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
193
5732040067 171990034xxxx ศิวกร ใจซื่อ 04/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
194
5732040078 171050029xxxx นริศรา บุญประสพ 16/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
195
5732140014 171990036xxxx ศิรินาฏ ด้วงเดช 04/08/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
196
5732140015 171010013xxxx สุชาดา หลักแหลม 15/07/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
197
5732140019 173020025xxxx อารีรัตน์ บุญมาก 14/06/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
198
5732140020 271020003xxxx ธนิษฐา ทศไพสนธิ์ 05/01/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า
199
5733080001 174980016xxxx กานติมา ยังประเสริฐ 17/01/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิค
200
5733080006 171050027xxxx พิชเรศวร์ ยี่ประชา 10/04/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิค