ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1801
6032010060 171990046xxxx วริศรา เกษรสังข์ 26/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1802
6032010061 871087801xxxx วิมาลา นทีประสาน 27/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1803
6032010062 171050038xxxx ศกลวรรณ รูปโสม 29/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1804
6032010063 171050037xxxx ศิริลักษณ์ กังวาฬ 22/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1805
6032010064 172050011xxxx ศิวิมล มณีวงษ์ 02/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1806
6032010065 171990048xxxx สมฤทัย แก้วประดิษฐ 04/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1807
6032010066 171050037xxxx สุชญา โตวงษ์ 23/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1808
6032010067 171990046xxxx สุภัค ไชยลา 11/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1809
6032010068 171990045xxxx โสธิดา สั่งบุตรดา 16/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1810
6032010069 171990049xxxx หทัยรัตน์ สายทรัพย์ 14/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1811
6032010070 171030017xxxx อโณทัย เมฆจันทร์ฉาย 15/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1812
6032010071 132050028xxxx อรวรรณ คำนันท์ 26/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1813
6032010072 171020010xxxx อรัญญา กัณหทัต 19/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1814
6032010073 171990047xxxx กชกร กอฟัก 26/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1815
6032010074 110180097xxxx กฤติยาภรณ์ ลีลา 27/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1816
6032010075 170020008xxxx กิตติพิชญ์ แผนสมบูรณ์ 24/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1817
6032010076 171060017xxxx ขวัญเนตร สิงหอยู่ 08/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1818
6032010077 116040023xxxx จิราวดี โตราชสีห์ 04/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1819
6032010078 171080004xxxx ธิดา ไทรสังขธิติสิน 07/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1820
6032010079 171050037xxxx ธิดารัตน์ ฉิ่งดี 25/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1821
6032010080 171040006xxxx พนิดา แสงมาศ 07/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1822
6032010081 771020102xxxx วิภา - 25/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1823
6032010082 171060016xxxx วิภาพร ศรีมันตะ 20/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1824
6032010083 171990043xxxx ศิริพร แซ่เล้า 19/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1825
6032010084 170980030xxxx ศิริรัตน์ ร่วมชมรัตน์ 24/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1826
6032010085 171120001xxxx ศุภาพิชญ์ บุญจีน 01/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1827
6032010086 135010048xxxx สกุนตลา บุญมี 07/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1828
6032010087 171050038xxxx อนงค์ คุ้มกัน 17/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1829
6032010088 171030016xxxx ไอรินทร์ ตันเจริญ 29/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1830
6032010089 171050039xxxx อรพรรณ ทองอ่วม 14/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1831
6032010090 171990048xxxx สุรารักษ์ เยื่อใย 13/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1832
6032010092 171030016xxxx กุลณัฐ เหมือนคล้ำ 14/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1833
6032010093 171990049xxxx กนกวรรณ กันภัย 10/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1834
6032010094 172030015xxxx เกศินี ผินโพธิ์ 14/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1835
6032010095 171040006xxxx ขวัญกนก แววกระโทก 09/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1836
6032010096 171050038xxxx จันทร์จิรา โชติแสง 10/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1837
6032010097 171030017xxxx ชลลดา คงสุขกาย 30/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1838
6032010098 171090016xxxx ณัฐชา สาระศาลิน 12/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1839
6032010099 171070006xxxx ณิชา มากเมือง 26/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1840
6032010100 171020010xxxx ดัชนี อารมณ์ชื่น 05/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1841
6032010101 171990047xxxx ถนิภรณ์ คงเวช 31/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1842
6032010102 171990044xxxx นพเก้า ประเสริฐ 13/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1843
6032010103 118990025xxxx นีรชา การักษร 09/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1844
6032010104 171990042xxxx บัวเงิน วงค์ศิลป 09/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1845
6032010105 171050037xxxx ปริญญาภรณ์ พุทธรักษา 26/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1846
6032010106 171120001xxxx ฝนทิพย์ ปัญจะ 17/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1847
6032010107 171510000xxxx ไพลิน วันทอง 24/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1848
6032010108 171990044xxxx ภัทรธิศา วรรณเบญจวัฒน์ 22/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1849
6032010109 171070006xxxx ภัทรา จิตรจำเริญ 19/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1850
6032010110 171010014xxxx มัลลิกา บัวศรี 03/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1851
6032010111 171040006xxxx รณชัย พิทักษ์ธรรมดี 20/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1852
6032010112 171990047xxxx รุ่งนภา หน่อคำบุตร 14/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1853
6032010113 171030017xxxx รุ่งฤดี สมบุญ 24/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1854
6032010114 671077204xxxx วันทนีย์ - 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1855
6032010115 171990039xxxx วันนิสา หวานใจ 31/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1856
6032010116 110060035xxxx วิรยา นาคคุ้ม 04/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1857
6032010117 171990035xxxx ศิริพร ทรงปัญญา 27/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1858
6032010118 171990042xxxx ศิริลักษณ์ แสนอาลัย 27/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1859
6032010119 171090017xxxx ศิริวรรณ สิงห์ขรรักษ์ 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1860
6032010120 171990039xxxx โศภิตา จำปาทอง 05/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1861
6032010121 171050037xxxx สรัญ เอี่ยวประเสริฐ 01/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1862
6032010122 171070006xxxx สุกัญญา ใจวุฒิ 23/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1863
6032010123 171990046xxxx สุภกัณฑ์ สวัสดิ์กนก 29/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1864
6032010124 171050031xxxx อัญชนา เหมือนคล้ำ 27/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1865
6032010125 171990047xxxx มนัญชยา กำเนิดเพ็ชร 03/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1866
6032010127 171990046xxxx จันทิมา สิงห์สังข์ 20/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1867
6032010128 171990046xxxx กรรณิการ์ ขุนเที่ยงธรรม 11/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1868
6032010129 171990048xxxx จุฑารัตน์ อยู่พ่วง 29/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1869
6032010130 171050036xxxx ธัญญลักษณ์ นาคกร 21/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1870
6032010131 171030017xxxx พิมพ์ลภัส โคลำ 09/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1871
6032010132 007102102xxxx อำพร - 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1872
6032010133 110200303xxxx ชฎาพร ใจอารีย์ 20/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1873
6032010134 171990045xxxx อุทุมพร สมกุล 07/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1874
6032010135 172090024xxxx รัตนา สืบดี 13/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1875
6032010136 271070004xxxx ธันย์ชนก คงสมกาย 23/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1876
6032010137 171090016xxxx ฌามา เพ็ชบูรณ์ 13/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1877
6032010138 175990034xxxx กรรณิกา โชสนับ 12/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1878
6032010139 171020010xxxx ลัดดาวัลย์ ไผ่สะอาด 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1879
6032010140 170980029xxxx ธนกร ปิณฑะศิริ 26/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1880
6032010141 171990046xxxx ชัชรินทร์ พวงเงิน 27/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1881
6032010142 111020017xxxx สุธิดา ปวงกระโทก 02/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1882
6032010143 171990041xxxx สุรารักษ์ แรงครุฑ 19/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1883
6032020001 171050035xxxx กนกวรรณ ชมชื่น 22/12/xxxx การตลาด การตลาด
1884
6032020002 171050036xxxx กมลทิพย์ เจริญกุล 01/06/xxxx การตลาด การตลาด
1885
6032020003 171990042xxxx ณัฐนิชา สุขะธรรมโม 16/03/xxxx การตลาด การตลาด
1886
6032020004 166060013xxxx ดลยา โพธิ์ทอง 17/08/xxxx การตลาด การตลาด
1887
6032020005 171990048xxxx ปิยธิดา ทองสิน 21/01/xxxx การตลาด การตลาด
1888
6032020006 171060017xxxx วริสรา หมอดี 19/08/xxxx การตลาด การตลาด
1889
6032020007 171990046xxxx วันวิสาข์ จันทร์ตระกูล 09/05/xxxx การตลาด การตลาด
1890
6032020008 172060010xxxx ศิริรักษ์ เรียงรวบ 24/07/xxxx การตลาด การตลาด
1891
6032020009 171050038xxxx สุจิตรา สิงหเทพ 15/05/xxxx การตลาด การตลาด
1892
6032020010 171030016xxxx สุณัฐฌา เที่ยงธรรม 14/08/xxxx การตลาด การตลาด
1893
6032020011 171030016xxxx สุภาภรณ์ กลมกละ 23/04/xxxx การตลาด การตลาด
1894
6032020012 171020010xxxx สุภัทรา จำปี 16/04/xxxx การตลาด การตลาด
1895
6032020013 171060017xxxx สุรภา สุกร 13/05/xxxx การตลาด การตลาด
1896
6032020014 161060013xxxx สุนิสา นนท์ใสย์ 31/08/xxxx การตลาด การตลาด
1897
6032020015 121990070xxxx อภิญญา มาลัย 30/05/xxxx การตลาด การตลาด
1898
6032020016 173020132xxxx ณฐพร ทองพราย 13/04/xxxx การตลาด การตลาด
1899
6032020017 171020010xxxx ปิยะ เทียนชัย 24/10/xxxx การตลาด การตลาด
1900
6032020018 171990048xxxx มุทิตา สุขธูป 09/04/xxxx การตลาด การตลาด