ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1701
6027010014 170980037xxxx วนิดา นาคะพันธุ์ 04/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1702
6027010015 171990056xxxx วรรณพร แซ่ไหล 01/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1703
6027010016 271880000xxxx วิภาดา แสงฉาย 10/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1704
6027010017 071078902xxxx ศศิกานต์ - 12/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1705
6027010018 171070008xxxx ศศิธร อ่อนตา 29/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1706
6027010019 871077302xxxx สุพรรษา กิตติวงศ์หงส์ 13/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1707
6027010020 171880000xxxx กาญจนี ทองสุข 05/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1708
6027010021 171070008xxxx กิ่งแก้ว แก้วกัณหา 09/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1709
6027010022 171990054xxxx จิราภรณ์ วิชากร 26/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1710
6027010023 171990056xxxx ณัฐพร นาคสุขดี 25/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1711
6027010024 171880001xxxx ธนา เกิดหิรัญ 15/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1712
6027010025 171990057xxxx ธันยพร สิทธิกุล 18/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1713
6027010026 171990053xxxx นาวิน วิทยาลัย 02/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1714
6027010027 171070008xxxx นิตยา หงษ์เวียงจันทร์ 10/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1715
6027010028 171090018xxxx พนิดา คล้ายสินธ์ 19/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1716
6027010029 171990055xxxx เพ็ญนภา รักแซ่ 29/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1717
6027010030 173990197xxxx ไพลิน พ่วงจู 19/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1718
6027010031 171010119xxxx ลลิตา อยู่แก้ว 12/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1719
6027010032 171990049xxxx วชรินทร์ แสงจันทร์ 24/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1720
6027010033 171070008xxxx วีรยา ชูศรี 20/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1721
6027010034 171030121xxxx สุชานันท์ หอมทวนลม 08/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1722
6027010035 171920000xxxx อารีรักษ์ เหมือนเต็ม 30/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1723
6027010036 171990058xxxx พรนภา สริยกุล ณ อยุธยา 27/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1724
6027010037 171020009xxxx จันทิมา สายแสง 28/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1725
6027010038 171110002xxxx สุวนันท์ แก้วน้อย 05/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1726
6027010039 180990103xxxx อัญชุลี ปรีชาชาญ 10/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1727
6027010040 171990056xxxx เพ็ญพิชชา สีสันต์ 13/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1728
6027010041 171050143xxxx วรชา จันทร์พินิจรัตน์ 04/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1729
6027010042 171990055xxxx สุทัตตา พรหมมณี 07/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1730
6027010043 171880000xxxx จิณสิตา ท้าววิบูลย์ 03/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1731
6027010044 171740000xxxx ฐิตาภา เข็มทอง 08/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1732
6027010046 171990057xxxx วีรธรรม เอี่ยมทรัพย์ 31/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1733
6027020001 171930000xxxx กนิษฐา เจริญเกตุ 22/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1734
6027020002 136990055xxxx ชมพูนุช แสงเพชรอ่อน 22/06/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1735
6027020003 171100012xxxx น้ำผึ้ง ทองขาว 10/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1736
6027020004 273020103xxxx พรไพลิน เมฆบุตร 18/12/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1737
6027020005 171040006xxxx ภวันทา ปฐวีพนาสณท์ 14/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1738
6027020006 171990054xxxx ภัคธร แสงทองดี 03/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1739
6027020007 171990055xxxx รัชฎาพร พันขวาน้อย 17/07/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1740
6027020008 171780000xxxx วันวิสา พรหมมา 04/07/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1741
6027020009 171070008xxxx ศิริลักษณ์ ทองผาเกตุ 17/07/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1742
6027020010 173030117xxxx เพชรพร ชมภูนุช 05/10/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1743
6027020011 171990057xxxx กัลยา โพธิ์ทอง 02/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1744
6032010001 171990047xxxx สาธิตา หนูจันทึก 28/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1745
6032010002 171090017xxxx สายพิณ คงดี 04/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1746
6032010003 171060017xxxx สุชานัน ภูผายาง 11/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1747
6032010004 171090017xxxx สุนิสา ยี่สง 19/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1748
6032010005 171050037xxxx สุภัทรา ศิริสายันท์ 15/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1749
6032010006 171050036xxxx อรพรรณ มีนิลดี 05/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1750
6032010007 171050038xxxx เขมิกา สุขหอม 02/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1751
6032010009 171120001xxxx เอกนรี สวัสดิ์ชโลบลกุล 07/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1752
6032010010 170040026xxxx โสภา ชาญกุลชร 21/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1753
6032010011 171050032xxxx โสภิดา ดีวิเศษ 27/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1754
6032010012 170990122xxxx พรทิพย์ ยิ้มมาก 25/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1755
6032010013 171990045xxxx ศิริวรรณ หวานใจ 18/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1756
6032010014 171050036xxxx สกุณี มนทาทิพย์ 07/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1757
6032010015 110040094xxxx กรกานต์ ส่งเสริม 06/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1758
6032010016 167050035xxxx กฤติยาภรณ์ คำควร 05/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1759
6032010017 171100011xxxx กสิณา โพธิ์ทอง 22/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1760
6032010018 171060017xxxx ชญานิษฐ์ ภูรีวิลาส 23/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1761
6032010019 171040006xxxx ชุนาพร บ้านกลางนิรมิตร 04/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1762
6032010020 171050037xxxx ณัฏฐนี สันทัด 29/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1763
6032010021 171990045xxxx ณัฐฐินันท์ เจริญยศ 03/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1764
6032010022 171050036xxxx ณัฐติยาภรณ์ แก้วอินทร์ 09/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1765
6032010023 171990046xxxx ดวงรัตน์ พวงระย้า 30/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1766
6032010024 171090017xxxx นฤมล วงษ์น้อย 14/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1767
6032010025 171990047xxxx นันทวดี ประชุมวงศ์ 03/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1768
6032010026 110080127xxxx บุญสิตา ธีระเมตรสมิต 15/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1769
6032010027 112990048xxxx บุษยมาส สมานทรัพย์ 08/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1770
6032010028 171120001xxxx ปราณี จันทร์สวยดี 06/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1771
6032010029 171020010xxxx ปิยะมาศ ทรัพย์ประเสริฐ 23/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1772
6032010030 271040002xxxx ปิยะมาศ สวัสดิ์ธรณี 01/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1773
6032010031 171090017xxxx ผกาวรรณ สาสนอ่ำ 12/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1774
6032010032 171990048xxxx พรจิรา จันทร์โท 25/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1775
6032010033 171090017xxxx มณีรัตน์ บุญมา 03/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1776
6032010034 170980030xxxx มาริสา โยธารักษ์ 06/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1777
6032010035 171990047xxxx มินตรา พึ่งกุล 10/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1778
6032010036 171090017xxxx ระพีพัฒน์ เผ่าภู่ 20/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1779
6032010037 174990064xxxx วรรณวิสา กำพร้า 26/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1780
6032010038 171990048xxxx วันทนีย์ เสถียรุจิกานนท์ 30/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1781
6032010040 071058900xxxx ศรีแพร อุตสาห์ 10/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1782
6032010041 171990046xxxx แพรวพรรณ ศรีวิริยาภรณ์ 02/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1783
6032010042 171120001xxxx จันทิมา ชีพนุรัตน์ 25/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1784
6032010043 171990045xxxx กนกวรรณ มะลินิล 11/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1785
6032010044 171020010xxxx กมลวรรณ สามพ่วงบุญ 17/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1786
6032010045 171050037xxxx กาญจนา ชีวสุเมธกุล 10/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1787
6032010046 171050036xxxx กุลสิริ คงโสภิณ 07/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1788
6032010047 171010014xxxx เกษรา มหาโชติ 28/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1789
6032010048 171050037xxxx เขมอัปสร ศิลป์เจริญ 01/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1790
6032010049 272090003xxxx ชลธิชา ณ บางช้าง 12/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1791
6032010050 171990048xxxx ฐิติรัตน์ รัตนา 14/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1792
6032010051 171050037xxxx ณัฐการ เกิดบัว 29/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1793
6032010052 171990039xxxx ทัศนีย์ สิทธิสาร 23/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1794
6032010053 170980031xxxx นรัญญา บุญเสนันท์ 06/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1795
6032010054 172090023xxxx นิภาพันธ์ บุญทิม 28/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1796
6032010055 171990046xxxx พัชรินทร์ กล่ำเจริญ 27/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1797
6032010056 171990046xxxx ภาวินี คุ้มเสาร์ 06/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1798
6032010057 171990044xxxx มณีนุช เกษมสุข 17/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1799
6032010058 171990046xxxx มินตรา กล่ำเจริญ 27/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1800
6032010059 771070004xxxx ลลิตา - 25/03/xxxx การบัญชี การบัญชี