ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1601
6023070015 171990051xxxx พรชิตา มีสานุ 21/03/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1602
6023070016 171990055xxxx พันธิตรา ทองจับ 19/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1603
6023070017 183990059xxxx พิมพัฒชฎา นิโครธ 24/03/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1604
6023070018 171010119xxxx วชิรวิทย์ ผิวอ่อน 24/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1605
6023070019 175990036xxxx สหัสวรรษ วิรุณยะปาน 04/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1606
6023070020 171990057xxxx เบญจรัตน์ มีเย็น 25/10/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1607
6023070021 171990053xxxx ขุมทอง สว่างศิลป์ 10/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1608
6023070022 171990054xxxx วสวัตติ์ เรืองเกษม 20/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1609
6024010001 171990055xxxx ภัคจิรา กังวาฬ 14/04/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
1610
6024010002 171990056xxxx ปิยรัตน์ สืบยิ้ม 12/10/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
1611
6024010003 871087803xxxx ณัฐธิกา สิทธิวงศ์ษา 12/01/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
1612
6024010004 071018904xxxx ดาวรุ่ง - 12/02/xxxx แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น
1613
6024040001 171990058xxxx กนกพร สมรภูมิ 29/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1614
6024040002 171990056xxxx กนกพร โพธิ์ใบ 29/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1615
6024040003 110430037xxxx กวิน เอี่ยมเจริญ 21/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1616
6024040004 110040110xxxx จีรพัฒน์ ทองไว 18/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1617
6024040005 171990051xxxx ชนนิกานต์ ขุนเมือง 24/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1618
6024040006 171990055xxxx ชลธิชา พงศ์สุริยะกุล 23/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1619
6024040007 171780000xxxx ชินวัตร ตาซุ่ย 21/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1620
6024040008 110370329xxxx ชนิกานต์ ทินวงศ์ 24/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1621
6024040010 171070008xxxx ตัญกัชร์ภัสร์ พิลาจันทร์ 05/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1622
6024040011 171920000xxxx ธนิดา ทวีศรี 16/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1623
6024040012 171990056xxxx ปภัสสร บุญประคอง 24/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1624
6024040013 171990056xxxx พัชราพร รุ่งเรือง 06/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1625
6024040014 171050144xxxx ปานิษา ตั้งมานะกิจ 09/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1626
6024040015 171990057xxxx ภาณุพงศ์ ทัพพเศรณี 13/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1627
6024040016 171780000xxxx ภานุเดช เสือสด 03/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1628
6024040017 171880000xxxx มณีกาญจน์ ว่องประเสริฐ 07/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1629
6024040018 110420023xxxx มนทร์ปภร อ่องลออ 03/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1630
6024040019 771020102xxxx รุ่งนภา มณี 20/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1631
6024040020 130110110xxxx ศรัญญา สังกำปัง 21/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1632
6024040021 171990056xxxx ศรุตา ผลเรืองวิไลแสง 08/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1633
6024040022 171070008xxxx ศศิกานต์ สาลี 14/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1634
6024040023 171030121xxxx ศศิธร ชาวนาฝ้าย 09/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1635
6024040024 171990057xxxx ศิริกาญจน์ แซ่ตัน 13/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1636
6024040025 171990056xxxx สิรภพ เชื้อหนองปรง 25/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1637
6024040026 133080132xxxx สิริกานดา บัวส่อง 08/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1638
6024040027 171990057xxxx สุทธิดา จิตนิยม 11/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1639
6024040029 110420022xxxx สุภาสิตา ชูเลิศ 04/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1640
6024040030 171990058xxxx อติชาต ยี่ประชา 17/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1641
6024040031 171880000xxxx อรกัญญา แสนชาภัทร 21/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1642
6024040032 171880000xxxx อารียา ป่านเพชร 24/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1643
6024040033 171990056xxxx อุษา หอละเอียด 09/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1644
6024040034 071088903xxxx เอเอ - 19/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1645
6024040035 071037400xxxx ปอ - 05/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1646
6024040036 171880001xxxx พัชราภร วิชัย 10/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1647
6024040037 171880000xxxx กัลยากร ศรีนิล 12/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1648
6024040038 171090018xxxx เกสรา เชื้อรุ่ง 18/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1649
6024040039 171990055xxxx แก้วตา เหงาน้อย 21/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1650
6024040040 171880001xxxx จันทิมา นิลยะไทร 08/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1651
6024040041 171050143xxxx ชยพล สุเมธี 24/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1652
6024040042 171990054xxxx ณัฐนรี สงบจิต 02/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1653
6024040043 157790000xxxx ณัฐพร มณฑา 29/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1654
6024040044 171090018xxxx ณิชากร แช่มช้อย 16/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1655
6024040045 131980030xxxx ธนภรณ์ ดีนอก 27/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1656
6024040046 125010147xxxx ธนภรณ์ บุญศรี 18/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1657
6024040047 171990056xxxx นลัทพร เวียงสุข 05/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1658
6024040048 171990055xxxx นวรัตน์ วงษ์เจริญ 21/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1659
6024040049 171990056xxxx นิรชา บ้านกล้วย 20/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1660
6024040050 176030005xxxx ปรารถนา ดอนไพสี 30/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1661
6024040051 171010119xxxx พิมพ์วิมล ยิ้มละมัย 26/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1662
6024040052 110310069xxxx เพชรลดา ปาณะลักษณ์ 11/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1663
6024040053 171990056xxxx โพยม สามสีทอง 11/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1664
6024040054 871087600xxxx ฟ้า ขันธีระจิโรจน์ 23/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1665
6024040055 130990278xxxx ราตรี มุ่งอ้อมกลาง 03/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1666
6024040056 127040010xxxx ลลิตา บุตรแดง 15/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1667
6024040057 110370342xxxx ลักษิกา จันทร์นิล 09/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1668
6024040058 171080005xxxx ลัดดาวัลย์ กันติกาเรืองรุ่ง 28/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1669
6024040059 171990057xxxx วัลย์ทิพย์ นิสัยดี 03/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1670
6024040060 171990057xxxx วาสนา พิสูตร์ 06/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1671
6024040061 171990058xxxx วิมพ์วิภา อ่ำสุดใจ 11/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1672
6024040062 110430031xxxx วิศรุต ชาญเวช 09/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1673
6024040063 371090007xxxx ศศิ วิเศษสิงห์ 01/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1674
6024040064 110430040xxxx ศศิธร มังกะโรทัย 21/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1675
6024040065 171880000xxxx ศศิมณฑ์ บ่อคำ 10/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1676
6024040066 171990054xxxx ศิริกร มังกรทอง 23/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1677
6024040067 171990058xxxx กสิณา ปาดีเหนือ 05/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1678
6024040068 172800000xxxx นันทิพร วิจิตรเศรษฐกุล 05/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1679
6024040069 171020114xxxx สุดารัตน์ ต้นทอง 18/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1680
6024040070 171930000xxxx สุธาสินี สุขสำราญ 20/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1681
6024040071 171990053xxxx อภัทสรา อินทร์ประเสริฐ 03/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1682
6024040072 171990057xxxx อรนภา สมประทิพย์ 23/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1683
6024040073 182050119xxxx ศุภาพิชญ์ ทับทิม 28/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1684
6024040074 071078904xxxx สุนันทา - 03/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1685
6024040075 171990052xxxx รัศมี สุวรรณเสวก 27/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1686
6024040076 171010119xxxx รัชพลพัชร กาญจนลาวัณย์ 29/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1687
6024060001 110020160xxxx ทักษิณา ธำรงกุลโภไคย 20/06/xxxx คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
1688
6024060002 171780000xxxx วรัญญา นงลักษณ์ 28/11/xxxx คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
1689
6027010001 171880001xxxx จันทร์เพ็ญ ชัยรัตนการ 12/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1690
6027010002 173060121xxxx โชติรส เสาร์ม่วง 01/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1691
6027010003 171880000xxxx ฐาปนี โลกนิยม 04/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1692
6027010004 171990056xxxx ฐิติชญา ขาวสะอาด 30/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1693
6027010005 171990055xxxx ณัฐชา คำทอน 10/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1694
6027010006 171020114xxxx ณัฐธิดา หอมชื่นจิตร 31/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1695
6027010007 171990057xxxx ณัฐนันท์ พันไธสง 29/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1696
6027010008 171740000xxxx เตือนใจ โทนทอง 08/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1697
6027010009 071798900xxxx ทัศนีย์ หล่อเหลี่ยม 06/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1698
6027010010 170020010xxxx ธนาพร พรมสอน 14/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1699
6027010011 171740000xxxx นิรวิทธ์ วารีสอาด 12/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
1700
6027010012 171990056xxxx ปิยวรรณ แย้มศักดิ์ 11/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม