ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1501
6022040008 171990057xxxx ธนัชญ์สรัณย์ ฝักบัว 04/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1502
6022040009 171990057xxxx นครินทร์ บางเชย 19/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1503
6022040010 171990056xxxx นรัญรัศม์ บุญเชิด 01/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1504
6022040011 170980037xxxx นลินนิภา ชุบเลี้ยง 02/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1505
6022040012 171040006xxxx น้ำเย็น สวัสดิ์กระโจม 27/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1506
6022040013 171840000xxxx นิพนธ์ ช่วงชัย 21/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1507
6022040014 171880000xxxx นิสาชล แจวเจริญ 21/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1508
6022040015 171990055xxxx พิจิตรา โคกแก้ว 19/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1509
6022040016 171990058xxxx พิมพ์ชนก นุ้มพุฒ 10/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1510
6022040017 170980036xxxx พิยดา บุญศิริ 17/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1511
6022040018 171990056xxxx ภูตะวัน นิจแสวง 05/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1512
6022040019 120970201xxxx รพีพร บุญรี 13/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1513
6022040020 173990197xxxx รัตติยา บูชา 25/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1514
6022040021 171990058xxxx ลลิดา ทองอ่อน 01/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1515
6022040022 173990192xxxx วิภาดา แซ่โง้ว 28/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1516
6022040023 171780000xxxx ศศิธร สระศรีสม 15/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1517
6022040024 171990058xxxx ศิวัช จตุรพันธุ์สถาพร 25/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1518
6022040026 171880001xxxx สุนทรสิงห์ ลักขณา 25/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1519
6022040027 115040008xxxx สุพรรณา ศรีพยัคฆ์ 30/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1520
6022040028 171990054xxxx สุรีย์พร สุขกรม 07/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1521
6022040029 173990201xxxx อัจฉราภรณ์ สายสล้าง 25/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1522
6022040030 171990055xxxx ปรพล เจียรนัย 06/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1523
6022040031 171990057xxxx กฤตภัทร ทองส่งธรรม 30/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1524
6022040032 171990058xxxx เกศินี อ้นเชิด 08/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1525
6022040033 171990056xxxx จักรกฤษณ์ ห่างถิ่น 30/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1526
6022040034 171880001xxxx จินภาพรรณ เลี่ยมทอง 19/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1527
6022040035 171930000xxxx ชนะภูมิ เพ็ชรประสม 18/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1528
6022040036 196980023xxxx ชไมพร ไกรยา 18/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1529
6022040037 171920000xxxx ชลธิชา ผิวชะอุ่ม 28/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1530
6022040038 170860000xxxx ชลธิชา ศิริตัน 09/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1531
6022040039 110200336xxxx ญาณธิชา แก้วชัย 29/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1532
6022040040 171990057xxxx ณัฐนรี หงษ์ทอง 06/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1533
6022040041 195990069xxxx ธนากรณ์ บุญสุวรรณ 27/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1534
6022040042 171920000xxxx นิศารัตน์ แก้วศรี 17/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1535
6022040043 171050145xxxx ปฏิณญา อินทบุตร 02/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1536
6022040044 171990055xxxx ปฏิภาณ บุญอ่อน 25/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1537
6022040045 171990053xxxx ปวีนา โพธิ์สัย 26/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1538
6022040046 171990057xxxx พงศกร ขำสุนทร 17/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1539
6022040048 171060017xxxx ภาณุพงศ์ นาคเวช 26/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1540
6022040049 171020114xxxx มณฑา สมใจ 08/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1541
6022040050 171990058xxxx มณีรัตน์ ชำนิกัลป์ 12/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1542
6022040051 171990056xxxx ลลิตวดี ประเสริฐกุล 05/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1543
6022040052 171990057xxxx วทันยา แก้วเนตร 19/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1544
6022040053 170990133xxxx วันวิสา ปุ้ยเสือ 09/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1545
6022040054 171990058xxxx ศศิกานต์ เพชรหาญ 17/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1546
6022040055 171990056xxxx สรไกร ยะจ่อ 06/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1547
6022040056 171990056xxxx สุชานันท์ ลักษณะจันทร์ 20/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1548
6022040057 071840000xxxx สุภาพร ลี้สมบูรณ์ 17/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1549
6022040058 171780000xxxx อภินันท์ สันพัน 03/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1550
6022040060 171990056xxxx กานต์ ทองดีเลิศ 12/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1551
6022040061 171990055xxxx ธนเดช เผือกเงิน 22/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1552
6022040062 170990141xxxx ธัชพล เจิมจุล 03/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1553
6022040063 171090018xxxx ปนัดดา วุฒิเอก 02/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1554
6022040064 171990057xxxx ปภาวรินทร์ เรือนงาม 03/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1555
6022040065 171070008xxxx ปาริฉัตต์ ศักดิ์ดี 30/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1556
6022040066 171990056xxxx ไพลิน สังขวาปี 25/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1557
6022040067 171880002xxxx ยศนนท์ จงพิพัฒน์วณิชย์ 26/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1558
6022040068 171010119xxxx รังสิมา วงศ์มะโน 23/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1559
6022040069 110180117xxxx สิตานันท์ พู่เทศ 14/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1560
6022040070 271840000xxxx สุธราทิพย์ อนุอินทร์ 04/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1561
6022040071 121990077xxxx ปิยดา มาลัย 16/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1562
6022040072 171990056xxxx ศุภภัค เหลืองประมวล 17/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1563
6022040073 171990058xxxx สุภาพร พรรณวรรณ์ 23/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1564
6022040074 171930000xxxx สิรินยา เศรษฐกิจ 03/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1565
6022040075 171990049xxxx อัมรินทร์ บุญอาจ 22/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1566
6022040076 121990080xxxx กานต์ธิดา บาบุญ 01/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1567
6022040077 171990057xxxx ชรินภรณ์ นกกาสัก 31/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1568
6022040078 171990057xxxx บุญญิสา จิ๋วคล้าย 29/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1569
6022040079 071026300xxxx จิราภรณ์ อินทสร 10/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1570
6022040080 171990058xxxx วรพล สง่างาม 05/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1571
6022040081 171990056xxxx นฤมล อ้นเชิด 22/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1572
6022040082 171990057xxxx ธีรนัย บุญยัง 26/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1573
6022040083 171990056xxxx ทีฆทัศน์ สวัสดิ์ไฉไล 23/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1574
6022040084 171050036xxxx พรชิตา รัสเซล 27/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1575
6022040085 171880002xxxx กรทิพย์ มั่นคง 26/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1576
6022040086 171990055xxxx ธนาธร รัตนา 09/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1577
6022040087 170980034xxxx ภาคี หงษ์น้อย 19/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1578
6022040088 007101101xxxx อู๋ - 28/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1579
6022040090 110070319xxxx สิโรดม หวิงปัด 15/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1580
6022040091 171050143xxxx เบญจวรรณ ระดมกิจ 10/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1581
6022040092 126040112xxxx จักรกฤช ประเสริฐกุล 28/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1582
6022040093 170020010xxxx กาญสิริ ภุมรินทร์ 10/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1583
6022040094 171990054xxxx กุลธิดา พุทธผล 09/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1584
6022040095 134840000xxxx สุชัญญา บูระพันธ์ 22/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1585
6022110001 171990055xxxx มณฑิรา ชัยเจริญ 20/06/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1586
6022110002 171990055xxxx รุจิรา พุกป้อง 14/07/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1587
6023070001 171990058xxxx กัญจนพร คงเมือง 03/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1588
6023070002 171880000xxxx ธันย์ชนก ศรีหิรัญ 04/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1589
6023070003 110200335xxxx กมลพรรณ สุริยะ 25/01/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1590
6023070004 170990140xxxx กฤษณพงศ์ สิริโภคานุกูล 05/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1591
6023070005 271060102xxxx กัญญารัตน์ สว่างเนตร 11/09/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1592
6023070006 171990057xxxx กิตติภพ โสไกร 15/03/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1593
6023070007 171990056xxxx จีนา กองแก้ว 25/09/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1594
6023070008 171990054xxxx ณัฐวุฒิ เหล่าเจริญ 04/02/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1595
6023070009 112050008xxxx ดวงพร ทองคลี่ 28/08/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1596
6023070010 171840000xxxx ทินภัทร ทองอ่วมใหญ่ 26/02/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1597
6023070011 172980025xxxx ธนยศ ผิวเกลี้ยง 25/06/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1598
6023070012 171080006xxxx ปราเมศ ทุมมาศ 14/11/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1599
6023070013 171990057xxxx ปัทมา ใจขาน 14/12/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม
1600
6023070014 171990058xxxx ผาณิต จ่างวุฒิไกร 15/05/xxxx เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม