ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1401
6022010104 171930000xxxx อริสสา บัวแย้ม 25/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1402
6022010105 171990056xxxx อ้อมพร สกุลเพ็ชร์ 26/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1403
6022010106 171010119xxxx ปราณี อุ่นสมัย 23/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1404
6022010107 171990059xxxx ภรภัทร เศวตกนิษฐ์ 17/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1405
6022010108 171920000xxxx ภัทราพร ไชยภา 31/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1406
6022010109 171990056xxxx บุญธิดา มากมาย 30/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1407
6022010110 171990056xxxx ชนษร คุ้มวงศ์ 27/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1408
6022010111 171990055xxxx อัจฉริยาพร ม้าลออเพชร 15/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1409
6022010112 871027600xxxx วรรณา ธีระธรรมศิริ 16/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1410
6022010113 171990057xxxx ขวัญเดือน สุนจิรัตน์ 14/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1411
6022010114 173020030xxxx จิราภา พุทธาราม 07/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1412
6022010115 171100012xxxx จุฑารัตน์ แตงไทย 16/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1413
6022010116 119990083xxxx จุฬาทิพย์ คุณอนันต์ 19/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1414
6022010117 171990056xxxx ชนากานต์ กลางณรงค์ 06/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1415
6022010118 171990054xxxx ชุติมณฑน์ คูณหงษ์ 02/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1416
6022010119 171120001xxxx ญาณภา จันทร์แจ้ง 06/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1417
6022010121 171050039xxxx ณฐิกา มิกี้ 13/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1418
6022010122 172850000xxxx ณัฏฐยา แสงปัญญา 02/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1419
6022010123 171990057xxxx ณัฐชา บุญคุ้ม 28/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1420
6022010124 165050111xxxx ณัฐสุดา อินทรวงค์ 17/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1421
6022010125 171990054xxxx ทัศนีย์ โชติช่วง 26/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1422
6022010126 171990055xxxx ธันย์ชนก กลั่นขำ 28/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1423
6022010127 171920000xxxx นันทนา เสียงหวาน 28/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1424
6022010128 154030117xxxx น้ำฝน แสนนันตา 04/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1425
6022010129 110370335xxxx ปรัศยาภรณ์ พิกุลชุณหชัช 05/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
1426
6022010130 171920000xxxx ปริชาติ เล็กพงศ์ 25/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1427
6022010131 171990056xxxx ฝนทิพ หมื่นสนิท 23/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1428
6022010132 271880000xxxx มินตรา วังทอง 28/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1429
6022010133 171100012xxxx ยุพารัตน์ หลักเพชร 14/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1430
6022010134 171020114xxxx รจนา เฮ็งวัฒนา 21/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1431
6022010135 134970028xxxx รัตน์ธิยา สีแสด 17/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1432
6022010136 171920000xxxx รุ่งนภา เชื้อรุ่ง 14/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1433
6022010137 171990058xxxx ลออรัตน์ จิตต์อ่ำ 10/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1434
6022010138 171010119xxxx วัชระ สุวรรณ์ 13/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1435
6022010139 171050145xxxx ศศลักษณ์ อุ่นเรือน 09/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1436
6022010140 171100012xxxx ศศิวิมล เดชจิตต์ 17/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1437
6022010141 171880001xxxx ศิริลักษณ์ หนูหว่าง 18/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1438
6022010142 170990139xxxx สิริยากร ชัยชิต 15/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1439
6022010143 167870000xxxx สุพรรษา ดีเหลือ 21/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1440
6022010144 171990056xxxx อารีรัตน์ อู่สถิตย์ 09/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1441
6022010145 171070008xxxx อุบลวรรณ บัวทอง 23/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1442
6022010146 131990080xxxx แสงจันทร์ ป้องสวย 01/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1443
6022010147 271010102xxxx คชาภรณ์ ใจแสวง 01/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1444
6022010148 171990057xxxx คีตภัทร์ แก้วกอง 10/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1445
6022010149 171990057xxxx สุธิดา เมืองมิ่ง 12/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1446
6022010150 171990056xxxx กรกนก มีแก้ว 03/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1447
6022010151 171990054xxxx จิณณพัต แย้มชื่น 05/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1448
6022010152 171990054xxxx โชติกา สอนดี 06/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1449
6022010153 171990057xxxx ณัฐนิชา แก้วเหล่าขวัญ 22/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1450
6022010154 171990057xxxx สิริยากร หิรัญกุล 09/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1451
6022010155 171990058xxxx สุชาดา เสือสด 07/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1452
6022010156 171030121xxxx อารียา สืบด้วง 15/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
1453
6022010157 171070008xxxx สโรชา เจริญผล 07/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1454
6022010158 171010119xxxx อรญา โกษะ 11/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1455
6022010159 771020102xxxx ศุภลักษณ์ - 05/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
1456
6022010160 171050144xxxx รติมา บุญมา 11/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1457
6022010161 171990058xxxx สุชาดา ผิวละออ 19/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1458
6022010162 171880000xxxx ญานิศา สกุลวงษ์ 08/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1459
6022010163 171990058xxxx ธนชิต สิตไทย 24/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
1460
6022010164 171880002xxxx วราพร สมบูรณ์ดี 05/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
1461
6022010165 170990141xxxx สุภัสสรา แก้วหนองโพธิ์ 14/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1462
6022010166 171070008xxxx วรรณนภา สุรินทร์คำ 07/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
1463
6022010167 171990056xxxx ลลิตา ยืนยงค์ 09/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
1464
6022020001 171990055xxxx กนกพร ทองดีเลิศ 06/08/xxxx การตลาด การตลาด
1465
6022020002 172980026xxxx จันทนิภา จิตรบรรจง 30/11/xxxx การตลาด การตลาด
1466
6022020003 171010119xxxx ชนิดา โสภา 14/11/xxxx การตลาด การตลาด
1467
6022020004 171990055xxxx ชมณดา ช่างเจริญ 20/04/xxxx การตลาด การตลาด
1468
6022020005 271010103xxxx ชุติมา รุ่งเรือง 11/11/xxxx การตลาด การตลาด
1469
6022020006 171010119xxxx ฐิติวรา ธัญญเจริญ 20/01/xxxx การตลาด การตลาด
1470
6022020007 171990055xxxx ณัฐณิชา เมฆฉาย 01/06/xxxx การตลาด การตลาด
1471
6022020008 171990058xxxx ณัฐภัทร ดำสนิท 10/06/xxxx การตลาด การตลาด
1472
6022020009 171990056xxxx วราภรณ์ บุญเมือง 30/09/xxxx การตลาด การตลาด
1473
6022020010 171990053xxxx วัชนะ ศรีสังวรณ์ 22/11/xxxx การตลาด การตลาด
1474
6022020011 171780000xxxx วิไลลักษณ์ วิเศษสิงห์ 11/07/xxxx การตลาด การตลาด
1475
6022020012 171840000xxxx ศิริกาญ เอี่ยมศรี 18/12/xxxx การตลาด การตลาด
1476
6022020013 120090130xxxx เพ็ญลดา แก้วลาย 07/07/xxxx การตลาด การตลาด
1477
6022020014 171930000xxxx กรประภา ทองอาบ 14/10/xxxx การตลาด การตลาด
1478
6022020015 771080006xxxx วาสนา มัญยะหงษ์ 25/03/xxxx การตลาด การตลาด
1479
6022020016 171990050xxxx วรัญญา วันประดิษฐ์ 26/12/xxxx การตลาด การตลาด
1480
6022020017 871087300xxxx อริสา กองพิกุล 08/12/xxxx การตลาด การตลาด
1481
6022020018 171050145xxxx สุพัชชา สุริยะอนุสรณ์ 13/01/xxxx การตลาด การตลาด
1482
6022020019 120960134xxxx พุทธรักษา เยาวลักษณ์ 16/12/xxxx การตลาด การตลาด
1483
6022020020 171990055xxxx สารัช แก้วจุฑานิติ 16/06/xxxx การตลาด การตลาด
1484
6022020021 110370328xxxx สิรภัทร บุญยม 23/07/xxxx การตลาด การตลาด
1485
6022020022 171990054xxxx พรรณวรรณา กรกฎ 07/01/xxxx การตลาด การตลาด
1486
6022020023 170980036xxxx วิลาสินี สวัสดิ์สาย 10/02/xxxx การตลาด การตลาด
1487
6022020024 171990057xxxx ชิดชนก ลิ้มรัตน์ 25/01/xxxx การตลาด การตลาด
1488
6022020025 171990056xxxx อารียา แพทย์คดี 19/08/xxxx การตลาด การตลาด
1489
6022020026 171780000xxxx ลักขณา สืบใหม่ 12/07/xxxx การตลาด การตลาด
1490
6022020027 185010113xxxx ศุภณัฐ อาชวรักษ์ 11/03/xxxx การตลาด การตลาด
1491
6022020028 171060123xxxx วิยะดา ทองประเสริฐ 05/10/xxxx การตลาด การตลาด
1492
6022030001 171510000xxxx กาญจนาพร เพชรทอง 13/08/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
1493
6022030002 171880001xxxx สุพัตรา รูปโฉม 18/02/xxxx การเลขานุการ การเลขานุการ
1494
6022040001 171990056xxxx กัญญาณัฐ ข่าต้น 25/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1495
6022040002 171990058xxxx กัญญาภัค สนตุ่น 26/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1496
6022040003 171990056xxxx ชญานิษฐ์ ศักสันติกุล 31/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1497
6022040004 171880000xxxx ฐิตินันท์ ทัพสกุล 11/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1498
6022040005 171990056xxxx ณัฏฐณิชา มณฑาทัศน์ 25/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1499
6022040006 121990078xxxx ณัฐณิชา พุทธพึ่ง 12/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1500
6022040007 171990051xxxx ธนกฤต แหวนเครือ 03/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ