ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1201
5932040072 171990042xxxx ณัฐธิดา ปลาบู่ทอง 30/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1202
5932040073 171090017xxxx ธนพล เวทยานนท์ 16/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1203
5932040074 171030015xxxx สมฤทัย พึ่งเกตุ 18/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1204
5932040075 171050036xxxx อังคณา มั่นคง 17/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1205
5932040076 171060017xxxx บุษยา ขาวเกลียด 31/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1206
5932040078 110270077xxxx อนันต์ จิณแพทย์ 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1207
5932040079 170980015xxxx อรุณรัตน์ วงษา 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1208
5932040080 171050031xxxx อัยรดา น่วมนิล 05/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1209
5932040081 171990028xxxx ฐิติวัชร์ วงศ์วิทยกำจร 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1210
5932040082 071027300xxxx ชลธิพร จีนาภักดิ์ 22/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1211
5932040084 171990042xxxx เกศสินี สู้ภัยพาล 06/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1212
5932040085 171990042xxxx นาตยา สิทธิสร 04/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1213
5932110001 110310014xxxx ปพน วิเศษสิงห์ 05/10/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1214
5932110002 170990117xxxx ลลิตา สมเทพ 11/11/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1215
5932110003 171990027xxxx ยุทธนา อินมี 14/04/xxxx การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1216
5932140002 171060017xxxx นิลวรรณ มาหล่ำ 17/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1217
5932140004 171510000xxxx มะลิวัลย์ เรียงรวบ 26/05/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1218
5932140005 171990046xxxx วราวุฒิ วาสนพันธ์ 28/06/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1219
5932140006 170990114xxxx ขนิษฐา รัตนสิริวัฒนกุล 04/07/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1220
5932140007 170980028xxxx จุฑามาศ ลัดเครือ 10/06/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1221
5932140008 171990043xxxx ณัฐกาญจน์ ประยูรไทย 06/08/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1222
5932140010 171060016xxxx วรวรรณ อินทร์สำราญ 05/11/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1223
5932140011 171010014xxxx ศิริลักษณ์ สุวรรณประทีป 17/04/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1224
5932140012 171060017xxxx อรรีญา สุจริต 02/07/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1225
5932140013 171990044xxxx นันทิชา แก้วอยู่ 06/10/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1226
5932140014 171050033xxxx วนิดา สุขม่วง 28/05/xxxx การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
1227
5932160001 173050011xxxx ปิยวรรณ คล้อยอรุณ 24/10/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1228
5932160002 173020028xxxx วรดา ศรีสุดดี 24/12/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1229
5932160003 171990045xxxx นภาพร เหมือนจันทร์ 28/04/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1230
5932160004 171020009xxxx มาริสา เนียมศิริ 06/03/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1231
5932160005 171030016xxxx วนิชา ศรีภา 21/12/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1232
5932160006 171050033xxxx วิชิตา ชัยชิต 18/03/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1233
5932160007 171060017xxxx สโรชา อารมภ์ 15/08/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1234
5932160008 171030016xxxx อารีรัตน์ รอดภัย 01/06/xxxx การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน
1235
5933080001 171050034xxxx ต้นเพชร คล้ายโพธิ์ทอง 21/07/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1236
5933080002 171070006xxxx ทินกร เทพวรรณ 17/06/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1237
5933080005 171990045xxxx นวพล ยงอยู่ 26/01/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1238
5933080006 171990040xxxx วิโรจน์ ชัยวิเชียร 01/08/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1239
5933080007 160010069xxxx อัจฉรา อ่อนคำ 20/11/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1240
5933080008 171990044xxxx อาร์ลีดา อาร์ดอนย่า 05/11/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1241
5933080009 171050033xxxx ณัฐญา รักถิ่น 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1242
5934040002 171080004xxxx กุลธิดา โลกรักษ์ 26/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1243
5934040004 171060016xxxx ชานนท์ คุ้นเคย 19/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1244
5934040006 171070006xxxx ภาวิณี มณีนิลแดนพฤกษ์ 02/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1245
5934040007 071808900xxxx ยุ้ย - 12/05/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1246
5934040008 162010023xxxx วิมลธา สีเรืองพันธุ์ 03/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1247
5934040009 171080004xxxx วีณา สังขเรืองรุ้ง 31/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1248
5934040010 871047600xxxx พิมพิกา ไพบูลย์มงคลกิตติ์ 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1249
5934040012 171990042xxxx ณัฐพล ศรีภุมมา 20/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1250
5934040014 871027600xxxx โยเย อชิรญากรณ์ 01/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1251
5934040015 171990043xxxx จุฑาทิพย์ แรงครุฑ 22/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1252
5934040016 871027301xxxx จุฑาพร บุญมี 30/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1253
5934040017 171990045xxxx ดุษณี อนันทภูมิมา 13/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1254
5934040018 190990155xxxx ตุลธร มงคลวัฒน์ 23/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1255
5934040020 171070007xxxx ธันยธร นาดี 03/11/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1256
5934040021 171990039xxxx นิกร คงดี 22/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1257
5934040022 171050033xxxx ปภาวี วัฒนแย้ม 24/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1258
5934040023 171050036xxxx พรชิตา เจือจันทร์ 20/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1259
5934040024 170990106xxxx พัฒนมน พัฒนมาศ 08/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1260
5934040026 171050035xxxx มินตรา ลิ้มเจริญ 16/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1261
5934040027 171990046xxxx วรรณภา แพทย์คดี 18/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1262
5934040028 171010014xxxx ศุภกร พรไชย 08/02/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1263
5934040029 175990032xxxx ศุภกิตติ์ ใจหาญ 16/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1264
5934040030 171060016xxxx สิรภพ ทองระยับ 23/08/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1265
5934040032 171990043xxxx เปรมยุดา อินทรชา 22/07/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1266
5934040034 171020009xxxx เมษยา พลราชม 24/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1267
5934040035 171110002xxxx เสาวลักษณ์ บุญศิริ 19/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1268
5934040036 171990044xxxx วีรวิทย์ ทิพย์กมลมงคล 20/03/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
1269
5934060001 171040006xxxx ศิริวรรณ สาลีอ่อน 27/03/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1270
5934060002 171110002xxxx อุไรลักษณ์ สินธุ์เจริญ 17/12/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1271
5934060003 172980019xxxx ณรงค์ฤทธิ์ ชำนาญชื่น 16/07/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1272
5934060004 171990041xxxx ทัชวรรณ อินวัฒนา 08/01/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1273
5934060005 171990044xxxx วิจิตรา แห้วเพ็ชร 28/09/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1274
5934060007 171990039xxxx อรญา สืบเกลี้ยง 09/07/xxxx การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
1275
5937010002 171050033xxxx พนิดา พรมมิน 24/04/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1276
5937010004 174990057xxxx กฤษณา เรืองศรี 05/09/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1277
5937010006 171990043xxxx ฐิติวัสส์ เกษรสังข์ 19/08/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1278
5937010007 171990042xxxx ณัฐภัทร อมาตยกุล 26/05/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1279
5937010008 272050001xxxx ทัดดาว วงษ์ไม่น้อย 28/08/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1280
5937010009 119990064xxxx ธนวรรธน์ โดมฮาดท์ 16/02/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1281
5937010011 190010116xxxx ปภัสสร สังข์คุ้ม 07/07/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1282
5937010012 171030016xxxx พนิดา บัวจันทร์ 19/02/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1283
5937010013 171990042xxxx ภัทรธร พัฒนะพิชัย 11/06/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1284
5937010014 171060016xxxx ภาณุวัฒน์ ปิ่นแก้ว 27/11/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1285
5937010015 171990044xxxx วริศรา พรหมมา 16/12/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1286
5937010016 071128900xxxx สุทธิลักษณ์ ยอดแก้ว 01/01/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1287
5937010017 171110002xxxx อารีพร ยะนิล 10/08/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1288
5937010018 171120001xxxx เบญจพร อินจำปา 23/11/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1289
5937010019 171050035xxxx เอกชัย ชมชื่น 26/12/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1290
5937010020 116010052xxxx วธูสิริ เพ็ญปัญญา 20/03/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1291
5937010021 171990039xxxx กาญจนา คันธุ 20/04/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1292
5937010022 170040026xxxx ธนวรรณ ไกรเพ็ชร์ 20/03/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1293
5937010023 171010014xxxx บุษกร จอกทิพย์ 15/01/xxxx การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1294
5937020001 171050034xxxx มณฑกานต์ รสหวาน 23/09/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1295
5937020002 171050034xxxx ชลธิชา ทองคำ 08/07/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1296
5937020004 171050035xxxx อังษุมา ยิ้มใหญ่ 11/11/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1297
5937020005 270030002xxxx วิชาญ นาทธา 15/02/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
1298
6022010001 171990055xxxx กนกวรรณ มากระจันทร์ 24/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
1299
6022010002 174990078xxxx กรวัลย์ ทองกองเตีย 13/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
1300
6022010003 071058900xxxx เก บุญเหลือ 05/07/xxxx การบัญชี การบัญชี