ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1101
5932010161 171090016xxxx ชนิตา ใสดี 12/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1102
5932010162 171030015xxxx พิชญาภา ใจดี 20/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1103
5932010163 171990045xxxx พรชนก จันทร์ต่าย 22/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1104
5932010164 120010175xxxx ณัฐวดี เย็นใจ 20/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1105
5932010165 171990041xxxx สังวาล ธาตุวิสัย 14/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1106
5932010166 171030016xxxx รัตนา วรรณทอง 20/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1107
5932010167 171090015xxxx ภาณุมาศ แต่แดงเพชร 22/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
1108
5932010168 171050036xxxx ปริญญา ทองสาย 20/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
1109
5932020001 171090016xxxx พรชิตา พิรุณดี 04/02/xxxx การตลาด การตลาด
1110
5932020003 110110013xxxx เพชราภรณ์ คงทน 20/12/xxxx การตลาด การตลาด
1111
5932020004 130230105xxxx เพ็ญนภา สร้อยมณี 15/09/xxxx การตลาด การตลาด
1112
5932020005 071027300xxxx กมลพรรณ เอมอมร 27/04/xxxx การตลาด การตลาด
1113
5932020006 171990045xxxx กสิกร โตทัพ 29/01/xxxx การตลาด การตลาด
1114
5932020007 177040018xxxx ชายแดน เอี่ยมละออ 16/11/xxxx การตลาด การตลาด
1115
5932020008 110370209xxxx ณิชนันท์ ทองมั่ง 21/07/xxxx การตลาด การตลาด
1116
5932020009 170980028xxxx ปิยะพร ยกย่อง 23/10/xxxx การตลาด การตลาด
1117
5932020010 171990045xxxx ภัคจิรา พิสูจน์ 24/02/xxxx การตลาด การตลาด
1118
5932020011 171050036xxxx รามนารี จันทร์คำ 15/05/xxxx การตลาด การตลาด
1119
5932020013 171990044xxxx กาญจนา เสริมสุข 29/01/xxxx การตลาด การตลาด
1120
5932020014 140960023xxxx อรทัย ตระกูลศรี 03/03/xxxx การตลาด การตลาด
1121
5932020015 111970002xxxx อุบลวรรณ พระเกตุ 03/01/xxxx การตลาด การตลาด
1122
5932020016 171050031xxxx เสาวลักษณ์ บัวบาล 08/09/xxxx การตลาด การตลาด
1123
5932020017 132050027xxxx แสงสุรีย์ อุ่นสาม 30/11/xxxx การตลาด การตลาด
1124
5932020018 271990001xxxx จงใจ สาระศาลิน 20/02/xxxx การตลาด การตลาด
1125
5932020019 156020008xxxx กาญจนา กองตุ้ย 13/12/xxxx การตลาด การตลาด
1126
5932020020 171020009xxxx นิภาพร พึ่งกุล 16/08/xxxx การตลาด การตลาด
1127
5932020021 171990042xxxx เนติมา ศรีสุข 23/04/xxxx การตลาด การตลาด
1128
5932020022 171990046xxxx มินทรา หินอ่อน 13/07/xxxx การตลาด การตลาด
1129
5932020023 171050032xxxx อัญชิสา บุญผล 03/01/xxxx การตลาด การตลาด
1130
5932020025 162990044xxxx ศิริวรรณ สูงสันเขต 31/10/xxxx การตลาด การตลาด
1131
5932020026 110200249xxxx อภิญญา ซ้ายกระโทก 20/03/xxxx การตลาด การตลาด
1132
5932020028 171510000xxxx บุญตา บุญมี 20/03/xxxx การตลาด การตลาด
1133
5932020029 171050035xxxx นิภาพร กราบกราน 20/03/xxxx การตลาด การตลาด
1134
5932020033 171050032xxxx อังกูร ตันประเสริฐ 12/11/xxxx การตลาด การตลาด
1135
5932020034 171050033xxxx อัญชลี ปานมา 10/03/xxxx การตลาด การตลาด
1136
5932040001 171990043xxxx วรวุฒิ ศิลา 08/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1137
5932040002 171040006xxxx สุภาพร ภูมิคอนสาร 19/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1138
5932040003 171050033xxxx ฐานิดา วังสิริกาญจน์ 27/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1139
5932040004 171050034xxxx วรรณวิภา ช้างลอย 11/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1140
5932040006 171050035xxxx สุริยกรณ์ จันดาเปรม 24/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1141
5932040007 171050036xxxx ปิยังกูร มูนทัน 02/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1142
5932040008 171090016xxxx อัมรินทร์ ยอดแก้ว 05/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1143
5932040009 171110002xxxx ฐิติวรดา ศรีจันทร์เคน 22/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1144
5932040010 171990040xxxx อนุชิต มุสิกวงค์ 25/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1145
5932040011 171990043xxxx ปารวี พัวพงษ์พันธุ์ 12/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1146
5932040012 171990043xxxx สุนิษา คำภีร์ 20/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1147
5932040013 171990043xxxx ธิติวุฒิ น้าเจริญ 29/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1148
5932040014 171990044xxxx ภัทรวรรณ ชาวไร่นาค 13/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1149
5932040015 171990044xxxx สุวนันท์ นาคพัฒน์ 28/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1150
5932040017 171990045xxxx สุวนันท์ แววศรี 12/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1151
5932040018 171990045xxxx นภาภรณ์ พวงพันธ์ 03/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1152
5932040019 171990045xxxx รัตนาภรณ์ บ่อวารี 09/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1153
5932040020 171990045xxxx จิรกาญจน์ แซ่จู 26/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1154
5932040021 171990045xxxx กิตติศักดิ์ สุขเอี่ยม 26/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1155
5932040022 171990046xxxx พรวลัย ดอนเจดีย์ 04/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1156
5932040023 171990044xxxx นันทวัฒน์ นกจันทร์ 27/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1157
5932040024 171990045xxxx จิรัฐติกาล พระแท่น 24/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1158
5932040025 171990045xxxx สุจิตรา กูดอั้ว 20/01/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1159
5932040026 145990060xxxx พงศธร สุขธูป 08/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1160
5932040027 170020008xxxx ปิยพงศ์ เหินสว่าง 22/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1161
5932040028 113960001xxxx ฐาปนา กากะนิก 11/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1162
5932040029 171990045xxxx ณพธนพล ชัชรินทร์กุล 16/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1163
5932040030 171990044xxxx ภัทรนันท์ อุดมสุข 24/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1164
5932040031 171990045xxxx โสภิดา ประทุมสูตร 27/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1165
5932040032 171990043xxxx ณัฐนิชา กันภัย 10/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1166
5932040033 071027300xxxx ขวัญชนก พรนภาเจริญ 26/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1167
5932040034 171050034xxxx ณัฐวุฒิ กระต่าย 06/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1168
5932040035 171050036xxxx นครินทร์ ภูแด่น 10/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1169
5932040036 171050034xxxx รัตติยากร เสนกรรหา 03/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1170
5932040037 171990046xxxx วงศกร เจียมสุขใจ 14/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1171
5932040038 139050003xxxx วราภรณ์ เจริญพจน์ 24/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1172
5932040039 171040006xxxx สิริรัตน์ สุขไทยสงค์ 13/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1173
5932040040 171990043xxxx วิรัตน์ ยางสูง 17/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1174
5932040042 171990045xxxx เบญจมาศ ประชากุล 09/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1175
5932040044 171990040xxxx ณัฐนิชา สืบอินทร์ 13/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1176
5932040045 171090016xxxx ณัฐพร ลิ้มมั่ง 28/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1177
5932040046 171030016xxxx ทัศนีย์ วงษ์ศรีเสมา 25/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1178
5932040047 171990043xxxx ปฏิภาณ วรภักดี 10/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1179
5932040048 171100010xxxx วาสนา โพธิ์ทอง 08/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1180
5932040049 171010014xxxx ศักรินทร์ ชมชื่น 25/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1181
5932040050 171050036xxxx องอาจ รูปงาม 10/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1182
5932040051 171030016xxxx เกษรา จันอินทร์ 01/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1183
5932040052 171990046xxxx ชัยวัฒน์ วะวิทักษ์ 07/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1184
5932040053 186990032xxxx ณิชกานต์ บำรุงสุข 14/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1185
5932040054 171010014xxxx ภัทรวดี เจเถื่อน 24/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1186
5932040055 171050035xxxx วิมลณัฐ รัศมี 27/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1187
5932040056 220050102xxxx จิรภา ศรีจันทร์ 25/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1188
5932040058 171990047xxxx ปิยะวุฒิ ผยองศักดิ์ 29/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1189
5932040059 171990043xxxx ชัชชนินทร์ นพคุณ 04/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1190
5932040060 110050148xxxx นิธินาถ นิลเทพา 10/05/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1191
5932040062 171020009xxxx ภัทรธีรา บุญหนา 28/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1192
5932040063 171990037xxxx อาภาวรรณ สุวรรณวิจิตร 26/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1193
5932040064 171990042xxxx ธนกันต์ จินดากูล 16/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1194
5932040065 171990043xxxx จิรภัทร บุญสุวรรณ์ 07/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1195
5932040066 171990044xxxx เบญจมาศ สุวรรณวิจิตร 22/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1196
5932040067 173990045xxxx ชินวีร์ เกตุแก้ว 14/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1197
5932040068 171090016xxxx แก้วกาญจน์ จันทร์สวาท 20/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1198
5932040069 171990044xxxx กิตติพงศ์ ประสานถาวรกุล 12/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1199
5932040070 171090017xxxx วงศกร รอดภัย 02/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1200
5932040071 171060016xxxx รัตติกาล คงวน 20/03/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ