ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
901
5924040060 071027300xxxx กฤติยา สังข์ทอง 02/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
902
5924040061 110070321xxxx พัชรี อารามนิวัฒน์ 11/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
903
5924040062 171990053xxxx ภัทร์ชนก วังกุ่ม 27/11/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
904
5924040063 171990049xxxx ภาคินี เนตตะสูต 20/08/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
905
5924040064 171990053xxxx มนต์สินี มิตระ 10/11/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
906
5924040065 167080121xxxx มนัญชยา บุรีรัตน์ 10/01/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
907
5924040066 171990054xxxx รุจิกานต์ กกอู่ 05/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
908
5924040067 171990052xxxx วริศรา พุกซอ 04/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
909
5924040068 171990051xxxx กรรณิการ์ เพ็ญการ 12/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
910
5924040070 110370303xxxx สวรรยา ตำนานวาลย์ 08/06/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
911
5924040073 171990054xxxx เกสรา แก้วกำเนิด 22/02/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
912
5924060001 171060123xxxx อุไรภรณ์ นิลรอด 28/12/xxxx คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
913
5927010002 173020134xxxx ชนกนันท์ อบมาลี 16/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
914
5927010004 071057300xxxx สุภัสสร แพงลา 28/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
915
5927010008 171050038xxxx ธีรภัทร ว่องประเสริฐ 19/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
916
5927010009 171990053xxxx นพมาศ สุขเกษม 11/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
917
5927010011 171990052xxxx ประภาพร ฉายประดิษฐ์ 21/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
918
5927010013 171990052xxxx ปิยวรรณ ปรีชา 31/07/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
919
5927010015 171990053xxxx ภัทรพรรณ แว่นตา 22/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
920
5927010016 271050103xxxx ลลิตา มูลมนัส 23/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
921
5927010017 171990051xxxx วรรณา เทียนชัย 22/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
922
5927010018 171990053xxxx วรวรรณ เจตน์เจริญกิจ 04/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
923
5927010020 177990026xxxx วราภรณ์ นิลนาทะ 14/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
924
5927010023 171990053xxxx วีระศักดิ์ ฮึกหาญ 27/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
925
5927010024 171030121xxxx สายชล สายสี 21/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
926
5927010025 171990053xxxx สุภาวดี ผ่องพา 02/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
927
5927010026 171050143xxxx อนัญพร อารมณ์ 16/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
928
5927010027 171050039xxxx อภิชญา แจ่มศรี 20/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
929
5927010029 171050143xxxx เสาวลักษณ์ เดือนฉาย 27/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
930
5927010030 171990052xxxx เกวรินทร์ สว่างอารมณ์ 31/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
931
5927010033 177030011xxxx กาญจนา ศรีขวัญ 16/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
932
5927010034 171040006xxxx เครือฟ้า แก้วโมรา 17/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
933
5927010035 171990053xxxx จันทิมา เสือนุ้ย 12/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
934
5927010036 171990054xxxx จุฑาภรณ์ เซี่ยงจ้ง 11/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
935
5927010037 121990075xxxx ชนิตา ใจชน 18/06/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
936
5927010039 171990054xxxx ธวัลหทัย ใจอดทน 22/01/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
937
5927010040 007101117xxxx น้ำฝน คร้ามพยุงจิตร 26/11/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
938
5927010041 173990182xxxx เนติพล มณฑาสุวรรณ 01/05/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
939
5927010042 171990051xxxx ภัสสร รัตนา 13/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
940
5927010043 273070100xxxx มินตรา จารัตน์ 09/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
941
5927010044 171020113xxxx รัตนศิริ น้อมศิริ 02/04/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
942
5927010045 771040002xxxx วรรณทิณี - 28/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
943
5927010046 171110002xxxx ศศิกานต์ เรืองขจร 01/02/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
944
5927010047 172980021xxxx ภิรมย์ ชาวโพธิ์สระ 20/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
945
5927020027 180990102xxxx กฤติยาพร ตั้งเหรียญทอง 18/02/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
946
5927020028 110150105xxxx กัญญภัค หอมทวนลม 09/06/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
947
5927020029 157990092xxxx กาจน์ แสนสม 18/05/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
948
5927020030 111030135xxxx กาญจนา โพธิ์ขำ 02/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
949
5927020031 871087802xxxx จันทร์สุดา อุดมขวัญศิริ 11/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
950
5927020032 160010079xxxx จารุวรรณ มาลัย 10/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
951
5927020034 171990054xxxx ฐานิดา ชูพงศ์ 16/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
952
5927020035 171990051xxxx ทัศนีย์ แต้มทองทา 08/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
953
5927020038 171990052xxxx ธนพร พวงควร 29/05/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
954
5927020039 110080136xxxx นัทธมน ศรีสำราญ 14/10/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
955
5927020041 225920001xxxx รจนา พิมชัย 15/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
956
5927020042 171050145xxxx วนิดา ลาคำ 26/01/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
957
5927020043 171080005xxxx วรรณลภา คงคาแกล้วกล้า 30/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
958
5927020044 171990054xxxx วิลาวัณย์ จอมจักร 01/03/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
959
5927020045 171990054xxxx ศศิประภา ชาญเวช 13/02/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
960
5927020046 171100011xxxx ศิระประภา สงวนบุญ 05/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
961
5927020048 141990189xxxx สุชาดา สร้อยทอง 16/12/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
962
5927020050 110180111xxxx อนันตยา อิศรางกูร 22/08/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
963
5927020051 171110002xxxx เรติญาลักขณ์ วรรณทอง 08/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
964
5927020053 171080005xxxx เสาวดี ไทรสังข์ธิติกุล 18/04/xxxx การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
965
5932010001 116010060xxxx นภัสวรรณ ประเสริฐศิริกูล 23/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
966
5932010002 131060027xxxx รุ่งฤดี คำชมภู 03/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
967
5932010003 131990054xxxx มะลิวัลย์ อุตะมะ 18/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
968
5932010004 171030016xxxx ยลวดี สาคร 10/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
969
5932010005 171030016xxxx เจนจิรา จิตต์หาญ 15/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
970
5932010006 171030016xxxx สมพร ใคร่ครวญ 15/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
971
5932010007 171050032xxxx ปิยะดา ศรีอุบล 23/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
972
5932010008 171050034xxxx พรหมพัสร์สรณ์ ห่างถิ่น 30/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
973
5932010009 171050038xxxx พรชนก จับสี 30/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
974
5932010010 171990042xxxx ผกาพันธ์ ชื่อสิน 14/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
975
5932010011 171990044xxxx พรสุรีย์ ไทยศรี 13/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
976
5932010012 171990043xxxx มัลลิกา หอมสกุล 10/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
977
5932010013 171990044xxxx สิริพร บ่อเพทาย 25/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
978
5932010014 171990044xxxx กัณฐมณี ศรีเมฆ 25/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
979
5932010015 171990045xxxx อารยา ศักดิ์ดา 07/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
980
5932010016 171990045xxxx พัดชา สามชม 05/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
981
5932010017 171990045xxxx โชติกา ชาววังไทร 23/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
982
5932010018 171990045xxxx ณิชกานต์ นงค์เอ้ 28/04/xxxx การบัญชี การบัญชี
983
5932010019 171990047xxxx ดาราวลี จงธนเลิศพร 30/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
984
5932010020 177040017xxxx พนิตตา วัฒนะผล 27/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
985
5932010021 671017100xxxx พรนัชชา พุทธรักษากาญจน์ 01/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
986
5932010022 171990043xxxx ธนิษฐา ทวีศรี 12/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
987
5932010023 171050032xxxx ดวงฤดี นามาบ 25/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
988
5932010024 171990044xxxx นิภาพรรณ เกษมโศธน์ 09/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
989
5932010025 171990047xxxx หทัยพร นุ่มวัฒนา 15/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
990
5932010026 212990007xxxx วรพงศ์ เรืองเนตร 20/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
991
5932010027 871087802xxxx แสงดาว ขจรสกุลทิพย์ 14/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
992
5932010028 170990115xxxx จิรนันท์ ชื่นบาน 12/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
993
5932010029 175990032xxxx กชพร มั่งมี 27/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
994
5932010030 171060016xxxx ศิริพร คำเทพ 01/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
995
5932010031 110200276xxxx มัชฌิมา แสงเนียม 09/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
996
5932010032 171990044xxxx ธมนวรรณ นุรักษ์ 17/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
997
5932010033 110370243xxxx ปิยลักษณ์ พรผ่อง 08/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
998
5932010034 171090016xxxx มัณฑนา วงษ์วิจารณ์ 25/12/xxxx การบัญชี การบัญชี
999
5932010035 171050035xxxx มินตรา นงนุช 07/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
1000
5932010036 171990039xxxx ศิริวรรณ ยุ่นเพ็ญ 26/05/xxxx การบัญชี การบัญชี