ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
801
5821050011 110200315xxxx อิทธิพล รัศมิทัต 22/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
802
5821050013 174980023xxxx ครองขวัญ ขวัญอ่อน 16/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
803
5821050014 140090028xxxx มัตติกาญจน์ บุญล้น 11/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
804
5821050015 110310061xxxx วชิรินทรา ถาวงษ์กลาง 19/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
805
5821050016 173990184xxxx สินีนาฏ กลั่นใจดี 17/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
806
5821050017 174030017xxxx นลพรรณ เจียมเยื่อเพ็ง 14/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
807
5821050019 173990188xxxx เตชินท์ ตามประทีป 16/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
808
5821050020 110150098xxxx ณภชัช สุจริตจิตร 27/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
809
5821050021 173990183xxxx ชูชัย รอดไพรวงษ์ 23/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
810
5821050022 173990187xxxx อำนาจ มีเย็น 03/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
811
5821050023 173030116xxxx พรพจน์ สร้อยสังวาลย์ 19/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
812
5821050024 173990185xxxx เกียรติศักดิ์ ขลังธรรมเนียม 08/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
813
5821050025 177040020xxxx สรากร โรจนบำรุง 11/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
814
5821050026 173020136xxxx กฤษติกรณ์ เลอเกียรติวัฒนา 12/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
815
5821050027 173070101xxxx เกวดี ศักดิ์คำ 15/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
816
5821050029 173990188xxxx อังศณา เนตรชู 13/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
817
5821050031 273020102xxxx สิรินทร์ทิพย์ เทียมถม 01/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
818
5821050033 173060121xxxx สุวนันท์ ราชจินดา 01/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
819
5821050034 165990196xxxx คมกฤช ม่วงทิม 03/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
820
5821050035 110200309xxxx กิตติภัทร ทำไร 27/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
821
5821050036 170990125xxxx ชนะพงศ์ นุชพะเนียด 12/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
822
5821050037 110200299xxxx ชานวาทิก ลิ่มไพบูลย์ 08/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
823
5821050038 111990082xxxx ดนุพล แก้วสุวรรณ 14/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
824
5821050039 173990187xxxx เอกวุฒิ เยียรยงยมนา 11/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
825
5821050042 173990186xxxx นันทยศ เฟื่องตระกูลวิทย์ 01/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
826
5821050044 173990183xxxx ฐิติวัฒน์ ศรีสุข 19/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
827
5821050045 173990177xxxx เกริกชัย จันทร์ตรี 20/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
828
5821050046 173990190xxxx ศุภชัย ตัณฑ์ไพบูลย์ 12/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
829
5821050047 170970021xxxx ชลธิชา จีนเก่า 21/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
830
5821050048 170990114xxxx ลัดดาวัลย์ คำดี 06/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
831
5821050049 143050041xxxx ศิรประภา สิทธิมงคล 02/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
832
5821050051 173030117xxxx ยศพล วงษ์วิสิฎฐ์ 29/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
833
5821050053 173060121xxxx ธันย์ชนก บุญมาอินทร์ 02/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
834
5821050054 162990053xxxx กมลวรรณ มาทำ 11/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
835
5821050055 173990185xxxx พิทยา สุขเข 13/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
836
5821050057 871087800xxxx อังคณา ธนอุดมศิลป์ 25/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
837
5821050058 148070019xxxx เจษฏา จันทร์เพ็ง 10/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
838
5821050059 146030021xxxx พุทธรักษา ก้อนวิมล 21/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
839
5821060001 173990184xxxx กิตติพนธ์ มีนาลุ่ม 24/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
840
5821060003 170970023xxxx สุเมธ ศุภรสิงห์ 31/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
841
5821060004 110420012xxxx อิทธิกร ทิพย์สิงห์ 24/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
842
5821060005 173030116xxxx ดุสิต ศิริทศพร 21/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
843
5821060009 173990183xxxx รวิววรรณ ชัยเพ็งจันทร์ 21/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
844
5821060011 173990177xxxx จักรกฤษณ์ ปิ่นทอง 11/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
845
5821060012 173050113xxxx เกวรีย์ จันทมูล 13/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
846
5821060014 146050025xxxx อดิศร ศรีดอนไผ่ 18/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
847
5821060015 173060015xxxx เอกพล เรืองแสง 25/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
848
5821060019 173060120xxxx สุกัลยา วงศ์ก่อ 09/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
849
5821060020 173990187xxxx ชลากานต์ ทาแดง 17/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
850
5821060021 110200300xxxx ปฏิวัติ บดีรัฐ 18/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
851
5821060022 173990185xxxx จิรายุ จีนประชา 09/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
852
5821060024 273050102xxxx ศิริวรรณ พันธุกูล 20/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
853
5821060025 110020152xxxx ชวนากร เธียรชนะพงศ์ 02/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
854
5821060026 173990183xxxx เกียรติศักดิ์ นาคหนุน 27/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
855
5821060028 110200311xxxx กมล วาสนายน 16/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
856
5821060029 174990065xxxx พันธรัตน์ อมโร 01/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
857
5821060032 173990185xxxx อภิเดช แพทย์ชาญเวช 22/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
858
5821060033 173060017xxxx ภาณุเดช แพทย์ชาญเวช 25/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
859
5821060034 173990184xxxx มุทิดา อดุลยศักดิ์ 03/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
860
5821060036 110180088xxxx เปมทัต ศิริพลพรม 05/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
861
5821060038 166010011xxxx ครรชิต อรรคบุตร 14/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
862
5821060039 157990082xxxx สุขภาพ ทาวา 14/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
863
5821060040 134080014xxxx มงคล คชพรมณ์ 05/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
864
5821060043 173990180xxxx สิทธิชัย พึ่งพา 12/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
865
5821080002 173990185xxxx ณัชพล รักไทย 01/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
866
5821080003 110180106xxxx ปรีชา ชาวบ้านใหม่ 16/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
867
5821080004 073016101xxxx พรม สายนวล 05/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
868
5821080005 173990187xxxx เอกรัตน์ อ่อนศิริพันธุ์ 01/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
869
5821080013 173990185xxxx ปิยธิดา เสถียรพรทรัพย์ 11/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
870
5821080015 170980032xxxx จิรชา กาสุข 06/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
871
5821080016 173990186xxxx เกียรติศักดิ์ จำปาศรี 13/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
872
5821080019 110200316xxxx ปัณณทัต เดชเดิม 12/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
873
5821080020 173990186xxxx อภินภ โชคสุนทรสถิตย์ 25/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
874
5821080021 173990186xxxx กิตติพงษ์ บุญประสาน 28/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
875
5821080022 173990185xxxx จักรกฤษณ์ มอดตะคุ 06/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
876
5821080025 173030117xxxx ธาริกา ทองธานี 20/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
877
5821080026 213960000xxxx สุพัสสา ธรรมสาลี 09/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
878
5821080027 173040110xxxx ณัฏฐา เลือดแดง 31/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
879
5821080028 170980032xxxx ราชาวดี บุญฉาย 11/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
880
5821080031 173030116xxxx ธนวรรณ แสงอาทิตย์ 07/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
881
5821080032 173990182xxxx ปณชัย นาคทั่ง 01/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
882
5821080034 110028001xxxx ศุภวัฒน์ เนียมแตง 05/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
883
5821080035 111990077xxxx ศักดิ์นรินทร์ บุญประสาน 26/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
884
5821080040 110370306xxxx ณัฐพงศ์ บุญเตี้ย 19/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
885
5821080041 170980032xxxx พนาวุฒิ รุ่งเรืองเศรษฐ์ 01/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
886
5821080042 173990186xxxx ณัฐพล วาทะเรืองขจร 06/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
887
5821080043 174980019xxxx มงคล คุ้มรักษา 07/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
888
5821080045 172990042xxxx ขนิษฐา วีระธรรม 31/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
889
5821110001 173060120xxxx สุวนันท์ สาระพัด 16/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
890
5821110003 173990184xxxx อนิรุต แถวหนองกุ่ง 12/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
891
5821110005 113990030xxxx กิตติศักดิ์ นาคซื่อตรง 04/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
892
5821110006 174030018xxxx พงศ์ธาริน ผ่องแผ้ว 07/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
893
5821110007 173990185xxxx ธนชัย ดวงคำ 20/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
894
5821110009 173020135xxxx วัชพล รอดคุ้ม 08/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
895
5821110010 273050102xxxx สุทธิพงษ์ แก้วกลม 27/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
896
5821110012 173990187xxxx พยุงศักดิ์ ฟองฟู 30/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
897
5821110013 170990128xxxx ภูวนาท สุขนิพิฐพงษ์ 28/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
898
5821110014 173990180xxxx ภานุมาศ บุญคาน 23/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
899
5821110015 173990185xxxx นันทวัฒน์ อาภาวัฒนากร 24/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
900
5821110016 173020135xxxx ณัฐพล รุณมณีรัตน์ 03/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม