ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
701
5821041010 170990129xxxx ดลธชัย ชิวปรีชา 14/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
702
5821041011 173990182xxxx ติณณภพ สุกขะเริม 01/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
703
5821041012 174030018xxxx ไตรรัตน์ แสงเปล่ง 28/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
704
5821041013 173990183xxxx ธันยธรณ์ วงษ์ดียิ่ง 31/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
705
5821041015 170990125xxxx ปณัฐพล ชื่นด้วง 02/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
706
5821041017 173990187xxxx พชรพล ปรีชา 13/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
707
5821041019 173990182xxxx พีรวุฒิ เอี่ยมสอาด 13/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
708
5821041020 173030116xxxx ทิฆัมพร กุลงามกิ่ม 27/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
709
5821041021 173990184xxxx นิชนันท์ เกตุอู่ทอง 15/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
710
5821041022 173990180xxxx รัตติกาล รสชา 29/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
711
5821041023 173990187xxxx ภัทรพนธ์ สร้อยทองมูล 29/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
712
5821041024 110400002xxxx ภัทรพล กล่ำโพธิ์ทอง 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
713
5821041025 173020135xxxx ภานุวัฒน์ เชิงพัฒนะ 15/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
714
5821041026 173990186xxxx ภูรินท์ อ่อนมาก 12/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
715
5821041028 173030117xxxx ยืนยง รอดจินดา 17/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
716
5821041030 173990184xxxx วิวัฒนกร คำนวนสิงห์ 02/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
717
5821041031 173990182xxxx วิษณุ ปุยะพันธ์ 03/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
718
5821041032 170990129xxxx วีรภัทร วรพิน 09/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
719
5821041033 173060121xxxx ศรุต คุ้มเจริญ 02/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
720
5821041035 173990184xxxx ศิวพงษ์ สวัสดี 09/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
721
5821041036 111990084xxxx สุกิตต์ เกียรติเกื้อกูลชัย 09/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
722
5821041037 173030117xxxx สุทิวัส ชูสุวรรณ 29/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
723
5821041038 170040028xxxx สุพัศ ชูชาติ 21/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
724
5821041039 173990185xxxx อภิรักษ์ สังคนาค 06/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
725
5821041040 173990187xxxx ศศิประภา ทองบุญส่ง 27/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
726
5821041041 173990185xxxx สิริรัตน์ ราตรี 26/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
727
5821041042 173030116xxxx สุชาวดี เหล็กอิ่ม 18/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
728
5821041043 174030120xxxx วิชชุตา นาคบ้านกวย 30/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
729
5821041044 110070295xxxx ธัญยธรณ์ สงวนทรัพย์ 21/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
730
5821041045 110050151xxxx บุญฤทธิ์ วรรณเพ็ญศรี 27/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
731
5821041047 173990183xxxx ศุภกิจ อ่อนสด 02/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
732
5821041048 173990187xxxx พงศธร พิมพา 08/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
733
5821041049 110200308xxxx มัชพล บุญหลง 05/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
734
5821041050 173990184xxxx กันตพงศ์ จินดาเงิน 13/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
735
5821041051 173060120xxxx สมชาติ แสงสว่าง 20/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
736
5821041053 173990186xxxx สุวิจักขณ์ มีชำนาญ 06/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
737
5821041054 173990182xxxx ปกรณ์ จันทร 23/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
738
5821041055 173990187xxxx รัฐศาสตร์ ฉุยเนย 18/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
739
5821041057 173990184xxxx เพชร สุขวิจิตร 10/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
740
5821041058 173990184xxxx มงคล ปักษาทอง 19/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
741
5821041059 110370282xxxx อานันท์ น้ำดอกไม้ 06/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
742
5821041060 173990186xxxx ณัฐพล ไทยยิ้ม 13/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
743
5821041061 174030017xxxx อดิศักดิ์ แซ่เฮ้ง 09/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
744
5821041062 173040110xxxx พนม ชินวงษ์พรม 12/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
745
5821041063 172090024xxxx ณัฐพล ชูพลาย 25/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
746
5821041064 173040110xxxx วีรภัทร เอมโอด 09/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
747
5821041065 173040110xxxx พลทัต อิสระศิริเสรี 08/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
748
5821041066 172980023xxxx นิพนธ์ เทียนเอี่ยม 17/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
749
5821041067 173990184xxxx สรวิชญ์ นาคชำนาญ 14/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
750
5821041070 173990184xxxx ชนาวุฒิ ศิริพิน 27/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
751
5821041071 110200306xxxx บุณวัทน์ หรุ่นเลิศผล 11/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
752
5821041072 173990185xxxx เจษฎา ศรีสุขนาม 14/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
753
5821041073 110370288xxxx ศุภเชษฐ์ เชียงกา 20/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
754
5821041074 173990188xxxx พิทักษ์ โคบาล 08/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
755
5821041075 173060121xxxx บุญฤทธิ์ เนียมชุ่มรัตน์ 24/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
756
5821041076 173030117xxxx ธนวรรษ พิสดาร 31/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
757
5821041077 136990050xxxx ราษฎร์บวร จิตแจ้ง 22/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
758
5821041078 173990182xxxx ชัชชัย เจริญฉาย 27/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
759
5821041080 172980023xxxx กิตติศักดิ์ มณีโชติ 17/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
760
5821041081 163980024xxxx จารุบุตร แก้วส่งแสง 07/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
761
5821041083 110310058xxxx ภาณุพงศ์ เกตุแก้ว 11/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
762
5821041084 173990184xxxx สุวิจักขณ์ บัวขวัญ 10/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
763
5821042002 173990187xxxx พีรพัฒน์ อ้นค้ำ 23/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
764
5821042003 173990186xxxx มติพล สุขมาเพียน 05/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
765
5821042004 170980033xxxx ธนนันท์ สนลอย 15/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
766
5821042006 170980033xxxx ศิริขวัญ แย้มพลาย 01/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
767
5821042009 173030116xxxx ธงชัย คราวุฒิ 09/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
768
5821042010 173990186xxxx ศาศวัต กองแก้ว 27/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
769
5821042011 173990182xxxx กฤษพล อรชร 03/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
770
5821042012 173990183xxxx พชรพล มาลัยทอง 06/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
771
5821042013 857018406xxxx อาชัย สมหมอร 18/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
772
5821042014 173050114xxxx กิติพันธ์ อินทร์ปาน 27/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
773
5821042015 110020149xxxx หฤษฎ์ สาเสาร์ 28/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
774
5821042016 173990186xxxx มาริต ปิ่นตบแต่ง 09/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
775
5821042018 173020135xxxx ธนโชติ พัดไสว 29/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
776
5821042020 173990186xxxx เกรียงวุฒิ ยืนยง 20/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
777
5821042021 173990185xxxx อานนท์ ขุนบุญช่วย 10/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
778
5821042024 173990185xxxx คณิศร แซ่ลี้ 08/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
779
5821042025 173990187xxxx ศิริชัย มังจุ่น 30/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
780
5821042027 173990185xxxx พีระพงษ์ บุญชู 29/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
781
5821042029 173990185xxxx ติณณภพ นาคบ้านกวย 16/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
782
5821042030 147990043xxxx ฉัตรมงคล ลุนราช 19/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
783
5821042031 020026101xxxx ซอ วินตัน 02/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
784
5821042033 110370299xxxx จักรพรรดิ ไผ่พูล 22/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
785
5821042034 140060019xxxx เพชรวิรัตน์ อุปแสน 20/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
786
5821042035 173990188xxxx จิรายุส คงธนเจริญกุล 18/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
787
5821042036 270040002xxxx จิระวรรธน์ วัฒนะสิริโชติ 03/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
788
5821042037 174980023xxxx วชิระ คำภูษา 29/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
789
5821042038 171050038xxxx เอกรักษ์ กลิ่นหอม 14/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
790
5821042041 173990183xxxx ธีรพงศ์ ชินวงค์พรหม 24/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
791
5821050001 173990182xxxx กรวิชญ์ เสรี 13/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
792
5821050002 166990040xxxx ชนันท์ชัย ทองดอนหอย 19/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
793
5821050003 112050008xxxx ธนกร มหาสัตย์ 11/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
794
5821050004 173990184xxxx ธารา สีอุดทา 21/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
795
5821050005 173990184xxxx พงษ์พินิจ มานพ 29/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
796
5821050006 173020134xxxx รัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม 23/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
797
5821050007 173990188xxxx วิทย์ธวุฒิ สุดกันหา 31/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
798
5821050008 173990185xxxx สพลเชษฐ เพ็ชรป้อม 21/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
799
5821050009 110310062xxxx สิทธิพงศ์ สมานมิตร 10/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
800
5821050010 173030116xxxx อดิภัทร เผ่าพันธ์ 27/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์