ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
601
5821012035 170980030xxxx ณัฐปรีชา อ่ำแจ่ม 21/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
602
5821012036 174030018xxxx ปิติ คุ้มถนอม 04/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
603
5821012037 131990059xxxx พิชิต นิลพยัคฆ์ 28/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
604
5821012042 110040103xxxx ภูริ อินทะวงศ์ 08/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
605
5821012044 173990179xxxx นิรันย์ เรืองวัด 11/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
606
5821020001 120090126xxxx จิรัฏฐ์ จงเหนี่ยวกลาง 20/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
607
5821020002 173990182xxxx ชูศักดิ์ หัดศรี 14/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
608
5821020003 170980032xxxx ภูมินทร์ รอดทา 11/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
609
5821020004 172980023xxxx ศิริพงศ์ บุตรดี 10/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
610
5821020006 173060121xxxx อมรวิทย์ กุลสอนนาน 28/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
611
5821020008 110070286xxxx เรืองศักดิ์ สิงห์เรือง 20/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
612
5821020010 173990184xxxx ทรงพล จรรยาวงษ์ 06/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
613
5821020011 110020149xxxx ปทุมพร ดอนมะเดื่อ 11/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
614
5821020012 173050113xxxx เกวรินทร์ จันทมูล 13/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
615
5821020013 110200292xxxx ระพีพรรณ วรรณะปะโพธิ์ 11/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
616
5821020014 173990186xxxx เกษมสันต์ โกญจนะนาทกูล 21/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
617
5821020015 173990183xxxx สัมพันธ์ น้ำจันทร์ 17/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
618
5821020016 174030120xxxx วุฒินันท์ ก้อนทอง 18/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
619
5821020017 173060120xxxx กฤตนัย ทองรัสมี 18/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
620
5821020020 173990186xxxx เจษฎา ศรีม่วง 15/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
621
5821020021 173990185xxxx ชัยวัฒน์ อยู่คง 09/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
622
5821020022 173990186xxxx อดิศร กิ่มเพ็ชร์ 15/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
623
5821020023 173990186xxxx ไพศาล ห้วยหงษ์ทอง 13/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
624
5821020025 173990178xxxx ภูมิสิริ ลมฤทธา 13/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
625
5821020026 173030117xxxx วีรพล เครือเช้า 08/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
626
5821020027 110040102xxxx สุพัชร์ บุญรอด 05/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
627
5821020028 170980032xxxx ธิติวุฒิ น้อยบาง 15/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
628
5821020029 173990178xxxx ธนากร จาติกุล 30/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
629
5821020030 173030116xxxx นิติพนธ์ เสงี่ยมสกุลสุข 20/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
630
5821020031 173990181xxxx อานันท์ แสนสุทธิ 14/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
631
5821020034 173990188xxxx กฤษณะ สวนมะลิ 11/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
632
5821020035 173990185xxxx วิศรุต มังน้อย 25/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
633
5821020037 173990185xxxx จิรายุส ธรรมชัย 04/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
634
5821020039 110070291xxxx วีรวัฒน์ ตรีอินทอง 28/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
635
5821020044 170990126xxxx รัฐภูมิ บำรุงพันธ์ 22/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
636
5821020047 141990184xxxx วีระพงษ์ โพธิ์ชัยโคตร 08/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
637
5821020048 136990051xxxx นนทกาลณ์ ปราบคะเชนทร์ 24/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
638
5821020050 170990126xxxx นิธิพันธุ์ เหรียญทองคำ 18/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
639
5821020051 174980024xxxx อาทิตย์ สุโท 26/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
640
5821020053 173990187xxxx ณัฐพนธ์ อินทภัก 08/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
641
5821020055 173010112xxxx รัตนชัย แสนสนุก 26/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
642
5821020058 173990185xxxx สิทธิโชค ว่องวสุสมวงค์ 26/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
643
5821020060 273070100xxxx ธีรพัฒน์ คงกลิ่น 02/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
644
5821020061 173990179xxxx จิรายุ สังขภิญโญ 13/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
645
5821020063 173990184xxxx กฤษฎา อินทร์รุ่ง 10/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
646
5821020065 173990183xxxx ณัฐจักร์ อินพาเพียร 02/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
647
5821020066 171050040xxxx สายชล จันทร์ดี 12/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
648
5821020067 110200306xxxx ธนากาศ อินใจชื่น 05/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
649
5821020068 110150099xxxx ณัฐวุฒิ คล้ายสุบรรณ 04/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
650
5821020069 174030120xxxx บุญฤทธิ์ รูปสูง 06/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
651
5821020070 173990182xxxx พีรภัทร ห้วยบุญ 02/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
652
5821020071 173990184xxxx ธนวิชญ์ ทองแสง 02/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
653
5821020073 171090017xxxx ศตวรรษ ใคร่ครวญ 24/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
654
5821020077 170040028xxxx อภิรักษ์ ศรีเมือง 29/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
655
5821020081 173990176xxxx ดนุพร สุขสำราญ 30/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
656
5821020082 170990120xxxx สุริยกมล แย้มศิริ 07/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
657
5821020085 144990050xxxx พิทยา วรนาม 06/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
658
5821020086 170980029xxxx สมรักษ์ บุญอ่อน 24/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
659
5821030001 173990186xxxx วลัยลักษณ์ ชาวไร่เงิน 21/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
660
5821030002 170990121xxxx ภัทรวิจิตรา บริสุทธิ์ 09/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
661
5821030003 173990183xxxx ปุณณวิช อมราพิทักษ์ 12/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
662
5821030004 173990187xxxx บารมี ประคองวงษ์ 22/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
663
5821030005 110200291xxxx วุฒิภัทร เทพพิทักษ์ 27/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
664
5821030006 114990056xxxx วันชัย เกลี้ยงโท้ 03/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
665
5821030007 173990184xxxx พีระพงศ์ สงวนพันธุ์ 15/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
666
5821030009 173990183xxxx ภูวนาท อ้นหลำ 04/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
667
5821030011 173050113xxxx กิตติภูมิ เพชรยวน 04/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
668
5821030012 110200307xxxx จิณณวัตร ภู่อ่อน 29/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
669
5821030013 173990186xxxx ณัฏพล จอนค้าง 09/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
670
5821030014 110250002xxxx วรพันธ์ พันธ์คำสิงห์ 06/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
671
5821030015 170990112xxxx วันชัย ยอดที่รัก 22/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
672
5821030016 110200314xxxx กฤตนัย รับพรพระ 24/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
673
5821030017 176990045xxxx บัญชา แสงอาทิตย์ 21/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
674
5821030018 173030116xxxx เฉลิมพงษ์ หุรุวัลย์ 22/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
675
5821030019 173990188xxxx ธีรภัทร จีนแสง 20/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
676
5821030020 173990183xxxx ภักดี อิ่นคำ 08/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
677
5821030021 173990183xxxx อำนวย อิ่นคำ 08/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
678
5821030022 173040110xxxx วรรธนะ เอี่ยมมัจฉะ 17/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
679
5821030023 173030116xxxx พิพัฒพงศ์ ละอองดี 14/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
680
5821030025 173990183xxxx นพรัตน์ ธรรมประกอบ 04/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
681
5821030026 173990177xxxx ปภพทิพ เย็นใจ 10/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
682
5821030028 173990187xxxx เดชาพล ยิ้มสะอาด 29/02/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
683
5821030029 173990187xxxx สุรพัฒน์ รักชนบท 28/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
684
5821030030 173990183xxxx ศุภชัย มณีเทศ 01/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
685
5821030031 111990079xxxx พศพล เจียงเวช 09/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
686
5821030032 173990185xxxx ชัยชนะ หลิมไทยงาม 03/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
687
5821030033 173990183xxxx พงศ์ประภัทร สงวนพันธุ์ 17/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
688
5821030035 173990183xxxx อนุภัทร ไทยแก้ว 05/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
689
5821030036 173990185xxxx ชาญชัย ขาวดี 04/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
690
5821030037 174030015xxxx ธรรมนูญ สุบรรณภาส 02/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
691
5821030040 170040026xxxx ณัฐพงษ์ วงศ์เกษตรชัย 24/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
692
5821041001 139030003xxxx กฤษดา ศรีวิชา 26/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
693
5821041002 174030120xxxx กันตภณ หินศรี 12/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
694
5821041003 173990185xxxx กิตติภูมิ สุดจิตจูล 12/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
695
5821041004 173990183xxxx เกียรติศักดิ์ ดีพุ่ม 10/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
696
5821041005 170990132xxxx จิรัฏฐ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล 21/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
697
5821041006 110200308xxxx ชานล วัฒนกุลเจริญ 29/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
698
5821041007 173990188xxxx ชุตินนท์ อ่อนเที่ยง 25/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
699
5821041008 110400003xxxx ณัฐนนท์ กิจจิว 25/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
700
5821041009 173990183xxxx ณัฐภรณ์ พลับเจ็ดริ้ว 27/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง