ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
501
5731050024 173990046xxxx ธนพัฒน์ คุณาสินธน 24/05/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
502
5731060001 173990050xxxx อนุรักษ์ พลรัตน์ 13/12/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
503
5731060003 173990050xxxx พัชรพล ม่วงครวญ 22/12/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
504
5731060004 110200254xxxx ไผ่ สมาธิ 01/05/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
505
5731060006 110220013xxxx ยศพนธ์ ล่าทา 23/09/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
506
5731060009 120970058xxxx ศักดิ์สิทธิ์ สุเมธาชาติ 06/01/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
507
5731060012 173030013xxxx วุฒิภัทร เกตุแก้ว 24/05/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
508
5731060013 114100006xxxx ณัฐพล ผิวชะอุ่ม 16/03/xxxx การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
509
5731110012 110020107xxxx พิพัฒธพล ทองเมือง 24/07/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
510
5821011002 173990187xxxx ไกรสร คงความสุข 17/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
511
5821011003 175990036xxxx คุณานนท์ ห่วงทอง 07/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
512
5821011004 173040110xxxx จิรวัฒน์ ทองขาว 12/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
513
5821011005 173990184xxxx จิรศักดิ์ คงชูศรี 27/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
514
5821011006 173990183xxxx เจษฎา อ้นเพ็ง 29/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
515
5821011007 110200305xxxx ตณกฤษ ช่วงชัย 11/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
516
5821011008 173990183xxxx ธวัชชัย จันทรัตน์ 16/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
517
5821011011 173990189xxxx ธีรภัทร สังข์ศิริ 07/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
518
5821011012 173990183xxxx นภจร วงศ์แก้วเกตุ 19/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
519
5821011014 173990187xxxx พงศกร อยู่ญาติมาก 30/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
520
5821011015 173990184xxxx พงศกร ชาติชาญชัย 13/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
521
5821011017 173060120xxxx พิชญุตม์ มิตตัสสะ 13/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
522
5821011018 173990188xxxx ศรัณย์ แซ่ลี้ 08/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
523
5821011019 111950001xxxx ศาสวัตร พนาวาส 22/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
524
5821011020 162990052xxxx สืบศักดิ์ โพลา 17/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
525
5821011021 110180098xxxx อนุชิต มากนวล 26/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
526
5821011022 174030018xxxx อภิวัฒน์ แก้วโหมดตาด 28/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
527
5821011025 170980031xxxx เตวิช สารบูรณ์ 22/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
528
5821011026 170990122xxxx ปรัตถกร นาเลี้ยง 01/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
529
5821011027 145060024xxxx ศุภกิตติ์ ภูมิดอนเขต 03/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
530
5821011028 170980032xxxx ภาณุพงศ์ ทองหยวก 01/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
531
5821011029 173990182xxxx นพรุจ ฉุยฉาย 13/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
532
5821011030 173020135xxxx เอกรัฐ ประภาวิทย์ 21/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
533
5821011031 173990188xxxx ธนัชกฤศ เสือยง 01/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
534
5821011032 174030017xxxx เดชาธร พรหมศิริ 06/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
535
5821011033 150996305xxxx สุรพงษ์ จิตต์บรรจง 18/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
536
5821011034 174030018xxxx วุฒิพงษ์ แรมชื่น 10/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
537
5821011035 174030018xxxx ณัฐวุฒิ มรรคเจริญ 21/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
538
5821011036 173990184xxxx พงศ์ธร เที่ยงจิตร 20/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
539
5821011038 174030018xxxx จารุเดช แตงเที่ยง 20/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
540
5821011039 127990011xxxx กนกพล ศรีสดสุข 15/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
541
5821011041 111990076xxxx ธีระพงษ์ แก้วแท้ 02/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
542
5821011042 173990185xxxx สุทธิพงศ์ เผือกบุรี 10/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
543
5821011043 173990172xxxx ทวีป ดีนา 10/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
544
5821011044 173990184xxxx พงษ์เทพ พินิจกุลชัย 28/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
545
5821011045 173990186xxxx วรานนท์ เรืองสถาพรเจริญ 15/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
546
5821011047 173990186xxxx อธิป สิงห์โตทอง 26/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
547
5821011048 170990129xxxx ชนัฐ จิวะวุฒิ 09/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
548
5821011050 173990184xxxx จักรกฤษ พูนนำเภา 29/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
549
5821011051 173040110xxxx มนัญชัย นิลโสภา 16/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
550
5821011052 174030018xxxx นนทวัฒน์ สังข์ทอง 28/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
551
5821011053 174030018xxxx ดำรงศักดิ์ แช่มช้อย 06/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
552
5821011054 110200260xxxx มนัญชัย ตลับทิพย์ 19/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
553
5821011055 173990185xxxx สุทธิพร อินทร์มณี 06/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
554
5821011056 173990185xxxx เทียนฉาย อรุณมาศ 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
555
5821011057 173990183xxxx ศุภมงคล ม่วงรุ่ง 23/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
556
5821011059 173990185xxxx พรชัย นักบุญ 13/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
557
5821011060 111030024xxxx อดิศวร พลตื้อ 13/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
558
5821011062 171090017xxxx ชยณัฐ บัวล้ำเลิศ 13/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
559
5821011063 173990184xxxx ศุภกร รัชชนะธรรม 05/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
560
5821011064 170980032xxxx กายสิทธิ สูติวราพันธ์ 10/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
561
5821011066 173990183xxxx อนันดา กะการดี 05/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
562
5821011067 170990124xxxx อภิรักษ์ แสนเวียง 12/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
563
5821011068 173990184xxxx ธนพล ชูราศรี 19/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
564
5821011070 170990131xxxx จิรยุทธ หลงผาสุข 20/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
565
5821011071 173030117xxxx สุรเดช เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 06/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
566
5821011072 173990188xxxx อัครเดช พุกสิริย์วงศ์ 15/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
567
5821011073 110080134xxxx ถิรธาดา ยงพิริยกุล 14/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
568
5821011074 173990186xxxx ปัณณวิชญ์ จุลพูน 17/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
569
5821011075 173990178xxxx ณัฐวุฒิ ทิพย์รักษา 30/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
570
5821011079 173990185xxxx พลชัย สุดทะจันทร์ 09/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
571
5821011080 110020148xxxx ธนาธิป เอี่ยมดี 21/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
572
5821011081 173990182xxxx ศักดิ์ชัย เณรบำรุง 28/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
573
5821011083 173990184xxxx พลภัค แก้วทินกร 02/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
574
5821011084 173990181xxxx วัชรพงศ์ ตั้งสืบทอดวงศ์ 11/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
575
5821011086 173990179xxxx จีรวัฒน์ อินทองคำ 15/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
576
5821011087 173990185xxxx ทศวรรษ คงหมวก 16/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
577
5821012001 173990185xxxx กิตติศักดิ์ จำนงค์ 08/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
578
5821012002 173030116xxxx ณัฐพล สุขสำราญ 07/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
579
5821012003 173990183xxxx ณัฐวัฒน์ รัตน์สุคนธ์ 18/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
580
5821012005 173990187xxxx ปรมี รัตนรังษี 02/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
581
5821012006 173990184xxxx ภัทรดนัย เปี่ยมบุญ 24/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
582
5821012007 173060122xxxx วิทวัส ศรีพิเมือง 06/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
583
5821012008 133100132xxxx สงวน ใยพา 29/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
584
5821012009 173020134xxxx อณัฐภูมิ พูลทรัพย์ 21/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
585
5821012010 110180107xxxx อดิศักดิ์ ถิ่นวงษ์แย 04/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
586
5821012011 173990185xxxx อิทธิพล ภาณุพินทุ 18/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
587
5821012014 173990184xxxx ณัฐวุฒิ ปุญญมาโนชญ์ 15/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
588
5821012016 170990130xxxx อิทธิพล การชำนาญ 07/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
589
5821012017 162990048xxxx ณัฐพล ประทุมไชย 09/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
590
5821012020 173020134xxxx ภูรณ คงทอง 19/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
591
5821012022 162030012xxxx จักริน จันทร์ชม 01/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
592
5821012023 174980024xxxx กานต์ชนก เซ็งประโคน 26/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
593
5821012025 173020134xxxx พัชรพล ลิ้มสมบูรณ์ 02/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
594
5821012026 173990182xxxx วิทยา โห้พึ่งจู 05/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
595
5821012027 141040148xxxx สุภาพ ใจดี 14/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
596
5821012028 110200302xxxx สุธิพงษ์ จันทร์เกษ 06/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
597
5821012029 170990130xxxx ศุภฤกษ์ วะน้ำค้าง 16/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
598
5821012031 110200304xxxx ทนพล หรั่งบุญลือ 15/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
599
5821012033 147080030xxxx พรสวัสดิ์ ไปยะพรม 07/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
600
5821012034 172040015xxxx กรกฎ กลิ่นกลัด 15/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์