ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
401
5721050046 173990178xxxx วนัสนันท์ ตันวิทยา 26/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
402
5721050049 173990181xxxx ชนกันต์ ปฐมชัยวาลย์ 05/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
403
5721050050 173990181xxxx เกริกพล รื่นเริงกลิ่น 04/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
404
5721050051 121020009xxxx ธีรภัทร สุขพงษ์ 24/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
405
5721050054 110200301xxxx เอ๊ด ลัมมะพ้อ 12/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
406
5721050055 110200299xxxx มีโชค ชื่นชอบ 21/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
407
5721050059 173990176xxxx ก้องเกียรติ์ เกริกธวัชศักดิ์ 25/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
408
5721050060 110200300xxxx ปาณิธิ บุญชู 22/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
409
5721050061 173990181xxxx สมภพ ทองพูล 18/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
410
5721050063 110020144xxxx วุฒิชัย ฤทธิ์เดช 14/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
411
5721050064 110370264xxxx ธนวิทย์ สุจารีย์ 12/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
412
5721050065 110310055xxxx กันณพงศ์ พลธรพิพัฒน์ 24/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
413
5721050068 110400001xxxx สุทธิพล สุขสงวน 02/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
414
5721050069 173990054xxxx วีรพัฒน์ ธนะกมลประดิษฐ์ 11/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
415
5721050070 174980021xxxx พีรวัส พรวัฒนพัฒน์ 22/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
416
5721050071 170990110xxxx ก้องภพ คุณาสินธน 13/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
417
5721060002 110200301xxxx นราวัตร์ สุกสำราญ 24/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
418
5721060003 173030116xxxx สิปปกร ชูราศรี 08/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
419
5721060004 173990179xxxx พงศธร ทองบ้านฆ้อง 13/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
420
5721060005 170990121xxxx ภิญโญ เสกประโคน 18/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
421
5721060006 227070000xxxx แสนชัย สุตนา 29/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
422
5721060009 192990064xxxx สุรสิทธิ์ เจริญสุข 27/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
423
5721060011 134260000xxxx อนุพงศ์ กัญญาพันธ์ 22/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
424
5721060012 173060118xxxx กฤษดา แป้นอินทร์ 02/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
425
5721060015 110200284xxxx วิศวะ เล่าเซ็ง 18/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
426
5721060016 110220015xxxx คณิต พรหมภิบาล 20/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
427
5721060017 174980022xxxx ภคิน มหาชัย 30/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
428
5721060020 173070000xxxx เอกภพ ใจเย็น 31/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
429
5721060021 174030018xxxx วิศรุต รอดคลองตัน 08/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
430
5721060022 110270075xxxx อธิคม ทับสิงห์ 23/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
431
5721060024 173020132xxxx ชัชชัย ทองดอนพุ่ม 15/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
432
5721060028 173990181xxxx วรทัต ตรีอินทร์ทอง 28/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
433
5721060032 144010012xxxx บุญศักดิ์ ใจตา 01/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
434
5721060033 173060119xxxx ดารากร โค้วตระกูล 30/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
435
5721060035 171050037xxxx ธนะโสภณ เขียวทินกร 28/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
436
5721060038 172040015xxxx รุจิเรจ ศิลปรุ่งโชติ 01/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
437
5721080002 173990177xxxx พรนภา ยันตะพันธ์ 20/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
438
5721080004 173990177xxxx ธนชัย ปราบภัย 29/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
439
5721080008 174990059xxxx ทิพรดา มายา 03/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
440
5721080009 110020143xxxx ปวันรัตน์ แก่นท้าว 22/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
441
5721080011 134990097xxxx อาริยาพร บุดดีสิงห์ 05/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
442
5721080014 273020102xxxx ชินกฤต มิตรวงค์ 05/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
443
5721080015 110310056xxxx นิรันดร์ สุขเอม 16/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
444
5721080017 154990052xxxx อรรฆพล ธรรมเจริญ 05/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
445
5721080020 173060119xxxx กัลยารัตน์ ชมเกร็จ 03/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
446
5721080024 110400002xxxx จารุมน ฉายนพมณีนิล 20/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
447
5721080025 170990125xxxx ฐาปนี อบมาลี 10/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
448
5721080027 173990178xxxx วีระยุทธ แย้มเกษร 30/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
449
5721080030 130180120xxxx ธีรพงศ์ ทองธานี 12/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
450
5721080031 110200303xxxx ไกรวิชญ์ เปล่งแสง 26/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
451
5721080032 173070100xxxx ปภาดา โตมอญ 24/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
452
5721080033 110180065xxxx บดินทร์ ศิริพลพรม 02/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
453
5721080034 171050033xxxx กมลวรรณ สอนใจ 10/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
454
5721080035 136990048xxxx สิทธิกร ประสานเนตร 01/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
455
5721080036 170990125xxxx บุษกร อยู่ในวงษ์ 18/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
456
5721080039 173990176xxxx อมรเทพ คล้อยสวาท 17/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
457
5721080040 110420011xxxx ธนากร แก้วโหมดตาด 14/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
458
5721110001 007303102xxxx แสงเพชร ยี่แสง 00/00/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
459
5721110005 173990173xxxx สุริยา แก้วพึ่งทรัพย์ 21/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
460
5721110006 173990173xxxx พงศกร มณีแสงอโณทัย 17/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
461
5721110009 170990120xxxx ชัชนันท์ ลานทอง 15/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
462
5721110011 173990182xxxx ธนภัทร สามงามยา 16/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
463
5721110013 173040110xxxx จิรายุทธ์ ทองดอนจุย 20/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
464
5721110014 110200300xxxx นรากร คงคาหลวง 20/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
465
5721110015 110200282xxxx อริยพล อ่วมปริก 09/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
466
5721110019 173990176xxxx โชคชัย เต็กอวยพร 02/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
467
5721110022 173990178xxxx ธวัชชัย น้อมนำทรัพย์ 03/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
468
5721110027 172090022xxxx พีรพงษ์ ปู่มณี 30/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
469
5721110028 173990069xxxx ปริพันธ์ ทองดี 08/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
470
5721110029 170990120xxxx สันติ ศรีพรหมมา 29/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
471
5721110030 173020028xxxx ธีรพัฒน์ บัวจีน 29/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
472
5721110031 173990182xxxx สุพจน์ แซ่ไหล 25/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
473
5721110033 147080030xxxx เบนจามิน นัสดา 10/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
474
5721110034 173990182xxxx สหรัฐ พึ่งพันธ์ 27/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
475
5721110035 173990179xxxx สนธญา คงจะแย้ม 10/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
476
5721110036 170990125xxxx สรีวัฒน์ บุญเรืองประภา 26/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
477
5721110037 173060119xxxx กฤษฎา คณาโรจน์ 26/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
478
5731011012 173020018xxxx ฉัตรชัย ใจซื่อ 05/05/xxxx เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
479
5731011019 173990058xxxx วรพล อินพาเพียร 30/12/xxxx เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
480
5731012008 173990058xxxx ณัฐภณ จีนเย็น 03/02/xxxx เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
481
5731012009 173990060xxxx ฐิติพันธุ์ ฉิมวัย 03/05/xxxx เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
482
5731012030 112990033xxxx เดชสุริยา เอมเสม 30/12/xxxx เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
483
5731020002 173990056xxxx ธีรเมธ สุวรรณวงศ์ 30/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
484
5731020009 173990054xxxx ภาณุพงค์ ฉ่ำปรีชา 06/07/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
485
5731020010 173990047xxxx อภิเดช พานแก้ว 05/06/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
486
5731020012 173990056xxxx วันชัย หนูบ้านเกาะ 28/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
487
5731020013 173990049xxxx อธิบดี บุญมีลาภ 03/11/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
488
5731020017 173990058xxxx ชัยพร เนตรนฤมิตร 04/02/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
489
5731020022 173990060xxxx ธัชพล ค้าผล 23/04/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
490
5731041007 173990053xxxx รัฐภัทร์ อยู่คง 02/06/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
491
5731041012 173990055xxxx สุทธิเกียรติ วรพินท์ 21/08/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
492
5731041015 170990090xxxx คมสัน ทัฬหกรณ์ 01/08/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
493
5731041016 173990049xxxx สุทธิพงษ์ อินกงลาด 27/09/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
494
5731042012 173990057xxxx จิตรกร ศรีหิรัญ 18/11/xxxx ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า
495
5731042018 130990100xxxx ธีรพัฒน์ คุรุวิชชานนท์ 21/01/xxxx ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า
496
5731042024 174990048xxxx ปิยะนัฐ บุตรศรี 02/04/xxxx ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า
497
5731044011 173030013xxxx พิบูลย์ พูลสมบัติ 27/12/xxxx ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า
498
5731050008 176990040xxxx ฐานิต กรประเสริฐ 22/10/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
499
5731050012 173990055xxxx กิตติศักดิ์ แสงแจ้ง 04/09/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
500
5731050021 133990041xxxx สีหณุ สิงห์เรือง 01/10/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม