ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
301
5721041032 173990178xxxx อรัญ แซ่อึ้ง 24/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
302
5721041033 173990179xxxx สุรพันธ์ จันทร์หลง 12/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
303
5721041036 150997020xxxx กฤษฎา แซ่แต้ 31/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
304
5721041037 173990178xxxx ภาณุวัฒน์ สาสนะสุข 27/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
305
5721041038 173990181xxxx ศิริพงศ์ ร่อนอบ 01/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
306
5721041039 173990179xxxx ทวีทรัพย์ ชิวปรีชา 20/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
307
5721041040 173990179xxxx ทศพร อยู่คำ 07/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
308
5721041041 164010031xxxx ทรงพล จันทะขาว 22/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
309
5721041042 173990180xxxx ศุภมิตร สุรสีห์เรืองชัย 26/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
310
5721041043 173990177xxxx นธี เขียวสอาด 23/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
311
5721041044 173990182xxxx ณัฐภัทร เจียสุวรรณ 05/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
312
5721041045 110080125xxxx ทัสธนนนท์ ศรีเพ็ง 08/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
313
5721041049 173990177xxxx ณัฐพล มีธา 20/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
314
5721041050 173990182xxxx ปิยภูมิ เจริญลาภ 29/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
315
5721041051 170970021xxxx ปรารถนา ชวนอยู่ 27/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
316
5721041052 170980031xxxx จุฑาทิพย์ จำปาแพง 11/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
317
5721041054 170990123xxxx ชัชมณฑ์ คุ้มทรัพย์ 30/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
318
5721041055 176050016xxxx ศรินทร เอกบัว 13/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
319
5721041057 173990181xxxx วุฒิพงษ์ เกตุแก้ว 13/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
320
5721041058 110200298xxxx ธีรวัฒน์ ปีขาล 25/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
321
5721041060 173990178xxxx ปิยากร กลัดแก้ว 09/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
322
5721041061 173990177xxxx เทพมงคล อนุเชิงชัย 05/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
323
5721041062 173990182xxxx นรวิชญ์ มุสิกบัณฑิตย์ 13/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
324
5721041063 166050016xxxx ปิยะเดช มงคล 23/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
325
5721041065 173990177xxxx ณัฐพล จูมวรรณา 07/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
326
5721041068 173020133xxxx พัทธนันท์ สุวรรณเทศ 01/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
327
5721041070 173990177xxxx สมเจตน์ ชูวัฒนขจร 10/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
328
5721041074 173060119xxxx กรรชัย แพพิพัฒน์ 11/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
329
5721041075 173990180xxxx สันติภาพ นนท์ทองพูล 20/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
330
5721041077 173990176xxxx ธนพล สามงามเอี่ยม 28/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
331
5721041078 173990181xxxx ประภวิษณุ์ จันทร์น้อย 10/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
332
5721041080 173990182xxxx ธนธรณ์ วงษ์วารี 18/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
333
5721041081 173990181xxxx ณัฐวุฒิ จันทร์มณี 08/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
334
5721041084 110150098xxxx ทัศน์พล ทองวัน 31/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
335
5721041085 170990119xxxx วสันต์ พันธ์แจ่ม 30/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
336
5721041088 110230005xxxx พิสุทธิ์ อ้นบู่ 08/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
337
5721041090 173990180xxxx วัศพล ปักษิณ 30/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
338
5721041091 170990124xxxx ทรงพล มีสาวงษ์ 31/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
339
5721041096 110200292xxxx พงศ์ธนัช จิระรัฐวิทย์ 08/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
340
5721041099 173990173xxxx ภาสกร นาคอ่วมค้า 05/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
341
5721041102 142990033xxxx อลงกรณ์ สังวาลย์นุช 09/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
342
5721041103 110200304xxxx ศุภณัฐ พลายด้วง 20/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
343
5721041104 173990177xxxx สิทธิณัฐ พลภักดิ์ 24/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
344
5721041105 113990028xxxx ชญานนท์ คำสม 24/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
345
5721041108 112990052xxxx อำพล คงเมือง 29/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
346
5721041110 057058901xxxx อัม ปันแก้ว 13/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
347
5721041113 173060119xxxx วัชระ เขียวสะอาด 28/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
348
5721041115 170980031xxxx พิศาล บุญญกานนท์ 12/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
349
5721041117 173990171xxxx ปัฐน์ พุทธคุณ 17/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
350
5721041118 173990180xxxx สุริยะ แสวงคุณ 03/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
351
5721041119 173990179xxxx สิทธิกร ทำมาหากิน 30/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
352
5721041121 173990182xxxx เศรษฐี จิติราช 04/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
353
5721041123 173990175xxxx ฐิติพงษ์ กองเงิน 11/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
354
5721041124 173030015xxxx สหรัฐ รุ่งเรือง 04/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
355
5721041125 122990085xxxx จักรี ชมแทน 06/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
356
5721041127 173990177xxxx กษม กุศลเหลือ 22/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
357
5721041129 173060120xxxx ปริญญา กองโฮม 17/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
358
5721041132 173020133xxxx กันตชาติ สระทองป้อม 19/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
359
5721041133 173990181xxxx วรากร จันเปรม 06/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
360
5721042003 115990030xxxx ศิวกรณ์ ขาวเอี่ยม 18/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
361
5721042008 173990054xxxx ฤทธิชัย โยธา 22/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
362
5721042010 173990181xxxx ธานัท เชียงอินทร์ 28/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
363
5721042011 110200288xxxx นันทวัฒน์ เงินยิ่งสุข 04/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
364
5721042015 170990124xxxx สหรัฐ นาคใหญ่ 07/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
365
5721042016 160040017xxxx จิรายุ อุดมพืช 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
366
5721042017 173990174xxxx ณัฎฐพล หลุกกูล 26/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
367
5721042021 110400002xxxx เตชินท์ เปี่ยมวีระสิทธิ์ 23/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
368
5721050001 173990181xxxx ธีรภัทร์ ทองสุข 27/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
369
5721050002 173990177xxxx จิรายุส ชูแสง 24/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
370
5721050003 170990122xxxx ไตรสิทธิ์ สาวทรัพย์ 12/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
371
5721050004 173990178xxxx ศุภโชค ป้อมงาม 11/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
372
5721050005 173990178xxxx จิณณพัต วิธวาศิริ 11/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
373
5721050006 173040110xxxx คุณากร ชัยหา 10/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
374
5721050007 110200297xxxx ธรรมนูญ แก้วโหมดตาด 13/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
375
5721050008 173990182xxxx ณัชพล ศักดิ์สุริยผดุง 15/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
376
5721050009 173990181xxxx ศิรินนท์ สุสัณกุลธร 02/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
377
5721050010 173990179xxxx ระพีพัฒน์ วรสิงห์ 04/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
378
5721050011 173990177xxxx ทิพากร ฮูดนาเกร็ด 11/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
379
5721050012 174990065xxxx ปวันรัตน์ ศรีสมัคร 31/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
380
5721050014 173990181xxxx สมิตา ด้วงใบบัว 13/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
381
5721050017 110200296xxxx ศุภกร มังสุไร 01/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
382
5721050019 173990177xxxx เกียรติศักดิ์ เรืองรังษี 20/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
383
5721050020 173990178xxxx ธนพนธ์ สุทธิพงษ์ 07/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
384
5721050022 170990126xxxx วิชาญ ทักขิญานันท์ 13/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
385
5721050024 173020133xxxx พิชญ์ชัย แป้นกลม 19/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
386
5721050025 173990182xxxx ศักดิ์สิทธิ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 28/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
387
5721050026 170970021xxxx ธนิสร ขุนวิเศษ 16/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
388
5721050028 173990181xxxx ธนดล เหล่าพานิช 14/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
389
5721050029 174980022xxxx สุทธิพงษ์ สืบสิงห์ 25/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
390
5721050031 110200252xxxx ธาราธาร สุวรรณคาม 16/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
391
5721050034 110070280xxxx ษรนภัช สาลีมนต์ 05/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
392
5721050035 173990182xxxx ภูริณัฐ เจริญสุข 15/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
393
5721050036 110200295xxxx อนาวิล ธรรมเจริญ 05/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
394
5721050037 173990066xxxx ณัฐกานต์ เชฏฐกุล 07/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
395
5721050038 173990177xxxx วีรวัฒน์ เพ็งเจริญ 18/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
396
5721050039 173990179xxxx พรเทพ ลิ้มเอิบไทย 09/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
397
5721050040 134970022xxxx ณัฐชัย ทองสำอางค์ 01/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
398
5721050043 110180096xxxx สราวุฒิ จันทร์ภักดิ์ 13/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
399
5721050044 125030009xxxx ปฏิญญา ไกรฤกษ์ 23/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
400
5721050045 173990067xxxx กิตติพงษ์ จินดา 16/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์