ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
201
5721011073 173030116xxxx กตัญญู ทับทิมทอง 04/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
202
5721011079 173990177xxxx ทศพร สังขยิ้มพันธุ์ 14/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
203
5721011081 170990125xxxx ดนุเดช ถิ่นฐาน 05/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
204
5721011089 173070101xxxx ฟ้าประทาน จันทร์อำไพ 05/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
205
5721011093 173030116xxxx จิรายุทธ แช่มชูกูล 22/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
206
5721011094 173990178xxxx ปวิตร สังข์ศิริ 30/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
207
5721011095 173990174xxxx ณัฐพล สินพูน 14/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
208
5721011097 111990082xxxx กมล ศรีจำปา 18/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
209
5721011102 173030115xxxx นัดปฐม ปุยะติ 03/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
210
5721011103 173990175xxxx สรศักดิ์ ตันสงวน 06/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
211
5721011104 173990182xxxx ศุภกร วัฒน์รณชัย 13/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
212
5721011106 173990175xxxx เอกรินทร์ สิงห์วงษ์ 23/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
213
5721011107 173990182xxxx นวพล ทองอุทัย 30/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
214
5721011108 173990181xxxx สุทธิรักษ์ เจติรักษ์ 03/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
215
5721011110 170990124xxxx สิทธิกร ชาญปรีชา 01/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
216
5721011112 157990080xxxx บุญญฤทธิ์ บุตรจรัล 19/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
217
5721011113 174030017xxxx ยุทธพล สังข์แก้ว 31/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
218
5721011114 173990177xxxx ธนวัฒน์ ธาคง 01/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
219
5721011117 173030116xxxx สรศักดิ์ ภู่สากล 12/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
220
5721011118 174980023xxxx อภิสิทธิ์ ศรีธงชัย 29/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
221
5721011125 170990120xxxx อธิบดี สุขเจริญ 24/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
222
5721011126 173990180xxxx เจษฎา นาฤทธิ์ 14/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
223
5721011128 173990177xxxx ธนากร รวบรวมวงศ์ 14/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
224
5721012001 122060004xxxx พีรพัฒน์ กันถา 15/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
225
5721012002 173990177xxxx นภดล อังเพชร 23/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
226
5721012004 110200294xxxx ทศพร ภมรพล 05/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
227
5721012005 170990120xxxx ชัชพงศ์ ลานทอง 15/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
228
5721012006 170970020xxxx ธนาวุฒิ ต่วนภูษา 08/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
229
5721012009 173030116xxxx บรรพต วิเศษเผ่า 30/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
230
5721012010 173990177xxxx อิทธสระ ย้อยสกุล 14/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
231
5721012011 146990043xxxx ชลทรา สมภา 07/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
232
5721012012 173020133xxxx ปฐมพงศ์ อิ่มสำราญ 27/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
233
5721012013 173990178xxxx สุรสิงห์ เดชจิตต์ 28/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
234
5721012015 173990175xxxx ณัฐกิตติ์ คำดี 15/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
235
5721012017 173020133xxxx สุกฤษฏิ์ พัวนิรันดร์ 11/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
236
5721012021 140190008xxxx วกร คำประเวศ 21/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
237
5721012022 173990069xxxx จิรภัทร์ เอี่ยมบุตรลบ 02/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
238
5721012026 173990179xxxx ธีระพงษ์ เพชรนาค 04/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
239
5721012028 139040006xxxx เพชรสว่าง พลแสน 14/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
240
5721012029 173990180xxxx ปรีชา ตะกรุดโฉม 10/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
241
5721012030 174030017xxxx เฉลิมชัย จันทร์พนอรักษ์ 05/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
242
5721012031 173990173xxxx อภิศักดิ์ สระทองแก้ว 10/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
243
5721012033 173990173xxxx อมรชัย นันทาพิสิทธิ์ 27/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
244
5721012034 173060118xxxx สงกรานต์ พยุง 27/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
245
5721012037 173990173xxxx ทนาพร สามนารี 12/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
246
5721012038 173990172xxxx สุทน ศรีประเสริฐ 03/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
247
5721012039 113990026xxxx ภัคพงษ์ อู่ตะเภา 31/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
248
5721020002 157990079xxxx ศรัณย์ ปินตา 06/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
249
5721020003 173990180xxxx ธรรมรัตน์ วิเศษชาติ 27/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
250
5721020005 173990178xxxx ปรเมศวร์ เปียถนอม 03/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
251
5721020006 173990178xxxx อรุณ แซ่อึ้ง 24/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
252
5721020007 173990177xxxx เมธา มูลทองโล่ย 24/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
253
5721020009 173070100xxxx ณัฐศาสตร์ ตาสิงห์ 24/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
254
5721020010 173020029xxxx ปัญจพล ศรีบุญรอด 23/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
255
5721020013 170980026xxxx รัฐธรรมนูญ มุขยพาณิชย์ 16/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
256
5721020017 173990179xxxx รณชัย โตนดทอง 04/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
257
5721020018 273050102xxxx วัชรเกียรติ วชิรารักษ์ 25/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
258
5721020021 173990178xxxx ธีระสิทธิ์ แจ่มโกมัย 10/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
259
5721020022 173990177xxxx สุธี เคนคำ 19/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
260
5721020025 173990182xxxx ธนายุต แซ่ลิ้ม 06/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
261
5721020026 173990178xxxx พีระพงษ์ เวชคง 13/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
262
5721020029 173020133xxxx ธนโชติ สังข์สมุทร 09/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
263
5721020034 173990179xxxx พงศธร สกุลมา 19/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
264
5721020039 110200299xxxx คมกฤช ณุวงษ์ศรี 28/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
265
5721020040 113960004xxxx วรเชษฐ์ กองพา 10/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
266
5721020041 173020134xxxx วัชรพล วัชรินทร์ 01/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
267
5721020048 110200278xxxx ปราโมทย์ บิลชัยยะ 02/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
268
5721020049 174030017xxxx สราวุฒิ เจ็กนอก 28/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
269
5721020055 173060017xxxx ทัศนัย อินมณี 03/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
270
5721020057 174990065xxxx พงศธร วงค์ธนู 08/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
271
5721020062 173990173xxxx ธนภัทร ตันเจริญ 10/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
272
5721020065 110400002xxxx ธนโชติ อุดมธนาภรณ์ 20/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
273
5721020073 173990069xxxx นพดล แสงประทุม 01/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
274
5721030001 173990180xxxx บุรินทร์ ใจเยือกเย็น 09/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
275
5721030002 173990180xxxx กฤษดา แก้วสุริวงษ์ 01/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
276
5721030008 173990180xxxx ธนวัฒน์ จำปาทอง 05/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
277
5721030012 110020133xxxx ชัยณรงค์ ปิ่นไชยภัทร 22/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
278
5721030015 173990065xxxx พลวัฒน์ อยู่สงค์ 03/02/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
279
5721041001 173990068xxxx กิตติศักดิ์ ป้อมน้อย 05/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
280
5721041002 173990179xxxx ธนพัฒน์ ปู่แตงอ่อน 28/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
281
5721041004 173060118xxxx ณัฐพล เอี่ยมสอาด 29/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
282
5721041005 173990178xxxx กิติพงศ์ เอี่ยมสอาด 30/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
283
5721041006 110200299xxxx วรมน พุฒเครือ 28/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
284
5721041010 173990181xxxx นนทวัฒน์ ช่วยนา 29/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
285
5721041011 273030102xxxx จารุกัญญ์ ปานสกุล 12/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
286
5721041012 121020008xxxx นภัสสร พันโย 27/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
287
5721041016 173990178xxxx คุณาวัฒน์ วรสวาท 12/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
288
5721041018 173990177xxxx ณัฐกานต์ มิ่งสมร 08/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
289
5721041019 173990179xxxx วิศรุต เสือกลิ่น 24/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
290
5721041020 173990179xxxx เกียรติศักดิ์ ทั่งเหมือน 13/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
291
5721041021 174030017xxxx ณัฐพงศ์ ธรรมประกอบ 08/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
292
5721041022 170990123xxxx ณัฐพงษ์ สีสารี 06/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
293
5721041023 173990178xxxx เสกสรร ทรัพย์ประเสริฐ 25/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
294
5721041024 173030116xxxx ธนวัฒน์ เกตยืนยง 01/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
295
5721041025 173030116xxxx ศุภชัย สุจจิตร์จูล 28/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
296
5721041026 173990179xxxx อนุภัทร พุทธรักษา 15/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
297
5721041027 171030016xxxx วายุ ชมชู 04/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
298
5721041028 173990178xxxx ณัฐพร สืบพันธ์โกย 09/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
299
5721041030 170990122xxxx พงศกร เพิ่มนาม 27/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
300
5721041031 173990176xxxx ปิยะรัฐ ขันทอง 11/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง