ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2601
6031190021 173990178xxxx ศุภโชค ป้อมงาม 11/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2602
6031190023 170990119xxxx สมศักดิ์ สดชื่น 27/03/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2603
6031190025 110200295xxxx อนาวิล ธรรมเจริญ 05/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2604
6031190026 110230004xxxx อเนกพงษ์ ตุ้มอู๋ 23/02/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2605
6031190027 173990177xxxx เกียรติศักดิ์ เรืองรังษี 20/07/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2606
6031190028 170990122xxxx ไตรสิทธิ์ สาวทรัพย์ 12/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2607
6041040801 173990056xxxx กิตติภูมิ ค้าผล 20/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2608
6041040802 163990014xxxx คมกฤช จัตตุพรพงษ์ 21/11/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2609
6041040803 173990028xxxx ชยพล วิชัยสุทธิพันธุ์ 04/02/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2610
6041040804 173990025xxxx ชาญวิทย์ อยู่เสือ 15/07/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2611
6041040805 173990063xxxx ณัฐพล คู่ครองทรัพย์ 16/09/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2612
6041040806 310150095xxxx ตระกูล หาญกิจรุ่ง 04/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2613
6041040807 335040018xxxx ถนัด สิงห์ครุธ 20/05/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2614
6041040808 171030013xxxx นพดล เชื้ออยู่ 05/02/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2615
6041040809 171020000xxxx นพดล เภานุช 05/02/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2616
6041040810 362050128xxxx บุญชู พวงจันทร์ 01/08/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2617
6041040811 171010013xxxx ปวิช อินทรพรหม 02/11/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2618
6041040812 170090002xxxx ปวีณา สุขมณี 24/11/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2619
6041040813 348010037xxxx พนม โหมดงาม 01/12/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2620
6041040814 172090014xxxx พัทธนันท์ ทองดี 29/12/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2621
6041040815 173990032xxxx ลิขสิทธิ์ นาคบ้านกวย 19/11/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2622
6041040816 171050013xxxx วรากร ดีบุตร 26/02/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2623
6041040817 171990032xxxx วศิน ธรรมนาวรรณ 19/02/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2624
6041040818 173997001xxxx วสุธา ทองพูล 23/05/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2625
6041040819 110200222xxxx วีระ ประพันธ์พจน์ 21/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2626
6041040820 110200144xxxx วีระศักดิ์ พวงทะเล 14/11/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2627
6041040821 110200101xxxx ศรัณย์ บัญชา 01/09/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2628
6041040822 173990045xxxx อนุกูล จันทรมัทฐะ 23/01/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2629
6041040823 173990027xxxx อภินันท์ สิรินราพรรณ 02/12/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2630
6041040824 171050025xxxx อรรถพล นิลรัตน์ 30/08/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2631
6041040825 173990018xxxx เจริญพร คชศิลา 03/01/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2632
6041040826 170990056xxxx เมธิศ เหลือช่าง 06/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2633
6041040827 110140128xxxx เอกอาทิตย์ ชูมีชัย 18/04/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2634
6041040828 334060028xxxx ไกรสร สิถินวัน 20/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2635
6041040829 171990018xxxx ไชยยศ ไผ่ล้อม 27/10/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2636
6041040830 171020008xxxx วัชรพล ขันทีท้าว 27/08/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า
2637
6041040831 372050002xxxx พิทักษ์ อุดมรักษาทรัพย์ 08/04/xxxx เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า