ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2501
6031040010 173990178xxxx คุณาวัฒน์ วรสวาท 12/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2502
6031040011 170980031xxxx จุฑาทิพย์ จำปาแพง 11/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2503
6031040012 113990028xxxx ชญานนท์ คำสม 24/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2504
6031040014 170990123xxxx ณัฐพงษ์ สีสารี 06/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2505
6031040016 173990181xxxx ณัฐวุฒิ จันทร์มณี 08/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2506
6031040017 170990124xxxx ทรงพล มีสาวงษ์ 31/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2507
6031040018 173990182xxxx ธนธรณ์ วงษ์วารี 18/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2508
6031040021 173990176xxxx ธนพล สามงามเอี่ยม 28/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2509
6031040022 173030116xxxx ธนวัฒน์ เกตยืนยง 01/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2510
6031040023 173990177xxxx นธี เขียวสอาด 23/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2511
6031040024 173990181xxxx นนทวัฒน์ ช่วยนา 29/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2512
6031040025 170970021xxxx ปรารถนา ชวนอยู่ 27/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2513
6031040027 110230005xxxx พิสุทธิ์ อ้นบู่ 08/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2514
6031040028 110200299xxxx วรมน พุฒเครือ 28/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2515
6031040029 173990181xxxx วรากร จันเปรม 06/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2516
6031040030 170990119xxxx วสันต์ พันธ์แจ่ม 30/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2517
6031040031 173990179xxxx วิศรุต เสือกลิ่น 24/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2518
6031040032 173990180xxxx ศุภมิตร สุรสีห์เรืองชัย 26/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2519
6031040034 112990052xxxx อำพล คงเมือง 29/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2520
6031040035 171990046xxxx อุกฤษฎ์ ฉันทปราโมทย์ 06/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2521
6031040037 150997020xxxx กฤษฎา แซ่แต้ 31/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2522
6031040039 160040017xxxx จิรายุ อุดมพืช 26/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2523
6031040041 173990178xxxx ณัฐพร สืบพันธ์โกย 09/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2524
6031040042 164010031xxxx ทรงพล จันทะขาว 22/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2525
6031040043 173990179xxxx ทวีทรัพย์ ชิวปรีชา 20/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2526
6031040044 110080125xxxx ทัสธนนนท์ ศรีเพ็ง 08/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2527
6031040045 173990179xxxx ธนพัฒน์ ปู่แตงอ่อน 28/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2528
6031040049 173990178xxxx ภาณุวัฒน์ สาสนะสุข 27/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2529
6031040050 173020030xxxx รัชพล ดวงงามยิ่ง 11/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2530
6031040051 176050016xxxx ศรินทร เอกบัว 13/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2531
6031040054 173990055xxxx กรรณิกา สมัครราษฎร์ 15/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2532
6031040055 171100010xxxx จรรยารักษ์ จันทร์ทอง 20/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2533
6031040056 173990176xxxx จิรายุ คำใหญ่ 09/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2534
6031040057 173990177xxxx สิทธิไกร เงินบุตรโคตร 07/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2535
6031040058 173990178xxxx สุภณัท บุณยะกมล 11/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2536
6031040059 173990182xxxx อภิวัฒน์ ยอดเพชร 08/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2537
6031040062 173990068xxxx กิตติโชติ สมตน 29/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2538
6031040063 173050011xxxx จิระพงษ์ ศรีสังวาลย์ 14/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2539
6031040064 173990172xxxx ณัฐพงศ์ จันโทมุษ 20/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2540
6031040066 173990181xxxx ธนดล เหล่าพานิช 14/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2541
6031040067 173050011xxxx ธนบูรณ์ เขตขาม 14/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2542
6031040068 170990126xxxx ธนพล สุขมาเพียร 19/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2543
6031040069 173040110xxxx ธนโชติ โฉมเวียง 03/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2544
6031040070 173990176xxxx ธีรวงศ์ ไทยอุดมทรัพย์ 10/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2545
6031040072 173020134xxxx นิชนันท์ จ้อยร่อย 30/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2546
6031040073 136110010xxxx พีระพงศ์ พลศรี 19/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2547
6031040074 173990178xxxx ภาณุพงษ์ รอดผล 23/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2548
6031040075 173990067xxxx วัชรากร จันทร์ประเสริฐ 18/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2549
6031040076 123030006xxxx วุฒิมันต์ ทองบ่อ 05/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2550
6031040077 170990123xxxx สุริยา ภูผายาง 18/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2551
6031040078 173020133xxxx อนุวัฒน์ เรืองวงษ์ 28/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2552
6031040079 173990174xxxx อมรเทพ บารมี 01/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2553
6031040081 170990121xxxx โชติรส ชาติทอง 30/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2554
6031040082 163050008xxxx ธงชัย วนาเวียงวงศ์ 07/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2555
6031040084 173990174xxxx ณัฐดนัย ศุขครึ้ม 25/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2556
6031040085 170990112xxxx ธนโชติ บุญไพศาล 18/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2557
6031040086 163050010xxxx พรชัย พนวาสากุล 30/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2558
6031040087 133990048xxxx ทวีโชค นามวงษ์ 01/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2559
6031040090 173990176xxxx นติพงศ์ พรหมศร 08/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2560
6031040091 173990176xxxx อภิรักษ์ จันทร์พฤกษ์ 06/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2561
6031040092 173020133xxxx อภิวัช สอิ้งรัมย์ 11/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2562
6031060001 173990177xxxx กัญญารัตน์ ยิ้มวิไล 03/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2563
6031060002 230170106xxxx จิรดา สร้อยเพชร 07/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2564
6031060003 170990114xxxx ชัชพงษ์ รัตนกุลดิลก 03/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2565
6031060005 173990174xxxx ธรรญธร ทรัพย์ประเสริฐ 09/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2566
6031060006 173990182xxxx ธีรวัฒน์ พิมพ์วงษ์วาลย์ 10/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2567
6031060007 173990178xxxx ธีรเดช อิ่มจิตร 03/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2568
6031060008 147990034xxxx ปุริม เพียรพ่วงพันธ์ 23/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2569
6031060009 173990052xxxx พิณประภา ธานีรัตน์ 02/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2570
6031060010 173030116xxxx วันดี แซ่ลี้ 07/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2571
6031060011 160010070xxxx อภิชัย มั่นป้อม 12/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2572
6031060012 210340002xxxx เสาวลักษณ์ รุผักชี 17/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2573
6031060013 227070000xxxx แสนชัย สุตนา 29/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2574
6031060014 173990058xxxx โสภณ อินรินทร์ 11/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2575
6031060015 173990068xxxx โสภณ เพชรดี 06/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2576
6031060016 173040110xxxx อัญชลี ยอดทองดี 14/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2577
6031110001 173060119xxxx กฤษฎา คณาโรจน์ 26/07/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2578
6031110007 173990174xxxx ณรงค์ฤทธิ์ หอมฟุ้งเจริญ 16/02/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2579
6031110009 110200300xxxx นรากร คงคาหลวง 20/01/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2580
6031110011 173990179xxxx สนธญา คงจะแย้ม 10/11/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2581
6031110012 170990125xxxx สรีวัฒน์ บุญเรืองประภา 26/03/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2582
6031110013 171060016xxxx สหกิจจ์ แจะจันทร์ 03/01/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2583
6031110015 173990178xxxx สุกฤษฏิ์ ธนภัทรวิไล 01/10/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2584
6031110016 110200284xxxx สุทธิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ 23/11/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2585
6031110017 173990173xxxx สุริยา แก้วพึ่งทรัพย์ 21/11/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2586
6031110019 110200282xxxx อริยพล อ่วมปริก 09/10/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2587
6031110024 173030116xxxx ปฐมพงศ์ ธรรมน้อย 29/10/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
2588
6031190001 173990067xxxx กิตติพงษ์ จินดา 16/04/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2589
6031190002 173040110xxxx คุณากร ชัยหา 10/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2590
6031190003 173990178xxxx จิณณพัต วิธวาศิริ 11/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2591
6031190004 173990177xxxx จิรายุส ชูแสง 24/07/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2592
6031190006 176990050xxxx ฉัตรมงคล ภู่ระหงษ์ 05/05/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2593
6031190007 174980023xxxx ฐิติกร เล็กท่าไม้ 25/11/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2594
6031190008 173990182xxxx ณัชพล ศักดิ์สุริยผดุง 15/05/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2595
6031190011 173990178xxxx ธนพนธ์ สุทธิพงษ์ 07/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2596
6031190014 125030009xxxx ปฏิญญา ไกรฤกษ์ 23/10/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2597
6031190016 173990179xxxx พรเทพ ลิ้มเอิบไทย 09/10/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2598
6031190018 173990182xxxx ภูริณัฐ เจริญสุข 15/04/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2599
6031190019 173990182xxxx ศักดิ์สิทธิ์ ตัณฑ์ไพบูลย์ 28/04/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
2600
6031190020 173990181xxxx ศิรินนท์ สุสัณกุลธร 02/04/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก