ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2401
6021110022 173990199xxxx ศิริวัตร ปั้นกลัด 29/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2402
6021110023 173990193xxxx ศุภฤกษ์ แก้วจู 09/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2403
6021110024 173990184xxxx สุกานดา สายลือนาม 04/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2404
6021110025 173990198xxxx สุทธิพงษ์ อุตทา 02/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2405
6021110026 110180116xxxx สุทธิวิทย์ จันทรสิงห์ 09/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2406
6021110027 113980004xxxx สุภัค อารีย์ 04/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2407
6021110028 173990193xxxx สุวิภา กิจบำรุง 31/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2408
6021110030 110080133xxxx อนันต์ กังวาล 14/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2409
6021110031 173990197xxxx อนุรักษ์ พยาครุฑ 23/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2410
6021110032 171120001xxxx อานนท์ มอญแช่มช้อย 03/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2411
6021110033 173030118xxxx อิทธิกานต์ เหมือนประสาท 19/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2412
6021110034 173990191xxxx เนติรัฐ พลายแก้ว 29/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2413
6021110037 173990195xxxx ธนพล บารมี 13/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2414
6021110038 173030116xxxx ธนวรรณ แสงอาทิตย์ 07/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2415
6021110039 132120013xxxx อธิราช พูลติ้ม 17/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2416
6031010001 173990178xxxx กริช สุกิติระ 04/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2417
6031010002 186990035xxxx กิตติภณ ลูกอินทร์ 06/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2418
6031010003 174030016xxxx ชวน แซ่ไหน 26/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2419
6031010004 173990173xxxx ณัฐชกร รื่นเริงกลิ่น 10/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2420
6031010005 173990177xxxx ณัฐพล มั่นคง 27/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2421
6031010006 173990178xxxx ณัฐภัทร ชาววังใหญ่ 25/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2422
6031010007 173990180xxxx ธนพล พลโยธา 06/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2423
6031010008 173990182xxxx นวพล ทองอุทัย 30/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2424
6031010009 173990178xxxx นันทภพ จิวรุ่งเรือง 31/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2425
6031010012 173990176xxxx ประภากร ศรีรัตนอารักษ์ 14/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2426
6031010013 173990179xxxx พันธ์วริศ หิรัญวัฒน์วนิช 04/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2427
6031010014 173990179xxxx ภูปกรณ์ บรรเทาวงษ์ 29/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2428
6031010015 173990181xxxx สุทธิพงศ์ รูปสูง 16/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2429
6031010016 173990181xxxx สุทธิรักษ์ เจติรักษ์ 03/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2430
6031010017 173040110xxxx สุทิน เดชมณีรัตน์ 01/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2431
6031010018 173990181xxxx สุรเดช ชาวข้าวไร่ 02/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2432
6031010019 173990179xxxx อภิศักดิ์ บุญมาก 27/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2433
6031010020 110180101xxxx เกียรติศักดิ์ ศรีพูล 10/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2434
6031010021 173990174xxxx เพชรเรือง นาคบ้านกวย 29/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2435
6031010022 173990180xxxx กิตติชัย อ่วมลิ 01/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2436
6031010031 173990180xxxx นฤชัย น้อยพิทักษ์ 19/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2437
6031010032 173020133xxxx ปฐมพงศ์ อิ่มสำราญ 27/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2438
6031010033 173990178xxxx ปวิตร สังข์ศิริ 30/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2439
6031010034 113990026xxxx ภัคพงษ์ อู่ตะเภา 31/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2440
6031010036 173030116xxxx สรศักดิ์ ภู่สากล 12/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2441
6031010037 174980023xxxx อภิสิทธิ์ ศรีธงชัย 29/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2442
6031010039 174030017xxxx เฉลิมชัย จันทร์พนอรักษ์ 05/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2443
6031010040 173990173xxxx กฤษณะ แก้วพฤกษ์ 27/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2444
6031010041 163990027xxxx จักรกฤษณ์ ฤกษ์รูจี 03/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2445
6031010042 111030022xxxx ชัยพล จันทร์คำ 15/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2446
6031010044 162040026xxxx บพิตร เอกปัจชา 03/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2447
6031010045 173040110xxxx บุญพิทักษ์ โพธิแจ่ม 04/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2448
6031010047 173990178xxxx พรรคนาวิน ห้วยหงษ์ทอง 30/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2449
6031010048 170970020xxxx พลากร ซื่อสัตย์ค้ำชู 09/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2450
6031010049 111030022xxxx พิรศรัณย์ นิลสุวรรณ 06/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2451
6031010050 173990067xxxx ภูมิพิชญ์ แก้วขาว 28/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2452
6031010051 112990053xxxx ศุภกร มหาเจริญ 26/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2453
6031010052 173990050xxxx ศุภกาญจน์ ศิริรัตน์ 19/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2454
6031010053 173030116xxxx สหรัฐ ทององอาจ 27/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2455
6031010054 121980024xxxx สิขรินทร์ สร้อยยอดทอง 28/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2456
6031010055 177060024xxxx สุริยนต์ ทับทิมไทย 07/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2457
6031010056 173990181xxxx ธนทัต ทองเฟื่อง 22/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2458
6031010058 173990068xxxx เทวินทร์ ลุนวิรัตน์ 03/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2459
6031010059 173040008xxxx อิสรภาพ ยอดแก้ว 02/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2460
6031010060 173990179xxxx ณัฐฏ์ระพี บุญโพธิ์ทอง 26/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2461
6031020001 110200299xxxx คมกฤช ณุวงษ์ศรี 28/12/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2462
6031020002 173070100xxxx ณัฐศาสตร์ ตาสิงห์ 24/06/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2463
6031020003 173990180xxxx ธรรมรัตน์ วิเศษชาติ 27/01/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2464
6031020004 173990178xxxx ธีระสิทธิ์ แจ่มโกมัย 10/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2465
6031020006 173990178xxxx ปรเมศวร์ เปียถนอม 03/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2466
6031020008 173990178xxxx พีระพงษ์ เวชคง 13/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2467
6031020009 170970020xxxx ภาณุพงศ์ รักคง 27/03/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2468
6031020011 173990177xxxx สุธี เคนคำ 19/06/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
2469
6031030001 173990179xxxx ขวัญตา มังน้อย 13/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2470
6031030003 173050113xxxx ปกามาศ โฉมศรี 07/08/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2471
6031030004 173040110xxxx สุนิตา หอมบานเย็น 31/07/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2472
6031030005 274940000xxxx สุรีพร มีดี 12/09/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2473
6031030006 173990177xxxx คณัสนันท์ เปียแก้ว 15/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2474
6031030008 146030021xxxx ทยากร เปลี่ยวปลอด 22/05/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2475
6031030009 173990056xxxx ทรงกรต ช้างโก 17/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2476
6031030011 131100027xxxx ธนวัตร พิมละมาศ 06/07/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2477
6031030012 110070286xxxx ธนารักษ์ ลิ้มสกุล 05/05/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2478
6031030013 173030116xxxx นครินทร์ ทุมทัน 02/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2479
6031030014 173990177xxxx ปกรณ์ เต็กสุวรรณ 14/07/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2480
6031030015 173990180xxxx พิพัฒน์ ศรีสารัตน์ 21/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2481
6031030016 173990185xxxx ภาณุวัฒน์ อยู่บัว 11/11/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2482
6031030017 173990182xxxx ภานุวัฒน์ รักดี 13/04/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2483
6031030021 173990176xxxx ศิววัฒน์ พุมมา 24/05/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2484
6031030022 173990180xxxx สถาพร แซ่หลู 04/12/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2485
6031030023 173990178xxxx สุประกิต กิจกุลนำชัย 11/09/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2486
6031030026 173060118xxxx อภิวัฒน์ แก้วมรกฎ 28/12/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2487
6031030029 173990047xxxx จิณณพัต บุณยเลขา 03/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2488
6031030030 173990060xxxx เอกสิทธิ์ เขียนสุข 26/04/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2489
6031030031 118060011xxxx อัญชลีพร เผือกผ่อง 22/11/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2490
6031030032 173990180xxxx ธนวัฒน์ จำปาทอง 05/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2491
6031030033 173030015xxxx ปิยะนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ 26/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2492
6031030034 170990114xxxx จักรพันธุ์ กันกล่ำ 29/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
2493
6031040001 173990174xxxx ณัฎฐพล หลุกกูล 26/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2494
6031040002 173990181xxxx ธานัท เชียงอินทร์ 28/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2495
6031040003 170990105xxxx ธิติวุฒิ อินทรสันติ 04/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2496
6031040004 173990068xxxx นริศรา บุตรน้ำเพ็ชร์ 09/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2497
6031040005 110200288xxxx นันทวัฒน์ เงินยิ่งสุข 04/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2498
6031040006 115990030xxxx ศิวกรณ์ ขาวเอี่ยม 18/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2499
6031040007 170990124xxxx สหรัฐ นาคใหญ่ 07/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
2500
6031040009 173990178xxxx กิติพงศ์ เอี่ยมสอาด 30/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง