ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2301
6021050071 173020137xxxx ชินภัทร นาคหรั่ง 25/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2302
6021060001 173060125xxxx คนิตา แก้วประชา 10/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2303
6021060002 173030118xxxx คุณานนท์ อินทร์มีถิ่น 15/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2304
6021060003 173990194xxxx จตุรพร จาตุรัส 01/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2305
6021060004 112990167xxxx ณรงชัย โตสุขโขบุญปัญญา 05/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2306
6021060005 180990097xxxx ณัฏฐพัชร์ ผลเกลี้ยง 03/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2307
6021060006 110200330xxxx ณัฐกิตติ์ ปฏิภาภรณ์ 08/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2308
6021060007 118990034xxxx ณัฐณิชา แม้ท่าไม้ 12/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2309
6021060008 173990194xxxx ณัฐพล วงษ์น้อย 08/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2310
6021060009 170990125xxxx ณัฐยศ เหมืองทอง 08/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2311
6021060010 173990190xxxx ธนชัย ลานทอง 17/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2312
6021060011 173990197xxxx ธนบดี สายยืนยง 07/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2313
6021060012 173990188xxxx ธนรัต จันทร์กลิ่นหอม 14/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2314
6021060013 173020138xxxx ธนวัฒน์ จันทร์อิน 14/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2315
6021060014 110370310xxxx ธนัท แก้วประไพ 26/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2316
6021060015 173990197xxxx ธาราณุวัฒน์ ทองคงโขน 12/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2317
6021060016 173870000xxxx ธีรวัจน์ พลอยประดิษฐ 11/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2318
6021060017 176990064xxxx ธีระยุทธ ศรีอุ่นศรี 15/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2319
6021060018 173040110xxxx นนทวัฒน์ วงสายจันทร์ 04/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2320
6021060019 857108415xxxx นลินทิพย์ จะอื่อ 28/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2321
6021060020 173060125xxxx ปณัยกร แสงสว่าง 01/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2322
6021060021 174980028xxxx ปรินทร ดวงเดือน 11/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2323
6021060022 173990194xxxx ปิติภัทร อรรคบุตร 03/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2324
6021060023 534210006xxxx ปุ๊กกี้ คนฉลาด 07/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2325
6021060025 173060123xxxx พจวรรณ ภารเจิม 18/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2326
6021060026 164020010xxxx พรรณวุฒิ นพรัตน์ 13/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2327
6021060027 173990190xxxx พริญทิพย์ นำเจริญลาภ 10/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2328
6021060028 173990193xxxx พัชร จาคีไพบูลย์ 30/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2329
6021060029 173990194xxxx พัชราภรณ์ นามแก้ว 04/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2330
6021060030 173990196xxxx พีรวัส แซ่หลู 17/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2331
6021060031 173990197xxxx มิรันทร์ตรี มั่นคง 08/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2332
6021060032 170990139xxxx รัฐกาญจน์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 15/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2333
6021060033 174980028xxxx ฤทธิไกร สุจริตจิตร 06/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2334
6021060034 173930000xxxx ลภัส เกิดต่อพันธ์ 07/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2335
6021060035 110430040xxxx วรนุช ประทุมแก้ว 24/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2336
6021060036 173990194xxxx วันชัย มะโนธรรม 22/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2337
6021060037 130990284xxxx วัลคุ์วดี สมัครณรงค์ 04/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2338
6021060038 174940001xxxx ศิวกร แสงเปล่ง 11/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2339
6021060040 172980026xxxx สถาปนิก แสงสว่าง 14/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2340
6021060041 173990198xxxx สรวิชญ์ เปล่งเสริมทรัพย์ 17/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2341
6021060042 148990043xxxx สหบดินทร์ ฝ่ายเพีย 21/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2342
6021060045 173060124xxxx สิทธิศักดิ์ แสงค้า 30/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2343
6021060046 173020137xxxx สิปปวิชฏ์ พุมมา 28/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2344
6021060047 173990195xxxx สุเมธา สุวรรณเวช 31/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2345
6021060048 173990194xxxx อรรถพล ดีนิยม 28/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2346
6021060049 110450002xxxx เก่งกาจ เจนคัมภีร์ปราชญ์ 15/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2347
6021060050 110070309xxxx เปศล เดียส 05/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2348
6021060051 110370313xxxx เพชรงาม แสงอาทิตย์ 07/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2349
6021060052 130020125xxxx เสาวภา มารบุรี 09/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2350
6021060053 186990041xxxx วุฒิชัย กันทวี 27/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2351
6021060054 173910000xxxx กฤษฎา ใจตรง 10/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
2352
6021080002 173990197xxxx กันต์ธีร์ ธรรมวัจนัง 05/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2353
6021080003 110200320xxxx กิตติกานต์ รอดทอง 29/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2354
6021080004 173990194xxxx ฌาณิกา อินทรสาลี 23/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2355
6021080005 113990034xxxx ฐาปนี หิรัญพฤกษ์ 25/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2356
6021080006 173990193xxxx ณัฐศิฐ โพธิสิงห์ 16/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2357
6021080007 139990014xxxx ดวงฤทัย แสนโคตร 09/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2358
6021080008 173990196xxxx ทศพล กลิ่นเถื่อน 22/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2359
6021080009 160110137xxxx ธนพร ด้วงเผือก 17/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2360
6021080012 174940000xxxx นพกร ธัญชนกศุภวิชญ์ 26/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2361
6021080013 174970001xxxx นภัสนันท์ แคน้อย 26/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2362
6021080014 110370332xxxx นาวิน บัวศรี 13/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2363
6021080015 174990081xxxx นุชนารถ ปิ่นกุมภีร์ 05/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2364
6021080016 173990191xxxx ปณิตา พุมมา 21/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2365
6021080017 173990198xxxx ปัทมา ออเขาย้อย 14/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2366
6021080018 174980030xxxx ปารุสก์ บูรณปัทมะ 06/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2367
6021080019 173990196xxxx พจนา นิมิตร์ 01/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2368
6021080020 170980035xxxx พรพรหม แก้วนุ่ม 30/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2369
6021080021 174970002xxxx พลอยชมพู ศรีสุวรรณ 10/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2370
6021080022 173990190xxxx พัชรพร รุ่งจำเริญ 25/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2371
6021080023 110400005xxxx พิชามญชุ์ อู่สำราญ 27/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2372
6021080024 130990287xxxx พิทักษ์ คนึงรัมย์ 06/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2373
6021080025 173920000xxxx ภัคไพลิน เกษรบัว 14/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2374
6021080026 173020137xxxx ภาณุมาศ ตรีเดชา 28/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2375
6021080028 114810000xxxx รัฐธรรมนูญ สายทอง 10/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2376
6021080029 110370281xxxx วรรณภา สร้อยดอกไม้ 01/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2377
6021080030 110310068xxxx วิชญาดา อยู่สวัสดิ์ 23/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2378
6021080031 173990199xxxx วิศว นิลรอด 07/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2379
6021080032 134990112xxxx สุทธิพงษ์ สิงหาสา 17/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2380
6021080033 173060124xxxx เจตนริน สุรเสน 08/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2381
6021080034 050108902xxxx พรม สายนวล 05/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2382
6021080035 110150108xxxx อานนท์ อรุณทิพย์ 14/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
2383
6021110001 174940001xxxx กิตตินันท์ พูลบัว 19/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2384
6021110002 173050114xxxx กิติพันธ์ อินทร์ปาน 27/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2385
6021110003 131010130xxxx กิติศักดิ์ นามสมบัติ 15/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2386
6021110004 174940001xxxx คณิน คงมีสุข 13/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2387
6021110005 173990196xxxx จิรกร ปิ่นทอง 17/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2388
6021110006 174940000xxxx จิรวัฒน์ ไขว้พันธุ์ 15/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2389
6021110007 176990057xxxx ณัฏริกา สว่างดี 18/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2390
6021110008 173990183xxxx ณัฐพงษ์ น้อยทิม 22/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2391
6021110009 173990197xxxx ณัฐพล มาบรรดิษ 07/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2392
6021110010 173990196xxxx ธนา เตี๊ยะตาช้าง 21/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2393
6021110012 173990198xxxx ธนาธิป จันทวงษ์ 26/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2394
6021110013 174030121xxxx ธีรพล อินแหยม 14/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2395
6021110014 173060120xxxx นรภัทร สุขศรีสมบูรณ์ 20/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2396
6021110017 173040110xxxx พรพิพัฒน์ ชื่นกลิ่นธูป 12/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2397
6021110018 174940000xxxx ภีรภัทร สมัคราช 01/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2398
6021110019 173990194xxxx มงคล อินทน์จันทน์ 16/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2399
6021110020 173040111xxxx ฤทธิศักดิ์ มากลัด 18/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
2400
6021110021 174030121xxxx ศราวุธ สร้อยสังวาลย์ 09/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม