ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2201
6021040104 177990029xxxx ชลศิษย์ ด้วงทอง 04/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2202
6021040105 173990199xxxx ณรงค์ฤทธิ์ สุจินพรหม 15/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2203
6021040106 173990197xxxx ณัฐพงษ์ สังข์เงิน 08/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2204
6021040107 173060123xxxx ณัฐมน ชิ้วนฤภัย 18/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2205
6021040108 173990198xxxx ธนพนธ์ ยอดศรีทอง 28/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2206
6021040110 170980036xxxx นฤมล แซ่ฉิน 09/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2207
6021040111 111030135xxxx นัฐสิทธิ์ เข็มภู่ทอง 02/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2208
6021040112 170980035xxxx นิวัฒน์ มะลิพันธ์ 11/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2209
6021040113 173990196xxxx ปฐมพร จันทวิชัย 13/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2210
6021040114 173990196xxxx ปิยะ แซ่อึ๊ง 23/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2211
6021040115 173990183xxxx พชรพล มาลัยทอง 06/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2212
6021040116 173990194xxxx พรเทพ ไกรลักษณ์ 29/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2213
6021040117 174980020xxxx พัณณิตา ศรีสวัสดิ์ 09/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2214
6021040118 173990195xxxx พีรณัฐ นาคนาเกร็ด 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2215
6021040119 173990199xxxx ภาณุกร รามัญอุดม 24/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2216
6021040120 173990196xxxx ภาณุวัฒน์ หิมารัตน์ 20/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2217
6021040121 173990197xxxx รณยุทธ คงสิน 23/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2218
6021040122 172020118xxxx รัชชานนท์ สุภานิช 31/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2219
6021040123 154060010xxxx วชิรวิทย์ ขันเงิน 17/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2220
6021040124 172990057xxxx วรธน แก้วบุญเพิ่ม 17/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2221
6021040125 173930000xxxx วีร์สุดา แซ่บุ้น 06/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2222
6021040126 173020137xxxx ศรุต ว่องประสพสุข 07/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2223
6021040127 173990196xxxx ศักดิ์สิทธิ์ จึงเจริญ 28/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2224
6021040128 110200320xxxx ศุภฤกษ์ บริรักษ์สารบรรณ 23/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2225
6021040129 173990190xxxx สิริลักษณ์ เชนวิรัตนพิธ 05/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2226
6021040130 173990192xxxx สุทธิศักดิ์ อุ่นศิริ 29/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2227
6021040131 173990192xxxx สุทธิศักดิ์ เจเถื่อน 14/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2228
6021040132 173020135xxxx สุภนัย อยู่ดี 05/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2229
6021040133 110370343xxxx อนุชา ชิสามี 27/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2230
6021040134 173990198xxxx อัครพล น้ำเพชร 06/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2231
6021040135 174940000xxxx อัษฎาวุธ ชูพลาย 28/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2232
6021040136 113030117xxxx อิสรา ทองคำ 19/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2233
6021040137 173990198xxxx ไชยวัฒน์ สมัคราษฎร์ 17/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2234
6021040140 173990196xxxx ณัฐธชนพงศ์ วงษ์น้อย 22/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2235
6021050002 170980038xxxx ขนิษฐเดช หล่อมหัทธนะกุล 03/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2236
6021050003 183990061xxxx จันทร์กนกณ์ ห่อหุ้ม 11/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2237
6021050004 173020138xxxx ชนิกานต์ แซ่ตัน 08/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2238
6021050005 173990194xxxx ชนวีร์ สระแก้ว 17/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2239
6021050006 173990189xxxx ชัยยุทธ์ เกตุแก้ว 22/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2240
6021050007 174940001xxxx ชานน เปล่งคำ 28/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2241
6021050008 173990198xxxx ชิษณุชา สงแก้ 24/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2242
6021050009 173990194xxxx ฐาปกรณ์ ชุ่มวงค์ 19/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2243
6021050010 172990056xxxx ณภพ พลเสน 22/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2244
6021050011 173920000xxxx ณัฏฐธิดา กลีบลำดวน 06/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2245
6021050012 173990198xxxx ณัฐพงษ์ ศรีวิบูลย์ 04/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2246
6021050013 173990198xxxx ณัฐพล สวัสดิ์พานิช 18/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2247
6021050014 173990193xxxx ณัฐพล อินทร์ชมชื่น 05/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2248
6021050015 173990199xxxx ธนชัย เขียวพลาย 31/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2249
6021050016 173990192xxxx ธนดล แซ่โง้ว 29/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2250
6021050018 173990196xxxx ธัชพล ลิขิตไพบูลย์สุข 22/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2251
6021050019 173920000xxxx ธิติ สาวทรัพย์ 14/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2252
6021050020 173990199xxxx นฤดม เหลืองพงศ์ธร 08/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2253
6021050021 173990194xxxx นวพรรณ ประดิษฐ 08/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2254
6021050022 173020137xxxx นันทวัฒน์ หยิบจันทร์ 10/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2255
6021050023 173990194xxxx นิติชัย หงษ์สอาด 27/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2256
6021050024 173990197xxxx นิติภูมิ กิจสมัย 22/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2257
6021050025 173990188xxxx ปกรณ์ อ่อนน้อม 23/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2258
6021050026 173020137xxxx ปนิธิ หนูจับแก้ว 21/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2259
6021050027 173060124xxxx ปภังกร รอดรัตนาทูล 22/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2260
6021050028 170990139xxxx ปิยวรรณ เพิ่มนาม 13/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2261
6021050029 173990199xxxx พงศธร ประหารภาพ 27/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2262
6021050032 110200335xxxx พสธร ชูสุวรรณ 28/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2263
6021050033 173930000xxxx พัฒนา บุญส่ง 06/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2264
6021050034 173060013xxxx พิฆเณศวร แก้วอุดม 20/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2265
6021050035 173990197xxxx พิทักษ์โชค เบญจมาศ 23/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2266
6021050036 173990198xxxx พีรทัต ผิวอ่อน 12/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2267
6021050037 173020138xxxx ภาณุพงศ์ คล้ายมงคล 15/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2268
6021050038 173990198xxxx ภาสกร เกษมสวัสดิ์ 16/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2269
6021050039 173060125xxxx ภูวนัย ทั้วสุภาพ 25/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2270
6021050040 173990196xxxx วราวุฒิ ห้วยหงษ์ทอง 20/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2271
6021050041 173990198xxxx วาสนา มีเย็น 14/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2272
6021050042 134990110xxxx วิลัดดา แสงสว่าง 27/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2273
6021050043 173990194xxxx วีรพล อยู่มั่น 23/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2274
6021050044 173990199xxxx วีรภัทร พลชัย 30/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2275
6021050045 110400004xxxx ศรัน จันทร์เนียม 13/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2276
6021050046 157990085xxxx ศักดา จันเทวี 20/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2277
6021050047 173990197xxxx ศุภกิจ บุญจันทร์ 15/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2278
6021050048 174980028xxxx ศุภชัย จันทรา 22/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2279
6021050049 173870000xxxx ศุภนัฐ ใต้ชมภู 08/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2280
6021050050 173990195xxxx สมหญิง ค้าทวี 25/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2281
6021050051 173870002xxxx สมหวัง เรือนเพ็ง 02/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2282
6021050052 173990196xxxx สันติ บู่สามสาย 19/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2283
6021050053 173990198xxxx สิทธา บุตตะ 25/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2284
6021050054 162990055xxxx สิทธิชัย นิยมเวช 07/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2285
6021050055 170990141xxxx สิรดนัย ชูราศรี 22/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2286
6021050056 173990196xxxx สุทธิพงศ์ เกิดวัดท่า 18/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2287
6021050057 173990199xxxx สุธาสินี แจะจันทร์ 27/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2288
6021050058 173990197xxxx สุพิชฌาย์ นาคเนื้อนิ่ม 21/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2289
6021050059 174940000xxxx หทัยกาญจน์ เผ่าผึ้ง 06/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2290
6021050060 121990071xxxx อดิศักดิ์ แซ่อึ้ง 11/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2291
6021050061 173990200xxxx อธิป ชุมภูทอง 16/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2292
6021050062 173060125xxxx อนุสิษฐ์ พินทอง 19/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2293
6021050063 140990306xxxx อภิสิทธิ์ สุวรรณดี 14/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2294
6021050064 173990198xxxx อรรณพ ผมหอม 17/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2295
6021050065 173990196xxxx อรอุมา รัตยิ 27/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2296
6021050066 173990197xxxx อารียา พุทธเจริญ 03/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2297
6021050067 133990069xxxx เจษฎา วงศ์พิทักษ์ 10/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2298
6021050068 173060125xxxx เรืองชนม์ ตั้งสกุลเทียนชัย 26/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2299
6021050069 173030118xxxx ฐิติวุฒิ แสงจันทร์ 10/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
2300
6021050070 110050153xxxx ปิยะพงษ์ แสนคำ 01/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์