ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2101
6021030024 173030118xxxx อัมเรศ บุตรน้ำเพ็ชร์ 30/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2102
6021030025 173990195xxxx เตชิต หิรัญกิตติภัค 30/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2103
6021030026 173990195xxxx เปรมฤดี มีดี 19/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2104
6021030028 173020138xxxx สุขุม เย็นเพชร 19/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2105
6021040001 173060122xxxx กรรณิการ์ ศิริผล 05/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2106
6021040002 173990196xxxx กฤตนัย อยู่ศรีสุข 08/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2107
6021040003 195990069xxxx กฤติน รัศมีชัมภล 07/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2108
6021040004 110250003xxxx กิตติทัต การกระสัง 28/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2109
6021040005 173060121xxxx กิตติพงษ์ นักธรรม 25/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2110
6021040006 173990195xxxx กิตติพงษ์ สืบตระกูล 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2111
6021040007 173060124xxxx จรณินท์ เพ็ชรกลับ 28/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2112
6021040008 132030024xxxx จารุกิตต์ หลุมทอง 03/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2113
6021040009 173870000xxxx จิราภรณ์ ศรีปลั่ง 17/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2114
6021040010 110370336xxxx จิรายุ สกุลเจริญพร 25/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2115
6021040011 110200328xxxx จิราวัฒน์ คำเอก 20/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2116
6021040012 173020138xxxx จีรยุทธ ทองคงโขน 07/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2117
6021040013 173990198xxxx ชลกานต์ ชูราศรี 17/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2118
6021040014 173990177xxxx ชวินทร์ ปฐมวรชาติ 07/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2119
6021040015 173990197xxxx ญาณพัฒน์ สุขเกษม 30/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2120
6021040016 110200329xxxx ณฐชัย ทองสุจริตพันธ์ 02/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2121
6021040017 110020160xxxx ณัฎฐพล พ่วงจีน 09/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2122
6021040018 173990198xxxx ณัฐพงศ์เดช จงเจริญ 02/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2123
6021040019 110400004xxxx ณัฐภูมิ รุ่งเรือง 29/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2124
6021040020 173870000xxxx ณัฐวดี เผื่อนประไพ 12/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2125
6021040021 173990198xxxx ณัฐวุฒิ เบ้าอู๋ 23/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2126
6021040023 173990198xxxx ทินกร ศรีเรือง 26/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2127
6021040025 173990199xxxx ธนวินท์ สายสวาท 24/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2128
6021040026 170980037xxxx ธนัตชัย สมพงษ์ 17/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2129
6021040028 121990079xxxx ธนาธิป ขจีรัมย์ 02/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2130
6021040029 173990199xxxx ธนาวุฒิ เสนกวี 15/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2131
6021040030 173990196xxxx ธัญพิสิฐ ใจดี 25/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2132
6021040031 175990039xxxx ธีรภัทร ชุมพาลี 18/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2133
6021040032 171880000xxxx ธีรภัทร์ ขันทอง 21/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2134
6021040033 110150111xxxx นฤพันธ์ กรดแก้ว 29/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2135
6021040034 110430042xxxx นัฐพล คูหาทอง 07/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2136
6021040035 110430036xxxx บูรพา มาโคตร 03/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2137
6021040036 110080135xxxx ปฏิพัทธิ์ วานิชพงษ์พันธุ์ 25/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2138
6021040037 173020137xxxx ปฏิภาณ กิจโสภา 11/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2139
6021040038 173990197xxxx ปฐมเทพ แซ่เฮง 17/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2140
6021040039 173990194xxxx ปนัดดา นาคหล่อ 23/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2141
6021040040 173990198xxxx ปรมี อ่อนโพธิ์แก้ว 17/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2142
6021040041 173060124xxxx ปัฐวี รุ่งศรี 28/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2143
6021040042 173990198xxxx ปัทมาพร ตุ่นจิตต์ 19/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2144
6021040043 173990198xxxx พงศกร คำเงิน 21/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2145
6021040044 173930000xxxx พงศธร เลิศสิริพรรณ 13/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2146
6021040045 173990200xxxx พงศภัค ยุติโกมินทร์ 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2147
6021040046 170990138xxxx พงศ์ณภัทร์ รุจิวรพัฒน์ 10/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2148
6021040047 173910000xxxx พงษ์พัฒน์ กลิ่นสังข์ 31/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2149
6021040048 173030117xxxx พงษ์พัฒน์ รอดสุด 14/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2150
6021040049 173990197xxxx พรเทพ ศรีรุ่งเรือง 10/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2151
6021040050 173990196xxxx พลวรรธน์ ตันอรุณชัย 30/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2152
6021040052 110080140xxxx พัศนัย ประเสริฐศักดิ์ 15/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2153
6021040053 110450002xxxx พัศวุฒิ ปานเทพอินทร์ 28/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2154
6021040054 176990061xxxx พิเชษฐ์ พรมมืด 19/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2155
6021040055 173990199xxxx พีรวิช สุวรรณศร 25/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2156
6021040056 110070321xxxx ภาสวุฒิ จันทร์สุข 12/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2157
6021040057 174940001xxxx ภีมเดช จิตตวิสุทธิกุล 01/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2158
6021040058 110370342xxxx ภูมิรพี สวยสะอาด 07/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2159
6021040059 173990199xxxx มงคล คล้ายแดงคล้ำ 09/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2160
6021040060 110400005xxxx รัชชานนท์ กิจจิว 17/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2161
6021040061 173030118xxxx รัชชานนท์ ศรีประสาร 01/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2162
6021040062 110470004xxxx ลักษณ์ขณา เม็ดทองคำ 20/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2163
6021040063 173990200xxxx วงศธร มั่นปกป้อง 01/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2164
6021040064 171100012xxxx วรกาญจน์ คุ้มภัย 23/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2165
6021040065 173990195xxxx วรวิช แก้วโก 14/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2166
6021040066 173990194xxxx วราเทพ ทรัพย์ทอง 25/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2167
6021040068 131980032xxxx วัชรินทร์ วาชาวนา 20/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2168
6021040069 173990193xxxx วิกรม วัชรินทร์กาญจน์ 28/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2169
6021040070 131190102xxxx วิทวัส อภิวัฒนาวาสน์ 13/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2170
6021040071 110200328xxxx วิรุฬห์ เลิศศรีสุวัฒนา 27/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2171
6021040072 173990195xxxx ศิริพงษ์ สัจจธรรมธวัช 14/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2172
6021040073 173990197xxxx ศุภกร วุฒาพาณิชย์ 20/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2173
6021040074 173040111xxxx สงกรานต์ เนียมจีน 16/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2174
6021040075 173020137xxxx สรวิชญ์ ภิรมย์มาก 04/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2175
6021040076 173990199xxxx สายน้ำผึ้ง ลบเจริญ 30/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2176
6021040077 173990198xxxx สิทธิศักดิ์ จันทร์เสริม 23/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2177
6021040078 174970001xxxx สิรดนัย ศิริชัยนาคร 08/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2178
6021040079 173850000xxxx สุกฤต ขาวสำอางค์ 01/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2179
6021040080 170990141xxxx สุทธิวงค์ เขียวทอง 14/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2180
6021040081 173030118xxxx สุปราณี กล่ำพลู 25/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2181
6021040082 161900000xxxx สุมินตรา คุ้มวิญญาณ 21/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2182
6021040083 113990034xxxx สุรชัย ศรีเอี่ยมจันทร์ 11/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2183
6021040084 173020137xxxx สุริยะ การะกูล 11/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2184
6021040085 173990194xxxx สุวินัย บุญล้อม 28/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2185
6021040086 190980264xxxx อติชาติ สร้อยแสวง 05/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2186
6021040087 173990197xxxx อนุชา หลงน้อย 01/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2187
6021040088 165870000xxxx อภิชัย ทองมี 12/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2188
6021040089 110070328xxxx อภิมุข เพ็ชรละออ 20/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2189
6021040090 170980036xxxx อภิรักษ์ แซ่ตัน 09/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2190
6021040091 173910000xxxx อานนท์ ไทรหาญ 09/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2191
6021040092 110400003xxxx อานุภาพ กิจประชุม 18/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2192
6021040093 174980028xxxx เกียรติศักดิ์ ไพรีรักษ์ 20/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2193
6021040095 173990193xxxx เมธัส สายรวมญาติ 05/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2194
6021040097 173990200xxxx โชติพัฒน์ แป้งคุณญาติ 14/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2195
6021040098 173990195xxxx ไกรวิชญ์ จิ๋วชูเวียง 17/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2196
6021040099 170990141xxxx ไชยวัฒน์ ขาวชม 27/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2197
6021040100 173990196xxxx ไพศาล สุขเจริญพงษ์ 29/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2198
6021040101 173020138xxxx กนกวรรณ รอดจำปา 10/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2199
6021040102 173060124xxxx จิรวัฒน์ ศรีโชค 07/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
2200
6021040103 171990055xxxx ฉัตรชัย แก้วดวงดี 05/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง