ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
2001
6021020004 174940000xxxx กานต์ ครูประเสริฐ 24/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2002
6021020006 173020136xxxx คณิศร ศรีทวีพันธ์ 23/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2003
6021020007 171080005xxxx จักรกฤษณ์ อภัยกลาง 15/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2004
6021020008 170990139xxxx จิราพร สุขกุมภาพันธ์ 13/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2005
6021020009 170040133xxxx จิรายุทธ สมประสงค์ 18/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2006
6021020010 174940000xxxx จีรศักดิ์ พงษ์เผ่าพันธ์ 25/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2007
6021020011 173020134xxxx ชยพล สำลีพันธุ์ 27/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2008
6021020012 173990191xxxx ชลทิตย์ สวนตะโก 08/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2009
6021020013 110430050xxxx ชินบุตร ลาทวี 03/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2010
6021020014 173990193xxxx ณัฐการณ์ นวมเพชร 08/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2011
6021020015 173990198xxxx ณัฐดนัย มีลาภ 17/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2012
6021020016 173990197xxxx ณัฐพล เลิศศรีสถิต 29/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2013
6021020017 173060122xxxx ณัฐภัทร ศรีภิรมย์ 03/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2014
6021020018 173870000xxxx ณัฐวุฒิ นาคบ้านกวย 05/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2015
6021020019 110180121xxxx ธนวัฒน์ อำภาพันธุ์ 05/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2016
6021020020 174980029xxxx ธนัชชา ฉ่ำเฉื่อย 21/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2017
6021020021 170990138xxxx ธนัญวิทย์ โอภากุล 12/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2018
6021020023 110200331xxxx ธนาวุฒิ หรุ่นรอด 13/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2019
6021020024 136990055xxxx ธนโชติ จำปาโชติ 03/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2020
6021020026 170980036xxxx ธวัชชัย หิมารัตน์ 04/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2021
6021020027 173020137xxxx ธันวา กันโสม 05/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2022
6021020028 173990197xxxx ธันวา ง่วนทอง 06/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2023
6021020029 173060120xxxx ธิดารัตน์ แซ่เตีย 10/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2024
6021020030 173030118xxxx ธีรพัฒน์ นิลจินดา 16/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2025
6021020031 170980037xxxx ธีรภัทธิ์ คะณา 22/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2026
6021020032 173030118xxxx ธีรศักดิ์ โกสุข 20/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2027
6021020033 174940001xxxx นนทวัฒน์ พิมสุวรรณ 17/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2028
6021020034 157050128xxxx นนธนัฐ อุทัยศรี 12/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2029
6021020035 173990189xxxx นราวิชญ์ พุทธิจุล 26/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2030
6021020036 173990193xxxx นรินทร์โชติ โพธิ์สวัสดิ์ 29/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2031
6021020037 119990081xxxx นัฐวุฒิ อ่อนตีบ 23/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2032
6021020038 170980036xxxx นันทกานต์ พงษ์สังวาลย์ 03/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2033
6021020039 173030116xxxx นันทวัฒน์ เพชรคอน 01/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2034
6021020040 170050114xxxx ปรเมศร์ วัฒกีเจริญ 09/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2035
6021020041 110110022xxxx ปรเมศวร์ ชึรัมย์ 31/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2036
6021020042 173990191xxxx ปารเมศ คนผิวเลิศ 25/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2037
6021020044 274940000xxxx ปุระชัย มีดี 06/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2038
6021020045 146050131xxxx พงศธร โสระธิวา 11/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2039
6021020046 172980025xxxx พชรวงค์ พุ่มเหมือน 09/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2040
6021020047 173990197xxxx พรเพชร พันธุมา 22/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2041
6021020048 173990192xxxx พลอยเพชร ศิริงาน 13/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2042
6021020049 171090018xxxx พันธกานต์ สันวัง 28/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2043
6021020051 230090103xxxx พีชยุทธ ธัญญาหาร 13/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2044
6021020053 131990081xxxx พีรพัฒน์ อวดผล 12/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2045
6021020054 186990041xxxx ภาศกร โชติชนางกูร 20/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2046
6021020056 173990199xxxx ภูมิภาส ศรีตงกิม 04/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2047
6021020058 110420023xxxx รชต หงษ์พญา 09/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2048
6021020059 173990186xxxx รติพงษ์ ยินดี 17/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2049
6021020060 173990193xxxx รพีรติวรรธจ์ ใจเร็ว 24/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2050
6021020061 174980027xxxx รัชต นวสกุลทิพย์ 09/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2051
6021020062 174980026xxxx ราชันย์ จันต๊ะยอด 08/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2052
6021020063 173990198xxxx วชิระ แซ่กวาน 31/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2053
6021020065 173060122xxxx วราวุฒิ จันทร์ประมูล 27/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2054
6021020067 173990195xxxx วัณณุวรรธน์ จุลปาน 22/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2055
6021020069 173030117xxxx วิศิษฐ์ สีชมนิ่ม 04/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2056
6021020070 173990195xxxx ศิริชัย พันปา 18/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2057
6021020071 173020137xxxx ศิลปชัย ศิริเรือง 17/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2058
6021020072 173990189xxxx ศิวกร ฤกษ์สง่า 13/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2059
6021020073 173990196xxxx ศุภกฤษณ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 12/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2060
6021020075 173990199xxxx ศุภชัย คงเกิด 31/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2061
6021020076 170990140xxxx ศุภณัฐ แซ่เตียว 29/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2062
6021020077 173990194xxxx ศุภเชษฐ์ แซ่จั่น 07/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2063
6021020078 173060124xxxx สงกรานต์ ตันวัฒนเสรี 13/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2064
6021020079 173990196xxxx สรัล แก้ววิจิตร์ 18/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2065
6021020080 110200326xxxx สหรัฐ บุญธรรม 09/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2066
6021020081 173990189xxxx สหรัฐ โสภาปัจจุสมัย 20/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2067
6021020082 173990198xxxx สิทธิโชค กอสุวรรณ 15/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2068
6021020083 173990198xxxx สิริวัฒน์ รุ่งสุวรรณ 08/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2069
6021020084 170980038xxxx สุทธิภัทร มั่นแน่ 10/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2070
6021020086 174030120xxxx อนิรุฒน์ เพ่งไซ 07/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2071
6021020088 170980036xxxx อนุสรณ์ ฉายพุดซา 17/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2072
6021020089 173990198xxxx อภิญญา มณีรัตน์ 17/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2073
6021020091 130990292xxxx อันติมานนท์ พรมเสนา 28/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2074
6021020092 173990194xxxx อานนท์ มหาสุข 16/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2075
6021020093 173990197xxxx เจษฎา สันตะกุล 12/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2076
6021020095 110370329xxxx แก้วเกล้า ชูหนู 24/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2077
6021020096 173020137xxxx โชคทวี แสงนวลฉาย 09/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2078
6021020097 170040028xxxx อภิรักษ์ ศรีเมือง 29/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2079
6021020098 173990196xxxx เมทนี เกษร์บัว 26/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2080
6021030001 110370299xxxx กฤตพจน์ กลิ่นลออ 24/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2081
6021030002 110180109xxxx กฤตภาส บุนนาค 02/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2082
6021030003 173990195xxxx กฤษฎา โพคาประเสริฐ 30/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2083
6021030004 110200320xxxx กิตติภูมิ รุ่งเรืองชัยศรี 08/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2084
6021030005 174940000xxxx คมสัน วังหอมเจริญ 29/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2085
6021030006 173990199xxxx จิรวัฒน์ พยัคฆมุสิกพงษ์ 26/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2086
6021030007 173990196xxxx จีระศักดิ์ จิระศิริโชติ 15/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2087
6021030008 173990199xxxx ชยากรณ์ เที่ยงดี 05/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2088
6021030009 174940000xxxx ชุติมา ขำสาคร 01/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2089
6021030010 173990198xxxx ดำรงศักดิ์ วิงประโคน 25/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2090
6021030011 110030017xxxx ธนชิต ศรีอยู่ 22/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2091
6021030012 173990195xxxx ธนวุฒิ พลโยธา 06/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2092
6021030013 173990199xxxx ธีรภัทร เผื่อนกระโทก 12/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2093
6021030015 173030117xxxx รัตติกา อยู่เจริญ 26/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2094
6021030016 172030017xxxx วิรัตน์ ศรีสุวรรณ 14/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2095
6021030018 170990139xxxx ศิกวัส นาคเกษม 06/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2096
6021030019 173990189xxxx สดุฎี นครจันทร์ 29/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2097
6021030020 174940000xxxx สหรัฐ สามเพชรเจริญ 19/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2098
6021030021 173870000xxxx สหฤทธิ์ อ่ำอ่วม 14/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2099
6021030022 174940000xxxx สิรวิชญ์ พิมพ์สุวรรณ์ 20/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
2100
6021030023 174940000xxxx อภิชาติ จีนประชา 03/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง