ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1901
6021010042 110200332xxxx นราธิป วงโคคุ้ม 15/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1902
6021010044 173060123xxxx นารากร จันทร์อร่าม 08/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1903
6021010045 173030118xxxx นาวิน คุ้มพะเนียด 09/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1904
6021010046 173990197xxxx นิรภัฎ กำปั่นทองคำ 25/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1905
6021010047 173990199xxxx ปกรณ์ ศรีวิบูลย์ 25/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1906
6021010048 173990198xxxx ปฏิภาณ ยังอยู่ 23/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1907
6021010049 173990195xxxx ปฐมพงษ์ แป้นประโคน 02/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1908
6021010050 174990076xxxx ปรวิษณ์ จันทร 03/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1909
6021010051 190980263xxxx ปรเมษฐ์ ยุทธานันท์ 03/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1910
6021010052 173990196xxxx ปิยวัฒน์ เปรมปรีดา 23/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1911
6021010054 173990191xxxx พงศกร เบี้ยวทุ่งน้อย 18/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1912
6021010055 173020138xxxx พชรพล เณรจาที 17/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1913
6021010056 173990190xxxx พรชัย พูนวศินมงคล 28/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1914
6021010057 171010119xxxx พิชญุตม์ เศวตมาลานนท์ 31/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1915
6021010058 173990197xxxx ภาคภูมิ ศรีตันยู 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1916
6021010059 170990142xxxx ภานุวัฒน์ ยิ้มเพ็ชร์ 02/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1917
6021010060 173990198xxxx ภีร์ชานนท์ มุสิกา 28/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1918
6021010061 110230007xxxx มนต์มนัส เซี่ยงฉิน 07/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1919
6021010062 160010187xxxx ยศพล กะเหล็งเปา 27/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1920
6021010063 173990197xxxx รพีพัฒน์ หลงสมบุญ 23/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1921
6021010064 173990194xxxx รวิวัฒน์ บุตรชุน 11/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1922
6021010066 110370332xxxx รังสิมันต์ มันตะ 30/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1923
6021010067 173990197xxxx รัฐธรรมนูญ แว่นแก้ว 10/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1924
6021010068 173990200xxxx วรวุฒิ ถาวรวรรณ 21/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1925
6021010069 173990200xxxx วริทธิ์ธร ยิ้มละมัย 28/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1926
6021010070 174940001xxxx วศิน คุ้มพงษ์พันธ์ 20/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1927
6021010071 173990195xxxx วศิน โตสืบวงษ์ 25/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1928
6021010073 173990195xxxx วัชรพล อยู่ในวงศ์ 27/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1929
6021010074 173030118xxxx วัฒนา สามเพชรเจริญ 18/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1930
6021010076 173990199xxxx วีระยุทธ ตระการธงชัย 07/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1931
6021010077 173930000xxxx ศรันย์ ทยาพัชร 10/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1932
6021010078 174940001xxxx ศิวกาญจน์ สุขโยธิน 12/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1933
6021010079 147990051xxxx ศุภการณ์ นามขันธ์ 22/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1934
6021010081 110070324xxxx สหฤทธิ์ วงษ์ศรีชัย 20/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1935
6021010082 173990195xxxx สิทธินันต์ อุ่นศิริ 13/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1936
6021010083 110480000xxxx สิทธิพล ทรัพย์ธำรงค์ 22/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1937
6021010084 173990198xxxx สิรวิชญ์ นิตุทร 24/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1938
6021010085 173990197xxxx สุฑามาศ คล้ายโพธิ์สี 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1939
6021010086 174940001xxxx สุทธิภัทร แก้วใจ 22/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1940
6021010087 173990198xxxx สุนิติพงศ์ เกียรติประดับ 20/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1941
6021010088 173870000xxxx สุรชัย ชื่นกลิ่นธูป 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1942
6021010089 173990199xxxx สุรศักดิ์ ชื่นชม 24/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1943
6021010090 127950000xxxx หนึ่งฤทัย บุตรคง 24/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1944
6021010091 173990196xxxx อนันตภัฏ คงหมวก 04/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1945
6021010092 160010183xxxx อนุชา ทับทิมทอง 06/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1946
6021010093 173990194xxxx อนุรักษ์ ซิ้มสมบูรณ์ 03/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1947
6021010094 173990196xxxx อภิวรรษ สวนตะโก 16/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1948
6021010095 173030118xxxx อมรเทพ จีนเปีย 28/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1949
6021010096 173990186xxxx อัษฎาวุธ บุญเอี่ยมศรี 26/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1950
6021010097 173990197xxxx อาทิตย์ แย้มกลิ่น 25/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1951
6021010098 110180122xxxx เจนณรงค์ สีขวัญม้า 09/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1952
6021010099 173990192xxxx เมธา วัฒนกุลเจริญ 10/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1953
6021010100 173990198xxxx เอกรินทร์ แย้มสัมพันธ์ 10/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1954
6021010101 173990197xxxx กมล อยู่กลิม 03/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1955
6021010102 173990193xxxx กิตติ บุตรชุน 19/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1956
6021010103 110310059xxxx กิตติ ปิจนันท์ 21/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1957
6021010104 173990196xxxx คุณากร รักหาญ 10/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1958
6021010105 173990196xxxx จักรกฤษ แซ่อึ๊ง 25/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1959
6021010106 173020137xxxx ชัยวัฒน์ เฮงพระพรหม 01/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1960
6021010107 170980030xxxx ณัฐปรีชา อ่ำแจ่ม 21/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1961
6021010108 173990198xxxx ณัฐวุฒิ หนูบ้านเกาะ 13/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1962
6021010109 110200335xxxx ณิธิวัฒน์ จงเกษมสิน 27/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1963
6021010110 173990195xxxx ดาวนภา มีสน 02/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1964
6021010111 173990194xxxx ธราธร เพชรป้อง 21/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1965
6021010112 173990196xxxx นพฤทธิ์ ชื่นบาน 03/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1966
6021010114 141230102xxxx นิรุต ล่ำลือ 23/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1967
6021010115 173990192xxxx บุญยรัตน์ หอมโปร่ง 30/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1968
6021010116 111990198xxxx ปฏิภาณ เนตรทับทิม 29/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1969
6021010117 145990090xxxx ปรเมษฐ์ โสภาอุทก 05/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1970
6021010118 173990196xxxx พงศ์พันธ์ ผลาผล 13/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1971
6021010119 173990200xxxx พลเดช ไผ่แก้ว 30/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1972
6021010121 210400000xxxx พิพัฒน์พล เย็นพายัพ 03/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1973
6021010122 173990200xxxx ยศพันธ์ พลายงาม 29/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1974
6021010123 173990195xxxx รัฐธีร์ ทิพยอรุณศักดิ์ 04/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1975
6021010124 173990194xxxx วงศธร ทิมทอง 18/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1976
6021010125 173990194xxxx วงศพัทธ์ ทัศมี 07/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1977
6021010126 173990195xxxx วรรธนัย กลัดจ้อย 14/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1978
6021010127 173990198xxxx วีรพล บุตรชุน 16/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1979
6021010128 172910000xxxx วีรภัทร ตันประเสริฐ 28/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1980
6021010129 173990197xxxx ศิลา เรืองโรจน์ 19/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1981
6021010130 110050159xxxx ศุภกร บุตรพุ่ม 28/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1982
6021010131 173990184xxxx สราวุฒิ คุณสุทธิ์ 16/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1983
6021010132 173990197xxxx สหกานต์ ชื่นกลิ่นธูป 07/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1984
6021010133 174990083xxxx สิทธิโชค น้อยนารถ 25/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1985
6021010134 173990192xxxx สิริชัย ลิ้มศิริวัฒน์ 07/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1986
6021010135 173920000xxxx สุภกฤษฏิ์ พลายงาม 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1987
6021010136 170980034xxxx อดิศักดิ์ ท่าผา 28/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1988
6021010137 118990030xxxx อทิปนันท์ รงทอง 01/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1989
6021010138 114060122xxxx เกรียงไกร นาคเอี่ยม 18/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1990
6021010139 173990194xxxx เจนภพ พุ่มแพง 09/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1991
6021010140 173990199xxxx เจษฎา ทรงทอง 29/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1992
6021010141 273020103xxxx เอกพัฒน์ ทะมาลา 07/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1993
6021010142 173990195xxxx ไพบูลย์ สอนใจ 16/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1994
6021010143 110370340xxxx สุชาครีย์ พาที 23/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1995
6021010144 173990196xxxx พีระพัฒน์ คล้ายแดงคล้ำ 19/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1996
6021010145 140920000xxxx รชานนท์ ศิริบาล 19/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1997
6021010146 173990195xxxx วิศรุต ลือวิชนะ 18/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1998
6021020001 174030121xxxx กฤตพงศ์ ม่วงศรี 09/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1999
6021020002 173990194xxxx กฤษดา แก้วทองดี 05/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
2000
6021020003 173990188xxxx กวินทิพย์ นาสา 24/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล