ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
101
5621040091 170990120xxxx จีรศักดิ์ อยู่ในวงศ์ 28/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
102
5621040093 110200280xxxx สันติภาพ อนุสรานนท์ 30/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
103
5621040094 110310052xxxx ธนายุต สมานพงษ์ 14/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
104
5621040095 110200290xxxx สุธินันท์ เกตุกล่ำ 29/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
105
5621040096 110370223xxxx กิตติพงษ์ กลางสุพันธ์ 08/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
106
5621040099 173060016xxxx นวพล พุทธสาเดช 26/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
107
5621040100 141060033xxxx สิทธิชัย ส่งศรี 14/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
108
5621040112 133990051xxxx บุญญฤทธิ์ นามวงษ์ 03/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
109
5621040114 173020029xxxx พลกิจ สระทองคำ 03/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
110
5621040115 173020027xxxx คมกฤช สระทองป้อม 27/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
111
5621050008 173030014xxxx ชฎาพร เรืองทะวิชา 14/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
112
5621050032 110070252xxxx นรภพ เจริญสุข 02/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
113
5621050049 120970073xxxx อิทธิพรรดิ เกียรติ์ขุนทด 06/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
114
5621050060 170990119xxxx สมศักดิ์ สดชื่น 27/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
115
5621050063 170990097xxxx ภานุพงศ์ สุกก่ำ 09/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
116
5621050066 110070268xxxx กฤตัชญ์ สงวนกลิ่น 20/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
117
5621050069 171050037xxxx เอกราช คะชายุทธ 23/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
118
5621060001 130990252xxxx วราภรณ์ เฉิดผาด 06/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
119
5621060004 173060016xxxx ปรียาภรณ์ ปฐมนันทรัตน์ 18/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
120
5621060007 114140006xxxx ณัฐพล วุฒิผล 22/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
121
5621060010 173990173xxxx นันทวัฒน์ ประทุม 09/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
122
5621060012 171050036xxxx วีรพล จะยันรัมย์ 27/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
123
5621060018 110200278xxxx อนุชิต เนื่องศรี 18/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
124
5621060019 173990173xxxx ธนโชติ เหมือนวงษ์ธรรม 30/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
125
5621060024 173990174xxxx ถิระพันธ์ จั่นวิลัย 26/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
126
5621060026 170990114xxxx ชัชพงษ์ รัตนกุลดิลก 03/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
127
5621060030 125010036xxxx เกษมพันธ์ พิศหนองแวง 02/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
128
5621060032 133990053xxxx ณัฐพงศ์ แก้วกล้า 18/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
129
5621060037 110070242xxxx ณัฐวุฒิ ปัญจกาญจน์มณี 25/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
130
5621060038 110200249xxxx ธนธรณ์ เพิ่มเติม 23/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
131
5621060039 186990032xxxx วิชยุตม์ ศรีสุวรรณ 06/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
132
5621060041 165990071xxxx ปวันวิทย์ ชินวงค์พรหม 23/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
133
5621080002 173990172xxxx บุษบา พุ่มเจริญ 25/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
134
5621080005 110070256xxxx ศิริวรรณ บดีรัฐ 16/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
135
5621080007 173040110xxxx พิมพ์ชนก ธิบดี 05/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
136
5621080008 173030115xxxx ติยานันท์ สุดสิ้น 27/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
137
5621080009 173070100xxxx หนึ่ง จันตดิษฐ 12/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
138
5621080015 110090050xxxx อธิป ตันศิริอาษา 22/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
139
5621080035 173990068xxxx โสภณ เพชรดี 06/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
140
5621110001 173990171xxxx สุมลฑา ชูวงษ์วาน 12/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
141
5621110002 110400002xxxx ฉัตริน ซิ้มเจริญ 07/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
142
5621110003 173990173xxxx นที อ่อนอินทร์ 13/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
143
5621110004 173990058xxxx ณัฐวุฒิ สังวร 04/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
144
5621110006 173990068xxxx ศุภชัย ดาวเจริญ 16/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
145
5621110007 110190012xxxx ณรงค์ศักดิ์ บุญโสด 20/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
146
5621110008 173070000xxxx คุณานนต์ ทิพย์กระโทก 12/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
147
5621110009 173990174xxxx ณรงค์ฤทธิ์ หอมฟุ้งเจริญ 16/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
148
5621110010 173990172xxxx อดิศร บุญธรรม 11/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
149
5621110011 173990173xxxx สุรพงศ์ จันทร์รักษา 13/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
150
5621110013 173020029xxxx ชูศักดิ์ บุญศรี 28/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
151
5621110016 173990172xxxx กษิดิศ แพมั่ง 26/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
152
5621110033 110200235xxxx วิทยา บุญศรีวงษ์ 15/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
153
5621110035 110200284xxxx สุทธิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ 23/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
154
5621110040 173990065xxxx อัครชัย ใจฐิติวิทย์ 05/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
155
5621110045 173990069xxxx ณัฐวุฒิ พุ่มระกำ 01/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
156
5631020010 173990039xxxx นิธิศ เถลิงศักดาเดช 23/02/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
157
5631020013 110200210xxxx โอฬาร วรรณชนะ 23/03/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
158
5631020015 173990052xxxx ศิลา พึ่งคล้ำ 25/04/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
159
5631110001 173020023xxxx รชต จันทร์ชุ่ม 31/08/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
160
5721011001 173040110xxxx ปิยวัฒน์ ชินวงษ์จุ้ย 06/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
161
5721011003 173990179xxxx ภูปกรณ์ บรรเทาวงษ์ 29/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
162
5721011004 110370252xxxx ทินภัทร ชัยมั่นคง 14/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
163
5721011005 173030116xxxx ปฐมพงศ์ ธรรมน้อย 29/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
164
5721011006 186990035xxxx กิตติภณ ลูกอินทร์ 06/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
165
5721011007 170990113xxxx กันต์ คงบางพระ 11/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
166
5721011008 110420004xxxx พรพีรเชษฐ พวงพาณิชสกุล 25/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
167
5721011009 173990176xxxx ประภากร ศรีรัตนอารักษ์ 14/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
168
5721011010 173990179xxxx อภิศักดิ์ บุญมาก 27/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
169
5721011011 110370279xxxx คณิน สงวนพานิช 16/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
170
5721011012 174030016xxxx ชวน แซ่ไหน 26/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
171
5721011013 110020145xxxx คมสัน ศรีวงษา 12/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
172
5721011015 173990181xxxx สุทธิพงศ์ รูปสูง 16/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
173
5721011016 173040110xxxx สุทิน เดชมณีรัตน์ 01/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
174
5721011018 173990180xxxx ธนพล พลโยธา 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
175
5721011020 173990181xxxx สุรเดช ชาวข้าวไร่ 02/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
176
5721011022 173990178xxxx สุกฤษฎิ์ ธนภัทรวิไล 01/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
177
5721011023 173990179xxxx พันธ์วริศ หิรัญวัฒน์วนิช 04/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
178
5721011024 173990178xxxx นันทภพ จิวรุ่งเรือง 31/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
179
5721011025 173990180xxxx กิตติชัย อ่วมลิ 01/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
180
5721011026 173030116xxxx คุณวุฒิ เนียมพูนทอง 03/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
181
5721011027 171060016xxxx สหกิจจ์ แจะจันทร์ 03/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
182
5721011028 173990178xxxx กริช สุกิติระ 04/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
183
5721011029 173990179xxxx นครินทร์ รักราชการ 26/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
184
5721011032 173990182xxxx ธนพนธ์ พูนนายม 11/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
185
5721011035 173990178xxxx ณัฐภัทร ชาววังใหญ่ 25/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
186
5721011038 174030018xxxx ณัฐวุฒิ คล่องแคล่ว 20/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
187
5721011039 174030016xxxx ชุติพงศ์ จูคลองตัน 16/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
188
5721011040 174030018xxxx ณัฐพันธุ์ คล่องแคล่ว 20/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
189
5721011041 173990180xxxx นฤชัย น้อยพิทักษ์ 19/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
190
5721011042 174990059xxxx กฤษกร เจิมเมือง 21/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
191
5721011043 170990123xxxx เอกลักษณ์ แก้วงาม 09/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
192
5721011044 173060119xxxx ศุภกร สุขอยู่ 17/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
193
5721011046 150997010xxxx ปาฏิหารย์ ธรรมปภัศร์ 11/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
194
5721011048 173990178xxxx ศิวดล ตรีอินทอง 01/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
195
5721011050 166980025xxxx ชนากรณ์ สามสาลี 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
196
5721011055 110310058xxxx รุ่งโรจน์ พานทองเกล้า 28/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
197
5721011065 173990181xxxx คณิตนันทน์ คงขำ 12/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
198
5721011066 144090024xxxx ศุภกร แก้วสวัสดิ์ 10/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
199
5721011068 173990068xxxx จีรวัฒน์ เภาด้วง 01/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
200
5721011072 173050113xxxx ธวัชชัย อ้นชาวนา 26/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์