ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1801
5931043009 121990066xxxx ธนพร ผาปาน 02/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1802
5931043010 131080021xxxx สิทธิกร สิทธิจันทร์ 14/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1803
5931043011 173020029xxxx คุ้มทรัพย์ ขันตีทัน 11/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1804
5931043012 173990069xxxx ปัญญา ยิ้มสำราญ 24/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1805
5931043013 173990067xxxx เตือนทิพย์ จอมทอง 06/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1806
5931043014 173990173xxxx ณัฐรัชต์ ภู่ระกำ 21/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1807
5931043015 173990056xxxx ธนพล ทองพลัด 14/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1808
5931043016 174030016xxxx จุลทัสส์ เอกจินดา 07/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1809
5931043017 141990171xxxx มรกต พาวิง 20/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1810
5931043018 173030115xxxx ฤทธิชัย สงวนพานิช 01/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1811
5931043021 173990176xxxx ผดุงเกียรติ ทวีศักดิ์พจน์ 27/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1812
5931043022 173990171xxxx กษิดิ์เดช ล้ำเลิศ 10/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1813
5931044001 163990028xxxx กานต์ ม่วงเทศ 17/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1814
5931044002 142990029xxxx ศักดิ์ระพี รินลา 22/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1815
5931044003 110370242xxxx ณัฐวุฒิ ทำมะชัย 19/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1816
5931044004 173990173xxxx อำนาจ ภู่ผึ้ง 25/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1817
5931044005 173990172xxxx นพดล สงวนพันธุ์ 20/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1818
5931044006 173990172xxxx ณัฐวุฒิ ภู่แก้ว 27/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1819
5931044007 173990175xxxx ณัฐพล น้อยจีน 05/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1820
5931044008 173990068xxxx ศุภเลิศ ทวีโกวิท 12/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1821
5931044009 173990173xxxx นันทวัฒน์ เสนาะกัน 30/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1822
5931044010 173990176xxxx อัคพล บุญประคม 18/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1823
5931044011 173990053xxxx ธนกฤษ บุญยเลขา 01/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1824
5931044012 170990102xxxx สิทธิพล แสงเทียน 01/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1825
5931044013 171050029xxxx ภาณุพงศ์ เพ่งผล 04/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1826
5931044014 110200260xxxx นนทพร เดชเชี่ยวชาญ 19/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1827
5931044015 173990062xxxx วัชรพล สามบุญศรี 07/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1828
5931044016 173990054xxxx พีระฉัตร คุมโพธิ์ 28/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1829
5931044017 173990175xxxx นฤพนธ์ ฉ่ำปรีชา 30/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1830
5931044018 167070026xxxx นพรัตน์ ฟองแก้ว 29/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1831
5931044019 110200274xxxx วรัท กรรณภักดี 22/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1832
5931044020 173050011xxxx ตติวัฒน์ บัณฑิตไทย 17/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1833
5931044021 173990067xxxx วิวัฒน์ ทิมา 27/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1834
5931044022 173990172xxxx ไพรัช นิธิโกสินทร์ 19/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1835
5931044023 173990068xxxx พรชัย มาตะโก 13/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1836
5931044024 192990055xxxx วงศกร อักษรวงศ์ 05/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1837
5931190001 173990173xxxx กิตติพงศ์ ผลประเสริฐ 03/11/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1838
5931190002 170990111xxxx กิตติพงษ์ มาลัยศรี 28/02/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1839
5931190003 113990024xxxx กิตติศักดิ์ ศรีเอี่ยมจันทร์ 26/03/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1840
5931190004 110200291xxxx ชาครีย์ จินดารัตน์ 10/05/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1841
5931190005 173990176xxxx ชายชาญ สำราญราษฎร์ 28/04/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1842
5931190006 110370246xxxx ชิตปัญญา เหลืองอุทัย 04/11/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1843
5931190007 173990068xxxx ชินวัตร อุ่นกสิเวช 12/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1844
5931190008 173030014xxxx ฑิชากร คชอ่วม 11/08/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1845
5931190009 173050011xxxx ณัฐวุฒิ วงษ์อุบล 12/07/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1846
5931190010 173990066xxxx ธนวุฒิ แก้วสกุณี 09/03/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1847
5931190011 140990164xxxx ปรเมศย์ สัมเภาว์มาลย์ 17/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1848
5931190012 112990044xxxx ปวรปรัชญ์ วันทาลี 30/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1849
5931190013 173990067xxxx พลศิฐ บุตรบำรุง 20/05/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1850
5931190014 173990171xxxx พีระศิลป์ ชูแสง 11/09/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1851
5931190015 118060010xxxx ภัทรดร นิลภมร 09/12/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1852
5931190016 170990097xxxx ภานุพงศ์ สุกก่ำ 09/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1853
5931190017 110200277xxxx ภานุเดช ทับทิมสี 17/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1854
5931190018 173990068xxxx รัชชานนท์ แช่มบัณฑิตย์ 09/06/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1855
5931190019 173060015xxxx วรพล ช่วยประดิษฐ์ 16/12/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1856
5931190020 173990172xxxx วิฑูรย์ ปานดี 22/10/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1857
5931190021 173990174xxxx วิสุทธิ์ ชื่นจู 14/02/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1858
5931190022 220940100xxxx ศิริพร ยางสูง 23/08/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1859
5931190023 113990024xxxx สุรบุตร ขุนเศรษฐ 11/02/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1860
5931190024 173990173xxxx เตชภณ วิชกรรม 09/12/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1861
5931190025 173990172xxxx เฟื่องลดา อุดมศรี 03/11/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1862
5931190026 173990173xxxx เอกรัฐ ผุยรอด 16/11/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1863
5931190027 173990064xxxx ณัฐวุฒิ อ่ำโต 04/12/xxxx เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก
1864
6021010001 114990061xxxx กฤตนัย จักรเพชร 01/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1865
6021010002 173990194xxxx กฤติ ด้วงชู 02/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1866
6021010003 110350003xxxx กฤษฎา มังกร 10/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1867
6021010005 143020134xxxx ก้องเกียรติ ผิวอ่อน 18/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1868
6021010006 173990200xxxx คุณารักษ์ เดือนคล้อย 30/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1869
6021010007 173990199xxxx จักรเพชร นิลวงษ์ 30/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1870
6021010008 173870000xxxx จิรวัฒน์ โทนทอง 04/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1871
6021010009 145970000xxxx จิระวัฒน์ ไชยราช 22/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1872
6021010010 173990194xxxx จีรพงษ์ หนูเอี่ยม 03/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1873
6021010011 113960014xxxx จีรวัฒน์ ทาสุวรรณ์ 27/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1874
6021010012 173990188xxxx ชนะพงษ์ ไขว้พันธุ์ 23/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1875
6021010013 113960014xxxx ชัชวาล แววเกกี 23/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1876
6021010014 173990197xxxx ชัชวาล พูลพันธ์ 04/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1877
6021010015 173930000xxxx ฐิติกร เกิดต่อพันธ์ 24/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1878
6021010016 152900000xxxx ณัฎฐธิดา คงธนพิระบวร 06/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1879
6021010018 173990197xxxx ณัฐกฤต ศิริโชติ 04/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1880
6021010019 173930000xxxx ณัฐพงษ์ พุกสุริวงศ์ 01/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1881
6021010020 114960005xxxx ณัฐพล สายเที่ยงแท้ 11/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1882
6021010022 170990140xxxx ณัฐพล โพธิ์ทองนาค 22/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1883
6021010023 173020138xxxx ณิชา ไทรสงวน 17/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1884
6021010024 173060124xxxx ติณณภพ ใจหาญ 15/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1885
6021010025 173990196xxxx ทนากร กลางจอหอ 12/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1886
6021010026 173990191xxxx ทรงกลด ไพฑูรย์โยธิน 12/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1887
6021010027 173990197xxxx ทัชชกร ธนกุลนันทโชติ 17/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1888
6021010028 170990139xxxx ธนชัย เนตรวิริยะกุล 28/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1889
6021010029 173990197xxxx ธนธรณ์ จันเปรม 25/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1890
6021010030 170840000xxxx ธนพล จันตรา 19/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1891
6021010031 173870000xxxx ธนาเทพ ธนาเจริญผล 23/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1892
6021010032 173990197xxxx ธรรณธร พัฒนพร้อมสุข 03/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1893
6021010033 173990199xxxx ธวัชชัย รดแป้น 08/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1894
6021010034 173990192xxxx ธัญชนิตว์ เกตุทัต 13/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1895
6021010035 173070101xxxx ธัญญรัตน์ ปานพลอย 16/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1896
6021010037 173990198xxxx ธีรพงศ์ ภู่สุวรรณ 20/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1897
6021010038 170040132xxxx ธีระภัทร์ ทองสวัสดิ์ 20/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1898
6021010039 174970002xxxx นพพร อุ่นใจเพื่อน 22/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1899
6021010040 173990196xxxx นภสินธ์ ชูพลาย 26/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1900
6021010041 110020161xxxx นราธิป กระแสร์ 15/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์