ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1701
5931020010 173990067xxxx พัชร ดวงจันทร์ 09/05/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1702
5931020011 170980029xxxx พุฒิพงษ์ สืบอินทร์ 26/11/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1703
5931020012 173990175xxxx วสิน มาสุข 04/04/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1704
5931020014 173990173xxxx ศักดิ์สิทธิ์ ปรางทอง 18/12/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1705
5931020015 110040089xxxx สัพพัญญู สีเหลือง 22/05/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1706
5931020016 131990056xxxx สุธี ฝอดสูงเนิน 10/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1707
5931020017 174030016xxxx อนันต์ เรืองร่วมวงค์ 17/12/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1708
5931020019 173990068xxxx ศุภชัย ดาวเจริญ 16/07/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1709
5931030001 173020028xxxx ก้องเกียรติ ดอนนันชัย 10/11/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1710
5931030002 173990037xxxx จักรกฤษ สังข์กลมเกลี้ยง 28/09/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1711
5931030003 173990175xxxx ณัฐกรณ์ จันทร์ศรีดา 27/02/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1712
5931030004 173990174xxxx ทัชชัย เกตุอู่ทอง 22/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1713
5931030005 110020123xxxx ธนากร คมกฤช 10/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1714
5931030006 173990062xxxx ธนาธิป ส่ำประเสริฐ 13/08/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1715
5931030007 173030115xxxx ปรีชา หมื่นภักดี 10/02/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1716
5931030008 176990043xxxx พีรยุทธ ปัญจขัน 27/07/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1717
5931030009 172990037xxxx ภาณุพงศ์ ทับทิมศรี 27/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1718
5931030010 110020138xxxx ภาณุพงศ์ พลอยบริสุทธิ์ 02/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1719
5931030011 173020028xxxx มีโชค จันทร์มีชัย 07/11/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1720
5931030012 112990045xxxx วัชระ สุนลี 26/12/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1721
5931030013 173990065xxxx วีรยุทธ ชั้นเล็ก 05/01/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1722
5931030014 170990105xxxx ศุภกิตติ์ คำมณี 21/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1723
5931030015 173990069xxxx สถาปัตย์ อยู่ญาติมาก 15/08/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1724
5931030016 173990174xxxx สิทธิชัย ชั้นเล็ก 25/12/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1725
5931030017 173990172xxxx สิทธิพล ศรีสังวาลย์ 18/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1726
5931030018 110217001xxxx อนันต์ แก้วจินดา 27/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1727
5931030019 157990065xxxx อัครพล ต๊ะจุ้ม 13/04/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1728
5931030020 110200288xxxx อาทิตย์ แตงสาขา 24/02/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1729
5931030021 173050011xxxx เสาวลักษณ์ จันตะนา 27/09/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1730
5931030022 160110029xxxx ชนะศิลป ธีรศิลป 11/05/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1731
5931030023 173020028xxxx เขมวัตน์ หงษ์ทอง 27/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1732
5931030024 110020130xxxx ธงชัย กล่ำเสือ 27/02/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1733
5931030025 173990063xxxx ฐิติภัทร นุชพะเนียด 16/10/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1734
5931030027 134990086xxxx เริงฤทธิ์ กลิ่นถนอม 05/07/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1735
5931030029 173020029xxxx ชูศักดิ์ บุญศรี 28/02/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1736
5931030030 173990069xxxx ยุทธนา เพชรยวน 20/08/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1737
5931030031 173990061xxxx สวิตต์ เกิดเจริญ 27/06/xxxx เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
1738
5931041001 174990059xxxx ประภากร สุทธิ์สถาน 28/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1739
5931041002 174030016xxxx สิริพงษ์ จันค้า 21/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1740
5931041003 173990173xxxx พงศธร ทองคำ 09/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1741
5931041005 192990065xxxx นภัสสร ประทีปชัย 04/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1742
5931041006 173990066xxxx สิริยากร ร่มโพธิ์ดี 29/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1743
5931041007 173990173xxxx ยุทธนา เกตุแก้ว 29/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1744
5931041008 173990172xxxx โกวิทย์ มีสาวงษ์ 05/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1745
5931041009 110200278xxxx จิตรลดา วงค์ทองคำ 16/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1746
5931041011 170990117xxxx เกริกไกรวัล วัฒนวิจารณ์ 06/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1747
5931041012 173990172xxxx วิชญะ พริ้งพัฒนพงษ์ 25/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1748
5931041013 173990171xxxx พิชญ์ เบ็ญจวรรณ์ 09/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1749
5931041014 173990175xxxx สุทธิเกียรติ มณีน้อย 10/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1750
5931041015 173990176xxxx จิรวัฒน์ พุกยิ้ม 23/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1751
5931041016 173990067xxxx ณัฐพงษ์ รวบรวมวงศ์ 16/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1752
5931041017 173990175xxxx อันน์ สุวรรณฤทธิ์ 18/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1753
5931041018 173990174xxxx อลงกรณ์ บุญส่ง 01/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1754
5931041019 170990119xxxx อดิลักษณ์ ม่วงรุ่ง 05/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1755
5931041020 173990173xxxx กิตติพิชญ์ ประกอบทรัพย์ 14/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1756
5931041021 173030015xxxx ธนะรัชน์ พรชัยจรูญศักดิ์ 12/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1757
5931041022 170990120xxxx จีรศักดิ์ อยู่ในวงศ์ 28/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1758
5931041023 173990068xxxx เอกสิทธิ์ เอกสินิทธ์กุล 11/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1759
5931041024 170990119xxxx สิรธีร์ วงษ์วารี 14/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1760
5931041025 173990175xxxx กิตติชัย สมัครราษฎร์ 15/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1761
5931041026 110020133xxxx เจษฎา ป่าทอง 10/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1762
5931041027 110180093xxxx ไกรสิทธิ์ ไทรหาญ 20/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1763
5931041028 173990063xxxx นุชรินทร์ อายุกุล 24/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1764
5931041029 173990069xxxx ยุทธนา พลายงาม 27/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1765
5931041030 173990173xxxx ปิยชนม์ ถิ่นละออ 11/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1766
5931041032 110070258xxxx พงศกร ฉิมสุนทร 13/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1767
5931041033 173990172xxxx วรินทร นิลโสภา 27/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1768
5931041034 173990173xxxx อนุรุทร เมืองสมบัติ 05/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1769
5931041035 172030014xxxx นาวี วิมลเศรษฐ 13/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1770
5931041036 173990176xxxx อภิรักษ์ จันทร์พฤกษ์ 06/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1771
5931041037 173990175xxxx ยุทธวัฒน์ เศรษฐพงศ์ 17/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1772
5931041038 173990066xxxx ไชยวุฒิ ตรีเพชร 18/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1773
5931041039 173990176xxxx ณัฐพงษ์ โพธิ์อุบล 06/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1774
5931041041 167060017xxxx สายฟ้า แสงทิม 04/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1775
5931041042 110280003xxxx ศุภกร เอี่ยมพินพันธุ์ 03/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1776
5931042001 173990173xxxx ธนาธร จันทราภาส 08/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1777
5931042002 173990068xxxx ณัฐกฤต คารมย์ 30/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1778
5931042003 172090023xxxx สรายุทธ อีดี 08/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1779
5931042004 174970001xxxx วชิระ ชิระมณี 07/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1780
5931042005 173990173xxxx จตุพร เจียรนัยวิทยากุล 18/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1781
5931042006 173990174xxxx ปิติคุณ สมคะเน 30/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1782
5931042007 112990042xxxx กฤษณะ คิ้ววงศ์งาม 01/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1783
5931042008 173990172xxxx ภานุกร ศรีกล่ำพึ่ง 25/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1784
5931042009 174030015xxxx นพดล ก๋ำนารายณ์ 07/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1785
5931042010 170980028xxxx เอนก ขาวพุฒ 24/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1786
5931042011 173990174xxxx นันทชัย สร้อยไทร 19/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1787
5931042012 110200267xxxx พุทธิพงศ์ ศรีสนิท 13/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1788
5931042014 110370226xxxx พรนรินทร์ ไพศาลวรกิจ 15/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1789
5931042015 173990176xxxx ธีรภัทร ถิ่นละออ 07/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1790
5931042016 173990174xxxx อภิสิทธิ์ คิ้วสุนทรเนตร 27/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1791
5931042017 174990058xxxx ณัฐดนัย จันทรัตน์ 18/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1792
5931042018 173990066xxxx ภูวนัตถ์ ศรีชัยยะ 12/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1793
5931042019 133990051xxxx บุญญฤทธิ์ นามวงษ์ 03/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1794
5931042021 173990054xxxx พรเจตน์ ทองบุญเหลือ 07/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1795
5931043001 173990069xxxx วิชุตา คลองตาล 03/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1796
5931043002 173990067xxxx ธงชัย ยุ่นเพ็ญ 26/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1797
5931043003 140040018xxxx ปิ่นมณี ทองดี 02/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1798
5931043004 172090023xxxx ระพีพัฒน์ เกิดสมบูรณ์ 25/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1799
5931043007 173990174xxxx ศศิยา น้อยผา 06/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1800
5931043008 145020026xxxx จิรายุ ราชพลแสน 27/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม