ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1601
5921110017 110070317xxxx ธนวรรธน์ อภิกุลธีรพัฒน์ 02/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1602
5921110019 173990192xxxx ธีรพล มะลิซ้อน 05/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1603
5921110020 173990188xxxx ธีรภัทร เทียรสวัสดิ์ 04/06/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1604
5921110021 173030117xxxx นนทกร ปุยะติ 19/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1605
5921110022 173990193xxxx นพัช พิพัฒน์กิจรุ่งเรือง 20/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1606
5921110023 173990184xxxx บุษกร วงค์แสง 26/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1607
5921110024 131980026xxxx พนา สุภาพ 13/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1608
5921110025 173990191xxxx พีรพล กลิ่นพยอม 22/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1609
5921110026 173990192xxxx พีรวุฒิ บุญยิ่ง 05/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1610
5921110027 173990184xxxx มงคล ปักษาทอง 19/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1611
5921110028 173040111xxxx รณกฤต วงษ์คงคำ 10/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1612
5921110029 173030117xxxx รัตนชัย สาธุการ 08/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1613
5921110030 173990191xxxx วรากรณ์ อ่ำเงิน 17/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1614
5921110031 173990189xxxx วสุพล ชื่นเงิน 29/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1615
5921110032 170040026xxxx วิทวัส ศรีเพ็ชร 17/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1616
5921110033 173990193xxxx ศุภฤกษ์ แก้วจู 09/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1617
5921110034 174980025xxxx สหรัฐ ศรีสุข 31/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1618
5921110035 173990180xxxx สันติภาพ นนท์ทองพูล 20/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1619
5921110036 173990180xxxx สุธี ทรัพย์ผาติสุข 06/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1620
5921110037 170990135xxxx สุภามาศ ดีแก้ว 03/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1621
5921110038 145990082xxxx สุริยะทรัพย์ มาวงแหวน 25/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1622
5921110039 174030121xxxx อดิศร เกตุแก้ว 05/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1623
5921110040 173990189xxxx อภิสิทธิ์ ทรัพย์มั่นคง 13/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1624
5921110041 173990193xxxx อมร ทรงฤกษ์ 27/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1625
5921110042 173990184xxxx อรัญญา อารีวงศ์ 27/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1626
5921110043 160110135xxxx อัญชิสา ถิ่นวงษ์เกอ 11/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1627
5921110044 130120212xxxx อาทิตย์ ชิตนอก 18/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1628
5921110045 110200312xxxx อิทธิพล เนินใหม่ 10/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1629
5921110046 173990191xxxx อุบลวรรณ ขำน้ำคู้ 05/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1630
5921110047 139050110xxxx เกียรติศักดิ์ สารณีย์ 27/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1631
5921110048 173990183xxxx พงศ์ภรณ์ แจะจันทร์ 12/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1632
5931011001 173070000xxxx ชวลิต บุญชุม 01/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1633
5931011002 173990174xxxx สุภาพันธ์ เลี้ยงรักษา 12/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1634
5931011003 174980021xxxx ศุภชัย ยิ้มเจริญ 10/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1635
5931011004 173990176xxxx ชูเกียรติ เหล่ากัง 28/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1636
5931011005 174030015xxxx พูนศักดิ์ เหต้าน 29/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1637
5931011006 173990175xxxx พงศกร ดาวเศรษฐ์ 19/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1638
5931011007 173990175xxxx อนุวัตร เพิ่มพูล 21/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1639
5931011009 173050011xxxx ชัชชล น้ำดอกไม้ 10/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1640
5931011010 173990174xxxx วิษณุ ตะโกพร 14/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1641
5931011011 173990066xxxx วิศรุต นาคทั่ง 08/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1642
5931011012 110220014xxxx ถนอมพงษ์ เทพสิทธิ์ 05/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1643
5931011013 173990069xxxx ภานุพงษ์ ธรรมจำเนียร 20/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1644
5931011014 170980027xxxx วงศธร เกศราช 31/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1645
5931011016 170980027xxxx สรศักดิ์ ทรัพย์เหยี่ยว 03/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1646
5931011017 173990060xxxx ณัฐพล เปียแก้ว 20/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1647
5931011018 170990114xxxx โสพล โฉมยงค์ 28/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1648
5931011019 170980028xxxx โสภณัฐ ฤกษ์ทวีสุข 26/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1649
5931011021 170970019xxxx นนทวัฒน์ ธเนศจงเจริญกุล 24/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1650
5931011022 173030115xxxx นันทวัฒน์ ด้วงใบบัว 24/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1651
5931011023 173990173xxxx ชาครีย์ สุรสีห์เรืองชัย 20/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1652
5931011024 173990066xxxx วัศพล ดวงคำ 15/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1653
5931011026 173990065xxxx ชนะพล บุญมาก 29/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1654
5931011027 110370233xxxx วงศธร พัวอุดมเจริญ 26/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1655
5931011028 110270074xxxx ณัฐพงศ์ เจริญสัตย์ 16/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1656
5931012001 118060010xxxx วันชัย อ่อนวิมล 01/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1657
5931012002 173020028xxxx ณรงค์ สระทองมี 01/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1658
5931012003 173060118xxxx ธนวัฒน์ ตุ้มรักษา 28/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1659
5931012004 110200279xxxx ธวัชชัย ชั้นอินทร์งาม 26/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1660
5931012006 173990068xxxx ยุทธนา ไกรสรนภาเนตร 17/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1661
5931012007 170990120xxxx อภิชาติ รักฐิติธรรม 12/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1662
5931012008 133060009xxxx อัครพงษ์ ไชยสุวรรณ์ 05/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1663
5931012009 173050011xxxx สถาพร ทูโคกกรวด 21/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1664
5931012010 171050034xxxx เจษฎา ณ นคร 08/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1665
5931012011 173990174xxxx ชลิต ซังแฟง 28/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1666
5931012012 173990172xxxx ธนากร เลไธสง 04/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1667
5931012013 173990173xxxx ศุภกิตติ พุ่มศรีสวัสดิ์ 19/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1668
5931012014 173060017xxxx เติมศักดิ์ แก้วมาลัย 11/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1669
5931012015 173990174xxxx สหรัฐ หลงสมบุญ 01/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1670
5931012016 170990117xxxx ปณิธาน ยิ้มโสภา 29/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1671
5931012017 173990176xxxx ชูชาติ ชมบุญเมือง 02/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1672
5931012018 110200256xxxx แม็ค เสือพงษ์ 27/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1673
5931012019 173990067xxxx ฉัตรมงคล พระเขียนทอง 05/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1674
5931012020 173020030xxxx ธีรภัทร์ รูปเรขา 07/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1675
5931012021 135050007xxxx ศราวุฒิ เสียงล้ำ 13/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1676
5931012022 173020025xxxx พิมาย ศักดา 12/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1677
5931013001 173990175xxxx รัฐพงศ์ รัชตธนกุล 02/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1678
5931013002 110020122xxxx วิรวัฒน์ มีสวนนิล 14/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1679
5931013003 110200281xxxx นเรศณัฏฐ์ ชลัชสิริชลภัทร 16/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1680
5931013005 170050009xxxx พิพัฒน์ ชูศักดิ์ 28/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1681
5931013006 173990173xxxx ณัฐพงษ์ ม่วงบ้านกวย 08/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1682
5931013007 173990172xxxx ณัฐวุฒิ สุวรรณหงษ์ 22/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1683
5931013008 173990172xxxx ภาคภูมิ พุกบ้านยาง 03/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1684
5931013009 173990173xxxx ปริวัฒน์ ลิ้มสง่า 18/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1685
5931013010 173060016xxxx วิษณุ รัตนทิพย์ 30/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1686
5931013011 170990113xxxx ทวีศักดิ์ แก่นสิงห์ 31/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1687
5931013012 170980028xxxx กิตติพงษ์ สุขโข 16/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1688
5931013013 173990176xxxx นพพร พุทธิ 11/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1689
5931013014 166070011xxxx ไวย์ทยา มีสุด 27/02/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1690
5931013015 170990114xxxx สุรดิษฐ สามิภักดิ์ 03/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1691
5931013016 173990174xxxx ชินภัทร์ ห้วยหงษ์ทอง 25/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1692
5931013017 173990171xxxx กิตติวรรณ อยู่ญาติมาก 15/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1693
5931013018 162050023xxxx ศรัณย์ แก้วสะแสน 18/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
1694
5931020001 173990174xxxx กานต์ แก้วศรีพิน 18/01/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1695
5931020002 173020029xxxx กิตติภณ ก้วยไข่มุข 09/05/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1696
5931020003 173030014xxxx จีรวัฒน์ เจียพลอย 18/03/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1697
5931020004 174030015xxxx ตุลาการ มีแก้ว 18/10/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1698
5931020006 173990174xxxx ปริญญา ปิ่นประสาธนกุล 14/02/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1699
5931020008 173020030xxxx ปิยะณัฐ สำลีพันธุ์ 23/10/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
1700
5931020009 110430000xxxx พงษ์ฐกิตติ์ สุขรุ่งเรือง 05/12/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล