ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1501
5921050072 110070309xxxx ไพรัช ปองปะดา 28/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1502
5921050073 173990192xxxx วิทวัส ยิ้มพลาย 18/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1503
5921050074 133990066xxxx วิภาภรณ์ กรอบทอง 22/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1504
5921050075 173060121xxxx ธันย์ชนก บุญมาอินทร์ 02/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1505
5921050076 111990194xxxx กังสดาล ทรัพย์อยู่ 06/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1506
5921050077 110230007xxxx ศักดิ์ชาย การะเกต 08/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1507
5921050078 160970020xxxx วันชนะ ว่าวภูเขียว 12/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1508
5921050079 173990181xxxx อภิสิทธิ์ จิตรพัสตร์ 16/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1509
5921050080 148990037xxxx พัชราภรณ์ ผิวขาว 17/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1510
5921060001 173060122xxxx กรรณิการ์ ศิริผล 05/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1511
5921060002 173990188xxxx กวินทิพย์ นาสา 24/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1512
5921060005 170990131xxxx จักรพง ด้วงนิ่ม 06/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1513
5921060006 170970022xxxx จิรายุ ยุ่นเพียร 06/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1514
5921060007 173990186xxxx ชญาภา เกตุบุญลือ 06/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1515
5921060008 130090121xxxx ชลดา แสงทิม 04/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1516
5921060009 173990193xxxx ชลธร อินทร 03/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1517
5921060011 173060123xxxx ณัฐพล วิชาพา 27/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1518
5921060012 170990125xxxx ณัฐยศ เหมืองทอง 08/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1519
5921060013 145990075xxxx ดุจดาว หนูนา 01/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1520
5921060014 173030116xxxx ดุสิต ศิริทศพร 21/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1521
5921060015 174970001xxxx ทวีศักดิ์ บุญนำ 10/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1522
5921060016 110400002xxxx ธนชัย การินทร์ 01/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1523
5921060017 174970001xxxx ธนพนธ์ แป้นเถาว์ 19/01/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1524
5921060018 174990070xxxx ธนภรณ์ เรืองกวีนิพนธ์ 27/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1525
5921060019 171050037xxxx ธนะโสภณ เขียวทินกร 28/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1526
5921060020 173060121xxxx ธรรมชาติ เหลืองสัจจกุล 21/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1527
5921060021 173990188xxxx ธราดล อิ่มจิตร 10/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1528
5921060022 173990188xxxx นฤภร มากบุญงาม 08/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1529
5921060023 173060122xxxx นิภาวรรณ เดชสันเทียะ 13/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1530
5921060024 174030017xxxx ปฏิพัฒน์ นครศรี 08/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1531
5921060025 174990065xxxx ปณิดา เรืองกวีนิพนธ์ 17/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1532
5921060026 170990122xxxx ปรัตถกร นาเลี้ยง 01/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1533
5921060027 173990189xxxx ปาล์ม ทองเรือง 09/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1534
5921060028 173060123xxxx พงศธร ดวงแย้ม 27/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1535
5921060031 173990191xxxx พลธร อดุลยศักดิ์ 05/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1536
5921060033 173050114xxxx พัชระ พุ่มกุมาร 01/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1537
5921060034 170970024xxxx ภานุวัชร ยุ่นเพียร 18/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1538
5921060035 133020008xxxx ภานุวัฒน์ จำปาเรือง 31/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1539
5921060036 110150105xxxx รุ่งโรจน์ แย้มพิกุล 30/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1540
5921060037 174030120xxxx วศิล เกตุแก้ว 03/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1541
5921060040 110020153xxxx สุทธิพงษ์ บำรุง 25/05/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1542
5921060041 110370306xxxx อทิตศร หนูพิทักษ์ 15/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1543
5921060042 174980026xxxx อนุภัทร สุขประเสริฐ 24/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1544
5921060044 173990187xxxx อลิสรา สุนทรสารทูล 25/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1545
5921060045 110200307xxxx อิสรา คำหวาน 22/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1546
5921060046 173990193xxxx เมธี เอกปัชชา 05/04/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1547
5921080001 110180109xxxx กฤตภาส บุนนาค 02/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1548
5921080002 173040111xxxx กวินนา เต่ารถ 15/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1549
5921080004 110200320xxxx กิตติกานต์ รอดทอง 29/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1550
5921080006 180070126xxxx จันทรา พรหมทอง 17/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1551
5921080007 173990192xxxx ชาญชล ชาติเชยแดง 11/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1552
5921080008 173990191xxxx ณัฐวรรณ แสงงาม 20/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1553
5921080009 173990191xxxx ณิชารีย์ แก้วสกุล 05/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1554
5921080010 130170135xxxx ธนธรณ์ ฟอมไธสง 25/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1555
5921080011 173990191xxxx ธนโชติ อินทสุวรรณ์ 12/11/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1556
5921080012 110020155xxxx ธีรภัทร์ อินทปัญญา 15/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1557
5921080013 110200318xxxx ธีรเดช สงวนไทร 10/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1558
5921080015 173990182xxxx พงศ์ปณต ไพรวัลย์ 07/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1559
5921080016 170990134xxxx พงศ์ศิริ พักเขียว 07/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1560
5921080017 174980026xxxx พนิดา คำชลธาร์ 15/09/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1561
5921080019 110200323xxxx พันธกานต์ น้ำผึ้ง 05/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1562
5921080020 131100132xxxx ยุทธพงษ์ ดีล้อม 28/08/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1563
5921080021 173030117xxxx รัตติกา อยู่เจริญ 26/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1564
5921080022 110430017xxxx รินรดา แซ่โง้ว 05/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1565
5921080023 174980026xxxx วนัญยา คำบุญเหลือ 05/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1566
5921080024 110370204xxxx วนัสนันท์ คำบุญเหลือ 26/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1567
5921080025 110020150xxxx วรินทร ละออทรัพย์ 07/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1568
5921080026 110220017xxxx วรเศรษฐ์ เอี่ยมสำอางค์ 28/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1569
5921080027 857077302xxxx วีรวัฒน์ ตาเจ่ง 03/07/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1570
5921080028 110200321xxxx ศิริโสภา เกิดศิริ 03/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1571
5921080029 173030117xxxx สรศักดิ์ เนียมเมือง 02/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1572
5921080030 160010184xxxx สุพรรษา มุสิกไชย 30/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1573
5921080031 174980027xxxx สุภัทธิชา ศรีสำราญ 15/12/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1574
5921080032 110200304xxxx สุวัฒน์ชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์ 18/05/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1575
5921080033 110370312xxxx อนุชา เรียงสาย 11/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1576
5921080034 173990190xxxx อริสรา แซ่จิว 19/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1577
5921080035 170990135xxxx อัครพล สอิ้งทอง 28/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1578
5921080036 110150108xxxx อานนท์ อรุณทิพย์ 14/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1579
5921080037 137030105xxxx อิทธิพล พูลเพิ่ม 05/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1580
5921080038 110230006xxxx เกรียงไกร แก้วอินธิ 27/10/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1581
5921080039 164090007xxxx เจนจิรา มูลคร 07/06/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1582
5921080040 110370250xxxx กัญญารัตน์ เดชมา 08/01/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1583
5921080041 173990187xxxx วรรณธัช พูนเพิ่มพันธ์ 08/04/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1584
5921080043 173990186xxxx วิลาสินี เจริญชัยสมบัติ 16/02/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1585
5921080044 173990193xxxx ธนวัติ ยิ้มพร้ิง 21/03/xxxx สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
1586
5921110001 173030117xxxx กอบชัย สุภาษร 08/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1587
5921110002 173040110xxxx กันตภณ มีสา 07/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1588
5921110003 173990185xxxx กัลยกร แสนเวียง 09/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1589
5921110004 173990188xxxx กิตติกุล คงเมือง 28/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1590
5921110005 173030117xxxx กิตติภณ อยู่ญาติมาก 12/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1591
5921110006 173990185xxxx ขรรค์ชัย อุ่นกงลาด 26/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1592
5921110007 270040002xxxx จิระวรรธน์ วัฒนะสิริโชติ 03/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1593
5921110009 173990186xxxx ชุติพนธ์ พานโพธิ์ทอง 09/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1594
5921110010 173990190xxxx ฐานะมาศ นาคนัทธี 06/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1595
5921110011 173990188xxxx ณัฐชัย โพธิ์ทอง 20/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1596
5921110012 170040132xxxx ณัฐณิชา กุลกวีภัทร 04/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1597
5921110013 173030117xxxx ตระการ สงวนจิตต์ 20/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1598
5921110014 110040106xxxx ทิพย์สุคนธ์ ชิยาทรงญาติ 11/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1599
5921110015 110080119xxxx ธนชัย งามกนก 07/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
1600
5921110016 173030117xxxx ธนพล ญาติบรรทุง 14/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม