ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1401
5921041086 173990192xxxx ทรงพล คงมา 19/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1402
5921041087 173060122xxxx สุรพงศ์ พิรักษา 22/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1403
5921042001 173990194xxxx วรธันย์ การชำนาญ 05/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1404
5921042002 110200323xxxx ฐาปนกร เพิ่มทองคำ 20/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1405
5921042003 173990191xxxx ธนพล ภูพันนา 20/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1406
5921042004 173990192xxxx วรนพ หัตถประณิตย์ 12/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1407
5921042005 173060123xxxx สิริวัฒน์ แตงทองแท้ 03/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1408
5921042007 173990190xxxx รุ่งไพลิน ฟักถนอม 30/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1409
5921042008 143060022xxxx ชยาพร ใหญ่โสมานัง 13/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1410
5921042009 173990192xxxx สุรพันธ์ วาณิชชาติ 24/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1411
5921042010 173030117xxxx ธนกานต์ เสนาะพิน 18/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1412
5921042012 173990191xxxx นวพล ปั้นสุวรรณ์ 30/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1413
5921042013 173060122xxxx วัชธายุธ์ ชื่นอ่อน 04/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1414
5921042014 173990193xxxx ธวัชชัย แก้วจินดา 13/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1415
5921042015 174980023xxxx อาณกร บุญชู 25/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1416
5921042018 136100133xxxx ณัฐสิทธิ์ แทนพลกรัง 07/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1417
5921042019 173990191xxxx วรชิต ศรีเทียมทอง 22/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1418
5921042020 174980025xxxx ราม ตันสงวน 06/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1419
5921042021 173030117xxxx สมบัติ ศรีอุ่นเรือน 01/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1420
5921042022 173990185xxxx ธีระศักดิ์ นุชนุ่ม 19/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1421
5921042023 173990190xxxx ณรงค์วิช พึ่งเพาะปลูก 28/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1422
5921042024 212990109xxxx ณนปฐมพร วัฒนาวงษ์ 16/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1423
5921042025 173990188xxxx มนัสวี คล่องแคล่ว 08/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1424
5921042026 173060123xxxx ณัฐมน ชิ้วนฤภัย 18/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1425
5921042027 173870003xxxx ทิตยา นามกร 09/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1426
5921042028 173990193xxxx วาทยุทธ์ นิยมญาติ 29/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1427
5921042029 110420018xxxx พีรวิชญ์ อ่ำใจ 02/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1428
5921042030 110370319xxxx ศุภกิต ปานคง 15/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1429
5921042031 176990058xxxx ทักษิณ อินพรม 12/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1430
5921042032 110180113xxxx ภูวนาถ ทิพย์เจริญศรี 14/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1431
5921042033 173990193xxxx เมธัส สายรวมญาติ 05/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1432
5921042034 173990189xxxx สหชาติ เนื้อไม้ 21/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1433
5921042035 174030121xxxx ธนพัฒน์ จีนประชา 15/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1434
5921042037 110080138xxxx วรเวช เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ 04/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1435
5921042039 110070306xxxx ภาคิน เพชรดำดี 01/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1436
5921042040 173990191xxxx วัชรา หลำพริ้ง 17/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1437
5921042041 173020134xxxx ณัฐชนน มีคำ 17/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1438
5921042043 161060117xxxx พัทธนันท์ กาฬภักดี 18/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1439
5921050001 173990191xxxx นทีธร มวนอ่อม 31/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1440
5921050002 110217001xxxx กษมา บุญมี 12/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1441
5921050003 110200307xxxx จิรชัย แพงมา 14/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1442
5921050004 173990180xxxx กัญญารัตน์ ช้างงาม 14/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1443
5921050005 173060121xxxx กุนณกันณ์ สำลึงมาตร 31/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1444
5921050006 173990068xxxx จาตุรนต์ พุ่มเพชร 01/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1445
5921050007 173990189xxxx จิตติ ระวังคดี 23/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1446
5921050008 136110010xxxx จิตสุภา เพียสังกะ 14/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1447
5921050009 173990189xxxx จิรัฎฐ์ พรอัครธนกิตติ์ 21/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1448
5921050010 173990194xxxx จิรัฏฐศักดิ์ แสงสุรินทร์ 09/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1449
5921050011 173990193xxxx จีระศักดิ์ สุขมะณี 02/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1450
5921050012 173990194xxxx จีราภัทร์ ชาวนาวิก 08/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1451
5921050013 173990194xxxx ชนัญญา สระสมทรัพย์ 29/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1452
5921050014 173990189xxxx ชนาวุธ ใจสุทธิ์ 19/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1453
5921050015 173030117xxxx ชยานนท์ มาเจริญ 21/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1454
5921050016 170980035xxxx ชวัลญา วิชิตเดชา 11/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1455
5921050017 165090114xxxx ชาคริต ครองสิน 23/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1456
5921050018 173020136xxxx ชาตรี ทองเกิดหลวง 12/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1457
5921050019 273050102xxxx ชานนท์ เอกอรุณ 17/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1458
5921050020 173990190xxxx ณกรณ์ เศรษฐนรานนท์ 16/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1459
5921050021 174030121xxxx ณัช เจียมเยื่อเพ็ง 10/11/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1460
5921050022 173990192xxxx ณัฐพงษ์ กาญจนกันติ 02/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1461
5921050023 174030121xxxx ธนกร พรหมศิริ 25/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1462
5921050025 123040010xxxx ธนวัฒน์ จรทอง 21/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1463
5921050026 173990193xxxx ธนวัฒน์ สุขเมือง 24/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1464
5921050027 173990190xxxx ธนานันต์ เจริญ 22/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1465
5921050029 110020159xxxx ธนโชติ ศิลป์ประเสริฐ 29/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1466
5921050030 173990190xxxx ธมลวรรณ สุระสิทธิ 16/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1467
5921050031 173990190xxxx ธิดาภา หล้าอ่อน 16/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1468
5921050032 173990190xxxx ธีรภัทร์ สุพรม 05/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1469
5921050033 110020151xxxx นนทวินต์ ปลาบู่ทอง 29/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1470
5921050034 173990179xxxx นพมาศ ไกรฤกษ์ 09/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1471
5921050036 173020136xxxx นาวิน ศรีนวล 07/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1472
5921050040 173990188xxxx พงศกร แซ่ลิ้ม 15/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1473
5921050041 173060123xxxx พจวรรณ ภารเจิม 18/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1474
5921050042 110050150xxxx พรธิรา จงเจียมจิตต์ 28/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1475
5921050043 170980035xxxx พรพรหม แก้วนุ่ม 30/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1476
5921050044 119990079xxxx พรรณวษา ประเสิรฐฤทธิ์ 07/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1477
5921050045 110200321xxxx พสธร จันทน์กะพ้อ 04/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1478
5921050046 173030117xxxx ภาคิน กลั่นทิพย์ 13/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1479
5921050047 174030121xxxx ภาวิณี อินนิ่ม 09/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1480
5921050048 112050009xxxx ภาวินี แซ่ฉั่ว 03/05/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1481
5921050050 110370332xxxx มารุต ดีชุ่ม 09/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1482
5921050052 173990190xxxx วัชรพงษ์ เกตุษา 05/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1483
5921050053 110020154xxxx วัชระ ยอดแก้ว 15/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1484
5921050054 871087801xxxx วิราพร ขจรรัศมี 31/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1485
5921050055 274030102xxxx วุฒิพงษ์ พลับลัดโพธิ์ 21/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1486
5921050056 173990191xxxx ศรุตา ภุมลา 24/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1487
5921050057 157990085xxxx ศักดา จันเทวี 20/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1488
5921050058 173060122xxxx ศักดิ์ชาย ทองโอษฐ์ 12/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1489
5921050059 154990058xxxx ศิขรินทร์ บุญประเสริฐ 20/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1490
5921050060 173060122xxxx สหัสวรรษ จรดล 07/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1491
5921050061 173990191xxxx สิทธิเดช โกมลสิงห์ 12/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1492
5921050062 173990190xxxx สุขสันต์ บุญประสาน 26/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1493
5921050063 174030017xxxx สุชาดา มีแก้ว 16/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1494
5921050064 173060122xxxx สุวิทย์ กลับรอด 31/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1495
5921050065 173990192xxxx อภิสิทธิ์ ที่นามาก 10/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1496
5921050067 273020103xxxx อรรถวิโรจน์ พวงเงินสกุล 30/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1497
5921050068 173990191xxxx อาพินญา สุขดี 02/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1498
5921050069 173990186xxxx เขมณัฏฐ์ พัสถานธราโชค 04/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1499
5921050070 173990192xxxx เจนพุฒ วิธวาศิริ 19/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
1500
5921050071 172980024xxxx โศธนะ หิมารัตน์ 11/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์