ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1301
5921030019 131070136xxxx พงศกร เปลี่ยนเจริญ 01/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1302
5921030020 173990187xxxx พยุงศักดิ์ ฟองฟู 30/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1303
5921030021 110300015xxxx พรชัย รักภิรมย์ 03/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1304
5921030022 173990193xxxx พัฒนวัฒน์ เจริญวินัย 19/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1305
5921030023 161010117xxxx พันกร สุคนธรส 14/02/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1306
5921030024 173990191xxxx พันธุ์ธัช หารทอ 11/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1307
5921030025 173990192xxxx พัสกร ใคร่นุ่นน้อย 25/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1308
5921030026 170990132xxxx พุฒิพงศ์ เสียงเสนาะ 17/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1309
5921030027 173990191xxxx วีรชัย ชั้นเล็ก 31/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1310
5921030029 173050114xxxx ศิริกุล ออไอสูนย์ 29/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1311
5921030030 173990185xxxx ศิวกร รอดปากเกล็ด 14/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1312
5921030031 173990194xxxx สการ สังข์กลมเกลี้ยง 18/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1313
5921030032 173990187xxxx สุรพัฒน์ รักชนบท 28/03/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1314
5921030033 172980024xxxx สุวิทย์ ผ่องอากาศ 02/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1315
5921030034 147080135xxxx อชิตะ นัสดา 22/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1316
5921030035 173050114xxxx อดิศร ตั๋นแดง 31/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1317
5921030036 173990190xxxx อภิชาติ แก้วเกิด 10/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1318
5921030037 173990187xxxx อภิวัฒน์ แก้วชื่น 10/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1319
5921030038 120010188xxxx เดชาธร พนมไพร 24/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1320
5921030039 173990184xxxx ณัฐวุฒิ ปุญญมาโนชญ์ 15/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1321
5921030041 170980033xxxx ศิริขวัญ แย้มพลาย 01/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1322
5921030042 173030116xxxx ธงชัย คราวุฒิ 09/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1323
5921030043 173990183xxxx ณัฐพงษ์ น้อยทิม 22/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1324
5921030044 173990183xxxx ปุณณวิช อมราพิทักษ์ 12/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1325
5921030046 173990186xxxx วิทยา ดีมานพ 13/12/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1326
5921041001 110180109xxxx อรนันท์ ศรีเรือง 01/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1327
5921041002 172980024xxxx ฉัตรดาว เข้ดี 10/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1328
5921041003 173990189xxxx ชลธาร บุญนาค 18/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1329
5921041004 173030117xxxx ภานุมาส ม่วงนา 30/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1330
5921041005 173990192xxxx ณฐพงศ์ ชื่นด้วง 01/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1331
5921041006 173990193xxxx ธนธน ทองดอนน้อย 25/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1332
5921041007 110200324xxxx ณัชพล มั่งเมืองชาวนา 22/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1333
5921041008 173990190xxxx ศุภโชค เสมบาง 21/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1334
5921041009 173990190xxxx ศุภชัย เสมบาง 21/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1335
5921041010 172990052xxxx ก้องภพ แสงทับ 09/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1336
5921041011 173990192xxxx ธนกร วงศ์ศรีนาค 24/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1337
5921041012 173990191xxxx ธนกร พิริยะปัญญาพร 23/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1338
5921041013 120970197xxxx ธนบดี ก๋งอุบล 09/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1339
5921041014 157090116xxxx ทศวรรษ นรภัทรพิมน 04/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1340
5921041015 173990190xxxx ณัฐชนน ชูชาติ 18/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1341
5921041016 110080139xxxx จตุมงคล เพชรศาสตร์ 27/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1342
5921041017 173990190xxxx ศิวกร เพชรม่อม 30/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1343
5921041018 173040111xxxx ทัตเทพ แจ้งธรรมมา 02/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1344
5921041019 173990188xxxx สิริวัฒน์ พูนกอก 25/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1345
5921041020 173990193xxxx สุทัศน์ อ่อนพันธ์ 08/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1346
5921041021 110370315xxxx สานุ ชัยมูลมั่ง 01/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1347
5921041022 173990192xxxx ชินวัตร ขุนศรี 10/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1348
5921041023 173990191xxxx ชาญชล อ่อนพันธ์ 19/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1349
5921041024 170970025xxxx ชินวัตร ดีเอี่ยม 20/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1350
5921041025 173990188xxxx กิตติโชติ ชวนชื่น 26/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1351
5921041026 173040111xxxx สุพรรษา หอมบานเย็น 17/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1352
5921041027 176980009xxxx นพมาศ สุขเอี่ยม 11/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1353
5921041028 173060123xxxx เบญจพร แฝงสระ 29/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1354
5921041030 173990191xxxx จิราวัชร สุขไกร 11/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1355
5921041031 110430036xxxx บูรพา มาโคตร 03/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1356
5921041032 173990189xxxx ขจรศักดิ์ แสงใหญ่ 10/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1357
5921041033 174030120xxxx ยุทธภูมิ พันธ์เดิมวงษ์ 24/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1358
5921041034 173990189xxxx สถาพร จำปาทอง 10/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1359
5921041035 173990189xxxx ธนากร แสงทับ 07/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1360
5921041036 173990188xxxx สหัสวรรษ มีบุญญา 22/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1361
5921041037 173990192xxxx สญชัย จินทรักษา 10/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1362
5921041039 173990189xxxx สุทรา เหล่าสิม 06/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1363
5921041040 110020153xxxx นุตพงศ์ ทองแท้ 22/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1364
5921041041 173020136xxxx นวกร ทองคงอ่วม 20/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1365
5921041042 172020118xxxx พศิน พันธ์จันทร์ 26/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1366
5921041043 173990186xxxx ทินภัทธ จันทร์หริก 24/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1367
5921041045 173990189xxxx อนุสรณ์ อาสนไชย 05/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1368
5921041046 110020161xxxx ธนาณัติ ตั้งเพียร 12/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1369
5921041047 173990191xxxx อานนท์ เพียรทอง 09/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1370
5921041048 170980034xxxx สหัสวรรษ สุขประเสริฐ 17/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1371
5921041049 119990075xxxx ไตรวิทย์ สถิระรัตน์ 06/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1372
5921041050 110200317xxxx สหัสวรรษ อินสาลี 29/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1373
5921041051 110200320xxxx ศิริลักษณ์ โภชพันธ์ 30/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1374
5921041053 173060122xxxx ยุรฉัตร น้อยประชา 18/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1375
5921041054 173990189xxxx ธวัชชัย น้อยจีน 29/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1376
5921041056 173990193xxxx ภัทรพล เทียมถนอม 09/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1377
5921041057 173990189xxxx เฉลิมวัฒน์ ชัยหา 05/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1378
5921041059 174980026xxxx อรรถพล ศรีทอง 04/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1379
5921041060 195990067xxxx ชลสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ 04/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1380
5921041061 220090103xxxx ศรัณยู ใบเตย 07/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1381
5921041062 173990194xxxx รัชชานนท์ มูลทองชุน 05/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1382
5921041063 173050114xxxx เขตตะวัน ส่งรัตน์ 03/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1383
5921041064 173990190xxxx ธีรภัทร ขาวสำอางค์ 03/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1384
5921041065 170990133xxxx จิรกิตติ์ สินไชย 30/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1385
5921041067 134970025xxxx ชลธี ศักดิ์ศรี 26/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1386
5921041068 110200322xxxx ณัฐพีรวัส ชลัชสิริชลภัทร 21/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1387
5921041069 173060123xxxx ปรวรรธ เชยชม 20/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1388
5921041070 173040111xxxx บุญรักษา แหวนอ่อน 22/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1389
5921041071 170990136xxxx กุลธิดา ชาลาสกุล 04/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1390
5921041072 121990068xxxx กนกอร ประทีปแสน 21/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1391
5921041073 173050114xxxx สุภัทรชัย ไทรทองมี 01/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1392
5921041074 170990131xxxx วงศธร คงหมวก 11/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1393
5921041075 173990190xxxx ปีติพงศ์ สมบูรณ์ 02/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1394
5921041076 173020137xxxx สิรวิชญ์ คำมณี 10/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1395
5921041077 173990190xxxx เดชาธร นิยมพงษ์ 19/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1396
5921041078 110420018xxxx ชนกานต์ เก้าลิ้ม 05/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1397
5921041080 110020157xxxx เอกรินทร์ เพชรรักษ์ 16/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1398
5921041081 173990189xxxx ถิรพันธ์ แสงสร้อย 11/07/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1399
5921041082 110250002xxxx กิตติกร แช่มประสิทธิ์ 19/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
1400
5921041083 173990191xxxx ชลศักดิ์ แย้มเพ็ง 05/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง